Identifikačné údaje o banke

Obchodné meno
Slovenská sporiteľňa, a. s. 

Sídlo
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 

Právna forma právnickej osoby
akciová spoločnosť 

IČO: 00 151 653
DIČ: 2020411536
IČ DPH: SK7020000262

Označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal, a číslo zápisu
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 601/B

Výška základného imania a rozsah jeho splatenia

212 000 000,00 EUR
rozsah splatenia 100 %

Štruktúra akcionárov Slovenskej sporiteľne
Erste Group Bank AG – 100 %

Viac informácií