Zákonný odklad splátok


Pomôžeme vám s úpravou splácania vášho úveru

V zmysle zákona č. 67/2020 Z. z. o opatreniach vo finančnej oblasti súvislosti so šírením COVID-19 vám prinášame možnosť odkladu splátok až o 9 mesiacov, ktorú vybavíte jednoducho elektronicky bez osobnej návštevy pobočky alebo firemného centra.

Podanie a spracovanie žiadosti o zákonný odklad splátok je bez poplatku.

Kto môže o zákonný odklad splátok požiadať

  • o zákonný odklad splátok úveru na obdobie v maximálnej dĺžke 9 mesiacov môže požiadať klient – živnostník a malý a stredný podnik, ktorý má do 250 zamestnancov, má ročný obrat do 50 mil. € alebo celková ročná súvaha nepresiahne 43 mil. € a ktorý sa dostal do finančných problémov z dôvodu pandémie koronavírusu,
  • žiadateľ nesmie byť v omeškaní so splácaním úveru viac ako 30 kalendárnych dní ku dňu doručenia žiadosti. Rovnako nesmie byť v omeškaní pri inom úvere so sumou rovnou alebo väčšou ako 100 €.

Žiadosť o odklad splátok

Pripravili sme  pre vás pohodlný spôsob ako požiadať o odklad splátok bez osobnej návštevy pobočky alebo firemného centra.

Ak riešite úver na bývanie alebo spotrebný úver, prosím vyplňte iný formulár.

Pri ktorých produktoch je možné požiadať o zákonný odklad splátok

O zákonný odklad splátok je možné požiadať len pri splátkových úveroch – to sú úvery, ktoré splácate postupne podľa splátkového kalendára a pri úveroch splatných jednorazovo (tzv. termínované úvery).

Odklad sa však nevzťahuje na Preklenovací úver na predfinancovanie projektov s podporou EÚ fondov, Úveru na predfinancovanie priamych platieb z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a úvery kryté záručnými schémami JEREMIE, SIH NDF II., SIH NDF I., EXIM, NDF II. – VVI, EaSI, a EGF. Pri týchto typoch úveroch môžete podať žiadosť o odklad za individuálnych podmienok.

Ďalšie možnosti riešenia následkov pandémie

Ak máte obrat nad 1 milión eur

K úpravám úverov z dôvodu pandémie nie je potrebné podpisovať dodatky k zmluve, banka zmenu urobí jednoducho na základe vašej žiadosti.

Spojte sa telefonicky alebo mailom so svojím firemným poradcom. Pomôže vám nájsť optimálne riešenie pre vašu situáciu.

Ak máte obrat do 1 milióna eur

V prípade žiadostí  o úpravy úverov z dôvodu pandémie kontaktuje svojho špecialistu  telefonicky alebo e-mailom z kontaktného e-mailu, ktorý ste poskytli banke, alebo odošlite žiadosť prostredníctvom nasledujúceho formulára.