V prípade, že poistený stratí tašku, v ktorej boli aj slnečné okuliare, kľúče od bytu a doklady, vyplatí mu poisťovňa náklady na znovuobstaranie všetkých týchto vecí?

Áno. Výška poistného plnenia zodpovedá hodnote, príp. nákladom nevyhnutne vynaloženým poisteným spojeným s náhradou stratených vecí. Maximálny limit plnenia pre takúto udalosť je vo výške 2 000 EUR, pričom plnenie je poskytnuté maximálne za dve poistné udalosti v kalendárnom roku.