Môže byť v Pohrebnom poistení poistník odlišný od poisteného?

Áno, poistnú zmluvu v tom prípade podpisuje poistník, aj poistený.