Zákonný odklad splátok


Pomôžeme vám s úpravou splácania vášho úveru

V zmysle zákona č. 67/2020 Z. z. o opatreniach vo finančnej oblasti súvislosti so šírením COVID-19 vám prinášame možnosť odkladu splátok až o 9 mesiacov, ktorú vybavíte jednoducho elektronicky bez osobnej návštevy pobočky alebo firemného centra.

Podanie a spracovanie žiadosti o zákonný odklad splátok je bez poplatku.

Kto môže o zákonný odklad splátok požiadať

  • o zákonný odklad splátok úveru na obdobie v maximálnej dĺžke 9 mesiacov môže požiadať klient – živnostník a malý a stredný podnik, ktorý má do 250 zamestnancov, má ročný obrat do 50 mil. € alebo celková ročná súvaha nepresiahne 43 mil. € a ktorý sa dostal do finančných problémov z dôvodu pandémie koronavírusu,
  • žiadateľ nesmie byť v omeškaní so splácaním úveru viac ako 30 kalendárnych dní ku dňu doručenia žiadosti. Rovnako nesmie byť v omeškaní pri inom úvere so sumou rovnou alebo väčšou ako 100 €.

Žiadosť o odklad splátok

Pripravili sme  pre vás pohodlný spôsob ako požiadať o odklad splátok bez osobnej návštevy pobočky alebo firemného centra.

Ak riešite úver na bývanie alebo spotrebný úver, prosím vyplňte iný formulár.

Kontaktujte svojho firemného poradcu telefonicky alebo e-mailom. Firemný poradca vám pomôže nájsť najlepšie riešenie a aj vyplniť Žiadosť o odklad splácania úveru z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie podľa zákona č. 67/2020 Z. z.

Zasielanie žiadosti:

  • prosíme, uprednostnite elektronické zasielanie,
  • najrýchlejšie dokážeme vašu žiadosť spracovať, ak nám ju pošlete cez službu Business24. Žiadosť musí byť podpísaná Bezpečnostným predmetom, Kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo fyzickým podpisom osobou, resp. osobami oprávnenými konať v mene vašej spoločnosti,
  • pre iný spôsob doručenia, prosím, kontaktujte svojho firemného poradcu, ktorý vás usmerní, ako postupovať.

Ak budete mať v súvislosti s pandémiou záujem o inú zmenu, ktorá nie je súčasťou predchádzajúcej žiadosti, alebo ak sa na vašu spoločnosť nevzťahuje legislatívna úprava odkladu splácania úveru podľa Zákona č. 67/2020 Z. z. o opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19, rovnako kontaktuje svojho firemného poradcu.

Kontaktuje svojho špecialistu telefonicky alebo e-mailom z kontaktného e-mailu, ktorý ste poskytli banke, alebo odošlite žiadosť prostredníctvom nasledujúceho formulára.

Zasielanie žiadosti:

  • stiahnite si Žiadosť o odklad splácania úveru do svojho počítača,
  • vyplňte žiadosť podľa vašej požiadavky,
  • vyplnenú žiadosť si vytlačte a podpíšte (Žiadosť o odklad splácania musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať za dlžníka) alebo žiadosť podpíšte prostredníctvom Kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP),
  • podpísanú žiadosť naskenujte a pripojte do kontaktného formulára, v prípade podpísania žiadosti s KEP pripojte do kontaktného formulára iba súbor.

Ak budete mať záujem o inú zmenu, ktorá nie je uvedená v žiadosti, alebo máte záujem sa dozvedieť viac o odklade splátok, zašlite nám vašu požiadavku cez kontaktný formulár bez pripojenia Žiadosti o odklad splátok  s popisom vašej požiadavky.

Pri ktorých produktoch je možné požiadať o zákonný odklad splátok

O zákonný odklad splátok je možné požiadať len pri splátkových úveroch – to sú úvery, ktoré splácate postupne podľa splátkového kalendára a pri úveroch splatných jednorazovo (tzv. termínované úvery).

Odklad sa však nevzťahuje na Preklenovací úver na predfinancovanie projektov s podporou EÚ fondov, Úveru na predfinancovanie priamych platieb z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a úvery kryté portfóliovými zárukami JEREMIE, SIH NDFII a EaSI. Pri týchto typoch úveroch môžete podať žiadosť o odklad za individuálnych podmienok.

Ďalšie možnosti riešenia následkov pandémie

Ak ste svoje doterajšie záväzky voči nám plnili riadne a včas a  v období do konca júna 2020 máte splatné prevádzkové financovanie vo forme kontokorentného úveru, budete môcť jednoducho požiadať o predĺženie jeho platnosti až o pol roka. Ak máte obrat do 1 milióna eur bude vám splatnosť kontokorentného úveru predĺžená automaticky.

O odklad splátok nás môžu požiadať aj všetci klienti, ktorých sa zákonný odklad splátok v zmysle zákona č. 67/2020 Z.z. o prijatých opatreniach v súvislosti s COVID-19 netýka.

Odklad splátok umožníme aj väčším podnikateľom či mestám a obciam alebo firmám, ktoré nespĺňajú definíciu malého alebo stredného podniku.

Vychádzame klientom v ústrety a pripravili sme aj možnosť odkladu lízingových splátok.

Ak to budete potrebovať, Slovenská sporiteľňa vám dokáže pomôcť napríklad aj posunutím termínu na splnenie neplatobných podmienok, ako sú napríklad rôzne dokumentárne informačné povinnosti či iné podmienky. Taktiež nás môžete požiadať o predĺženie lehoty na čerpanie vášho už rozčerpaného úveru.

Ak máte obrat nad 1 milión eur

K úpravám úverov z dôvodu pandémie nie je potrebné podpisovať dodatky k zmluve, banka zmenu urobí jednoducho na základe vašej žiadosti.

Spojte sa telefonicky alebo mailom so svojím firemným poradcom. Pomôže vám nájsť optimálne riešenie pre vašu situáciu.

Ak máte obrat do 1 milióna eur

V prípade žiadostí  o úpravy úverov z dôvodu pandémie kontaktuje svojho špecialistu  telefonicky alebo e-mailom z kontaktného e-mailu, ktorý ste poskytli banke, alebo odošlite žiadosť prostredníctvom nasledujúceho formulára.