Čo je CC kód?

CC kód je národný klíringový kód banky príjemcu. Pri cezhraničných prevodoch do krajín Austrália, Kanada, Spojené štáty americké, pri ktorých nemáte k dispozícii BIC SWIFT kód banky príjemcu, je potrebné definovať banku príjemcu slovne.

Názov, Ulica, Mesto, Štát spolu s CC kódom (národný klíringový kód banky príjemcu) v nasledujúcej štruktúre v alfanumerickom tvare bez medzier: