Zákonný odklad splátok


Pomôžeme vám s úpravou splácania vášho úveru

V zmysle zákona č. 67/2020 Z. z. o opatreniach vo finančnej oblasti súvislosti so šírením COVID-19 vám prinášame možnosť odkladu splátok až o 9 mesiacov, ktorú vybavíte jednoducho elektronicky bez osobnej návštevy pobočky alebo firemného centra.

Podanie a spracovanie žiadosti o zákonný odklad splátok je bez poplatku.

Odklad splátok v zmysle zákona LEX KORONA

O odklad splátok LEX KORONA sa dalo požiadať do 30  9. 2023 (vrátane). Ak ste do toho termínu oň požiadali, odklad splátok posúdime a po splnení všetkých podmienok, aj schválime. Od októbra však už o nové odklady nebudete môcť požiadať kvôli ukončeniu mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19. 

Kto môže o zákonný odklad splátok požiadať

  • o zákonný odklad splátok úveru na obdobie v maximálnej dĺžke 9 mesiacov môže požiadať klient – živnostník a malý a stredný podnik, ktorý má do 250 zamestnancov, má ročný obrat do 50 mil. € alebo celková ročná súvaha nepresiahne 43 mil. € a ktorý sa dostal do finančných problémov z dôvodu pandémie koronavírusu,
  • žiadateľ nesmie byť v omeškaní so splácaním úveru viac ako 30 kalendárnych dní ku dňu doručenia žiadosti. Rovnako nesmie byť v omeškaní pri inom úvere so sumou rovnou alebo väčšou ako 100 €.

Pri ktorých produktoch je možné požiadať o zákonný odklad splátok

O zákonný odklad splátok je možné požiadať len pri splátkových úveroch – to sú úvery, ktoré splácate postupne podľa splátkového kalendára a pri úveroch splatných jednorazovo (tzv. termínované úvery).

Odklad sa však nevzťahuje na Preklenovací úver na predfinancovanie projektov s podporou EÚ fondov, Úveru na predfinancovanie priamych platieb z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a úvery kryté záručnými schémami JEREMIE, SIH NDF II., SIH NDF I., EXIM, NDF II. – VVI, EaSI, a EGF. Pri týchto typoch úveroch môžete podať žiadosť o odklad za individuálnych podmienok.

Ďalšie možnosti riešenia následkov pandémie