Aké poistné plnenie sa vyplatí v prípade zapožičania náhradného vozidla?

Poistenému sa vyplatí poistné plnenie v rozsahu primerane predložených nákladov ( na základe predložených účtovných dokladov za nájom od požičovne, príp. ďalších dokladov, ktoré si poisťovňa vyžiada. Za primerane vynaložené náklady sa považujú náklady vynaložené na nájom motorového vozidla rovnakej kategórie za cenu obvyklú v mieste a čase po dobu trvania odstraňovania následkov poistnej udalosti – maximálne 20 kalendárnych dní.