Identifikačné údaje o banke

Obchodné meno

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Sídlo

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Právna forma právnickej osoby

akciová spoločnosť 

  • IČO: 00 151 653
  • DIČ: 2020411536
  • IČ DPH: SK7020000262

Označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal a číslo zápisu

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 601/B

Výška základného imania a rozsah jeho splatenia

  • 212 000 000,00 EUR
  • rozsah splatenia 100 %

Štruktúra akcionárov Slovenskej sporiteľne

Erste Group Bank AG – 100 %