Ako ochrániť svoje podnikateľské nápady

Robíte dieru do sveta a chcete si svoje riešenie ochrániť? Chcete vedieť, kde na Slovensku môžete požiadať o ochranu svojich nápadov? Viete, koľko rokov ochraňujú slovenské zákony vaše inovatívne nápady? Čítajte ďalej a získajte základnú orientáciu v tejto oblasti.

Ochrana originálnych nápadov a myšlienok, ktoré sa skrývajú pod pojmom duševné vlastníctvo, prináša ich majiteľovi (konkrétny človek, firma, inštitúcia) konkurenčnú výhodu a prestíž. Zároveň mu dáva možnosť brániť sa pred ich zneužitím. Môže ich predávať, založiť, darovať alebo licencovať a sú teda hodnotným aktívom každej firmy.

Robíte dieru do sveta a chcete si svoje riešenie ochrániť? Chcete vedieť, kde na Slovensku môžete požiadať o ochranu svojich nápadov? Viete, koľko rokov ochraňujú slovenské zákony vaše inovatívne nápady? Čítajte ďalej a získajte základnú orientáciu v tejto oblasti.

Ochrana originálnych nápadov a myšlienok, ktoré sa skrývajú pod pojmom duševné vlastníctvo, prináša ich majiteľovi (konkrétny človek, firma, inštitúcia) konkurenčnú výhodu a prestíž. Zároveň mu dáva možnosť brániť sa pred ich zneužitím. Môže ich predávať, založiť, darovať alebo licencovať a sú teda hodnotným aktívom každej firmy.

Začínajúci podnikatelia by mali poznať rozdiel medzi právom priemyselného vlastníctva a autorským právom. Základné popisy najpoužívanejších foriem právnej ochrany prinášame nižšie a ich stručný prehľad je dostupný na stiahnutie.

V oblasti priemyselného práva sa najčastejšie využívajú tieto formy ochrany:

 • patent
 • úžitkový vzor
 • dizajn
 • ochranná známka
 • know-how

V rámci autorských práv sa v podnikaní najčastejšie stretávame so:

 • softvérom
 • databázou

Patenty sa udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí techniky, ktoré sú nové, sú výsledkom vynálezcovskej činnosti a sú priemyselne využiteľné. Musia byť splnené všetky tri podmienky. Maximálna doba ochrany patentom je 20 rokov odo dňa podania patentovej prihlášky.

Patent nie je možné udeliť na objavy, vedecké teórie, počítačové programy, nové odrody rastlín, plemená zvierat, spôsoby prevencie, diagnostiky chorôb a liečenia ľudí a zvierat, ani na spôsoby klonovania ľudských jedincov a využitie ľudského embrya na priemyselné alebo obchodné účely.

Úžitkový vzor je niečo ako malý patent. Využíva sa pri riešeniach, ktoré je treba umiestniť okamžite na trh a vyťažiť z nich rýchlo čo najviac. Úžitkovým vzorom sa chránia nové, priemyselne využiteľné technické riešenia, ktoré sú výsledkom vynálezcovskej činnosti. Maximálna doba ochrany je 10 rokov odo dňa podania prihlášky. Ochrana formou úžitkového vzoru je rýchlejšia, lacnejšia a jednoduchšia.

Dizajn chráni vonkajšiu úpravu výrobku alebo jeho časti, ktoré má znaky, ktorými sú najmä línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo materiál samého výrobku alebo jeho zdobenia. Dizajn je spôsobilý na ochranu, ak je nový, originálny a má osobitý charakter. Trvanie ochrany je maximálne po dobu 25 rokov odo dňa podania prihlášky.

Ochranná známka je slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Platnosť zápisu ochrannej známky je 10 rokov odo dňa podania prihlášky. Lehotu ochrany je možné kontinuálne predlžovať. Ochranná známka je jediný z predmetov duševného vlastníctva, kde platí, čím starší, tým hodnotnejší. Rozdiel medzi logom a ochrannou známkou je v tom, že logo nie je registrované označenie.

Know-how je v poslednej dobe najčastejšie využívaný predmet duševného vlastníctva v podniku. Pojmom know-how sa označuje súbor poznatkov a informácií, ktoré sú výsledkom tvorivej činnosti a skúseností podnikateľa, nie sú upravené v osobitnom predpise, sú utajované, podstatné a dostatočne určené. Z praxe je zrejmé, že v podnikoch ide často o mylné zamieňanie zručností a schopností konkrétnej osoby alebo osôb za know-how podniku.

Softvér, teda počítačový program, je súbor príkazov a inštrukcií vyjadrených v akejkoľvek forme použitých priamo alebo nepriamo v počítači alebo v podobnom technickom zariadení. Je chránený podľa autorského zákona, ak je výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora. V tomto prípade sa chráni forma spracovania, nie obsah myšlienky. Pri softvéri sa chráni jeho strojový a zdrojový kód, tzn. chráni sa ako literárne dielo. Súčasťou počítačového programu je aj podkladový materiál použitý na jeho vytvorenie. Podľa platnej legislatívy SR nie je možné softvér patentovať, nakoľko nespĺňa požiadavku na technický charakter vynálezu.

Kde môžete registrovať svoje nápady?

V oblasti práv priemyselného vlastníctva, ktoré chráni vynálezy, technické riešenia, ochranné známky či dizajny, vzniká právna ochrana registráciou na príslušnom úrade. Jej trvanie je dané legislatívou, pričom táto ochrana je teritoriálna. Znamená to, že chránení ste tam, kde ste o ochranu požiadali a kde za túto ochranu pravidelne platíte. Na Slovensku je týmto úradom Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej aj UPV SR) sídliaci v Banskej Bystrici.

Autorské právo k dielu vzniká automaticky vytvorením diela autorom a označuje sa symbolom ©. Ústredným orgánom správy na Slovensku je Ministerstvo kultúry SR.

Potrebujete sa poradiť?

V prípade vytvorenia predmetu duševného vlastníctva je rozumné sa poradiť s odborníkom v oblasti ochrany duševného vlastníctva, pretože je kľúčové správne definovať to, čo ste vytvorili. Poradiť sa môžete napríklad na UPV SR alebo u patentových zástupcov, právnikov, prípadne v PATLIB centrách alebo INNOINFO centrách. Ich zoznam ako aj ďalšie hodnotné informácie nájdete na webovej stránke UPV SR alebo na www.patentovat.sk.

Ak potrebujete odhadnúť hodnotu svojho duševného vlastníctva, resp. duševného vlastníctva vašej firmy, obráťte sa na súdnych znalcov znaleckého odboru Priemyselné vlastníctvo, ktorí sú kompetentní a vzdelaní v danej oblasti. Znalca nájdete na stránke ministerstva spravodlivosti.

Článok vypracovala pre začínajúcich podnikateľov Ing. Andrea Čorejová z Centra pre transfer technológií Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline.

Začínajúci podnikatelia by mali poznať rozdiel medzi právom priemyselného vlastníctva a autorským právom. Základné popisy najpoužívanejších foriem právnej ochrany prinášame nižšie a ich stručný prehľad je dostupný na stiahnutie.

V oblasti priemyselného práva sa najčastejšie využívajú tieto formy ochrany:

 • patent
 • úžitkový vzor
 • dizajn
 • ochranná známka
 • know-how

V rámci autorských práv sa v podnikaní najčastejšie stretávame so:

 • softvérom
 • databázou

Patenty sa udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí techniky, ktoré sú nové, sú výsledkom vynálezcovskej činnosti a sú priemyselne využiteľné. Musia byť splnené všetky tri podmienky. Maximálna doba ochrany patentom je 20 rokov odo dňa podania patentovej prihlášky.

Patent nie je možné udeliť na objavy, vedecké teórie, počítačové programy, nové odrody rastlín, plemená zvierat, spôsoby prevencie, diagnostiky chorôb a liečenia ľudí a zvierat, ani na spôsoby klonovania ľudských jedincov a využitie ľudského embrya na priemyselné alebo obchodné účely.

Úžitkový vzor je niečo ako malý patent. Využíva sa pri riešeniach, ktoré je treba umiestniť okamžite na trh a vyťažiť z nich rýchlo čo najviac. Úžitkovým vzorom sa chránia nové, priemyselne využiteľné technické riešenia, ktoré sú výsledkom vynálezcovskej činnosti. Maximálna doba ochrany je 10 rokov odo dňa podania prihlášky. Ochrana formou úžitkového vzoru je rýchlejšia, lacnejšia a jednoduchšia.

Dizajn chráni vonkajšiu úpravu výrobku alebo jeho časti, ktoré má znaky, ktorými sú najmä línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo materiál samého výrobku alebo jeho zdobenia. Dizajn je spôsobilý na ochranu, ak je nový, originálny a má osobitý charakter. Trvanie ochrany je maximálne po dobu 25 rokov odo dňa podania prihlášky.

Ochranná známka je slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Platnosť zápisu ochrannej známky je 10 rokov odo dňa podania prihlášky. Lehotu ochrany je možné kontinuálne predlžovať. Ochranná známka je jediný z predmetov duševného vlastníctva, kde platí, čím starší, tým hodnotnejší. Rozdiel medzi logom a ochrannou známkou je v tom, že logo nie je registrované označenie.

Know-how je v poslednej dobe najčastejšie využívaný predmet duševného vlastníctva v podniku. Pojmom know-how sa označuje súbor poznatkov a informácií, ktoré sú výsledkom tvorivej činnosti a skúseností podnikateľa, nie sú upravené v osobitnom predpise, sú utajované, podstatné a dostatočne určené. Z praxe je zrejmé, že v podnikoch ide často o mylné zamieňanie zručností a schopností konkrétnej osoby alebo osôb za know-how podniku.

Softvér, teda počítačový program, je súbor príkazov a inštrukcií vyjadrených v akejkoľvek forme použitých priamo alebo nepriamo v počítači alebo v podobnom technickom zariadení. Je chránený podľa autorského zákona, ak je výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora. V tomto prípade sa chráni forma spracovania, nie obsah myšlienky. Pri softvéri sa chráni jeho strojový a zdrojový kód, tzn. chráni sa ako literárne dielo. Súčasťou počítačového programu je aj podkladový materiál použitý na jeho vytvorenie. Podľa platnej legislatívy SR nie je možné softvér patentovať, nakoľko nespĺňa požiadavku na technický charakter vynálezu.

Kde môžete registrovať svoje nápady?

V oblasti práv priemyselného vlastníctva, ktoré chráni vynálezy, technické riešenia, ochranné známky či dizajny, vzniká právna ochrana registráciou na príslušnom úrade. Jej trvanie je dané legislatívou, pričom táto ochrana je teritoriálna. Znamená to, že chránení ste tam, kde ste o ochranu požiadali a kde za túto ochranu pravidelne platíte. Na Slovensku je týmto úradom Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej aj UPV SR) sídliaci v Banskej Bystrici.

Autorské právo k dielu vzniká automaticky vytvorením diela autorom a označuje sa symbolom ©. Ústredným orgánom správy na Slovensku je Ministerstvo kultúry SR.

Potrebujete sa poradiť?

V prípade vytvorenia predmetu duševného vlastníctva je rozumné sa poradiť s odborníkom v oblasti ochrany duševného vlastníctva, pretože je kľúčové správne definovať to, čo ste vytvorili. Poradiť sa môžete napríklad na UPV SR alebo u patentových zástupcov, právnikov, prípadne v PATLIB centrách alebo INNOINFO centrách. Ich zoznam ako aj ďalšie hodnotné informácie nájdete na webovej stránke UPV SR alebo na www.patentovat.sk.

Ak potrebujete odhadnúť hodnotu svojho duševného vlastníctva, resp. duševného vlastníctva vašej firmy, obráťte sa na súdnych znalcov znaleckého odboru Priemyselné vlastníctvo, ktorí sú kompetentní a vzdelaní v danej oblasti. Znalca nájdete na stránke ministerstva spravodlivosti.

Článok vypracovala pre začínajúcich podnikateľov Ing. Andrea Čorejová z Centra pre transfer technológií Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline.

Ak rozmýšľate o vlastnom biznise, zapojte sa do nášho Programu pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľky a prejdite svoj nápad s našimi špecialistami.

Ak rozmýšľate o vlastnom biznise, zapojte sa do nášho Programu pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľky a prejdite svoj nápad s našimi špecialistami.