Dlhopis SLSP FIX3 2026

Základná charakteristika emisie:

 • Verejná ponuka: od 25. 1. 2023 do 16. 2. 2023
 • Celkový objem: do 75 000 000 EUR
 • Ponuka je určená: fyzickým a právnickým osobám
 • Výška objednávky: minimálna výška objednávky 5 kusov, maximálna objednávka nebola stanovená
 • Dátum emisie: 17. 2. 2023
 • Dátum splatnosti: 17. 2. 2026
 • Menovitá hodnota: 1 000 EUR
 • Emisný kurz: 100,00 %
 • Výnos: 3,75 % p. a., vyplácaný vždy ročne k 17. 2.; výnos do splatnosti: 3,571 % p. a. (po započítaní poplatkov)
 • Obchodovanie: regulovaný voľný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.
 • ISIN: SK4000022364

Informujte sa o investovaní do dlhopisov Slovenskej sporiteľne, a.s. v ktorejkoľvek pobočke Slovenskej sporiteľne, a.s., prostredníctvom operátorov klientskeho centra na *0900, 0850 111 888, 0910 111 888 alebo 0915 111 888 alebo na internetovej stránke www.slsp.sk.

V súvislosti s verejnou ponukou Dlhopisov schválila Národná banka Slovenska Základný prospekt (ZP), Dodatok č. 1, Dodatok č. 2, Dodatok č. 3 a Dodatok č. 4 k ZP (Dodatky). Schválenie ZP a Dodatkov nemožno chápať ako propagáciu cenných papierov ponúkaných alebo prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. ZP, Dodatky, Konečné podmienky a Súhrn emisie sú prístupné na webovom sídle Emitenta www.slsp.sk/sk/investori/dlhopisy. Tento dokument obsahuje iba základné informácie o Dlhopisoch, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii Dlhopisov. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži iba ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do Dlhopisov. Investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať ZP, Dodatky, vrátane časti „Rizikové faktory“ a tiež Konečné podmienky a Súhrn emisie, vrátane častí „Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Emitenta?“ a „Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Dlhopisy?“, na to, aby porozumeli potenciálnym rizikám a výhodám spojených s rozhodnutím investovať do Dlhopisov. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v ZP.