Aktualizácia údajov

v zmysle princípu „Poznaj svojho klienta“
Aktualizácia údajov

v zmysle princípu „Poznaj svojho klienta“

Poznaj svojho klienta (Know Your Customer)

Súbor opatrení s cieľom vyhodnotiť rizikovosť klienta z pohľadu prania špinavých peňazí, financovania terorizmu a uplatňovania medzinárodných sankcií.

„Poznaj svojho klienta“ v skratke

V nadväznosti na zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len „AML zákon“) prijala Slovenská sporiteľňa, a.s. (ďalej len „SLSP“) stratégiu pre eliminovanie rizík prania špinavých peňazí a pre odhaľovanie nežiaducich aktivít, ktoré by mohli podporovať financovanie terorizmu.

Aké povinnosti musíme ako banka plniť voči svojim klientom a klientkam, aby sme znížili riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu?

  • identifikovať klientov
  • riadiť sa princípom Poznaj svojho klienta (Know Your Customer)
  • uchovávať a aktualizovať údaje klientov

Podrobnosti, ako to celé funguje, nájdete nižšie.