Ako založiť zubno-lekársku s. r. o.

Vo štvrtom článku seriálu o podnikaní v zubnom lekárstve rozoberieme postup založenia zubno-lekárskej spoločnosti s ručením obmedzeným.

V predchádzajúcich častiach sme porovnali hlavné právne formy podnikania nielen v zubnom lekárstve - SZČO a s. r. o. (Ako môžem vykonávať zubno-lekársku prax). Priniesli sme aj prehľad všetkých potvrdení a licencií, ktoré od vás budú úrady a ďalšie inštitúcie požadovať (Ako začať podnikať v zubnom lekárstve).

Založenie podnikania prostredníctvom s. r. o je zložitejšie ako pri vzniku ambulancie, ktorú vedie lekár živnostník. Odporúčame preto využiť služby špecializovaných spoločností, ktorý vám s. r. o. založia rýchlo a za rozumnú cenu.

Niektoré kroky a potrebné dokumenty sú rovnaké ako pri zakladaní podnikania SZČO, preto odporúčame prečítať si aj článok Chcem viesť zubno-lekársku ambulanciu ako SZČO.

Založenie spoločnosti s r. o.

Pri vzniku zubno-lekárskej s. r. o. musíte dodržať postupnosť ako pri všetkých eseročkách a navyše získať povolenie na prevádzku zdravotníckeho zariadenia. Spoločnosť s r. o. založíte spísaním spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny. 

Prvý dokument sa vyžaduje pri viacerých spoločníkoch, zakladateľskú listinu spisujete v prípade, ak ju zakladáte sama alebo sám. Čo musia obsahovať, určuje Zákon č. 513/1991 Zb a jeho § 110. V základnom dokumente s. r. o. už musí byť meno aspoň jedného konateľa. 

Odborný zástupca a povolenie na prevádzku

Vy alebo iná osoba s diplomom v zubnom lekárstve musí získať od Slovenskej komory zubných lekárov (SKZL) licenciu odborného zástupcu (garanta). Bude zodpovedať za odborné vykonávanie zubnej zdravotnej starostlivosti. Ak nebudete odborným zástupcom osobne vy ani iný spoločník s. r. o., musí byť garant vo vašej spoločnosti zamestnaný.

Druhým krokom je požiadať príslušný vyšší územný celok o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. Venovali sme sa tomu v druhej časti tohto seriálu, všetky náležitosti žiadosti nájdete v závere článku Ako môžem vykonávať zubno-lekársku prax.

VÚC potom žiadate aj o zdravotný obvod a oznamujete mu ordinačné hodiny. Ak chcete byť zmluvným poskytovateľom, v tomto bode môžete uzatvoriť zmluvy so zdravotnými poisťovňami. 

Keď získate povolenie prevádzkovať ambulanciu a vaša s. r. o. má odborného zástupcu, splníte si povinnosť, ktorá sa nazýva získanie živnostenských oprávnení. Poznáte ju tiež ako predmet podnikania, ktorý po jeho zapísaní na okresnom úrade uvediete aj do zakladateľskej listiny či spoločenskej zmluvy spoločnosti. Všetky tieto listiny sú potrebné pri zápise do Obchodného registra.

Do 90 dní po získaní povolenia na prevádzku zariadenia musíte Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou požiadať o kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. 

Splatenie základného imania

Finančná správa musí so založením s. r. o. súhlasiť. Obchodnú spoločnosť totiž nemôže založiť osoba s dlhom na dani alebo cle. Príslušný úrad Finančnej správy podľa svojho trvalého bydliska musia o potvrdenie, že takýto nedoplatok nemajú, požiadať všetci zakladatelia s. r. o. Ak máte malé nedoplatky, ale sčítaná suma dlhov na dani a na cle nepresiahne 170 eur, ste považovaná/považovaný za osobu bez daňového či colného dlhu.

Aby bola s. r. o. zapísaná do Obchodného registra (OR SR) a mohla začať podnikať, musia spoločníci splatiť aspoň časť základného imania spoločnosti. Minimálna výška je zo zákona 5-tisíc eur a pri zápise do OR SR musí byť splatená aspoň polovica sumy, pričom minimálna výška na jedného spoločníka je 750 eur. Navyše každý spoločník musí pred zápisom splatiť aspoň 30 % svojho vkladu.

Vklady môžu byť peňažné aj nepeňažné. Ak spoločnosť zakladá jedna osoba, musí do základného imania vložiť celú minimálnu sumu, teda aspoň 5-tisíc eur. Od začiatku roku 2016 možno peňažné vklady spoločníkov splácať aj v hotovosti správcovi vkladu, ktorého si spoločníci určia v zakladajúcej listine. Nemusí to byť jeden zo zakladateľov. 

Zápis do OR SR a registrácia na daň z príjmov

Potvrdenie o splatení vkladu, ktoré vydáva správca vkladu, je povinnou súčasťou žiadosti o zápis do OR SR. Súdny poplatok za tento úkon je 300 eur. Pamätajte si, lekárska s. r. o. vznikne až po zápise do Obchodného registra! 

Aj podnikať môže začať vaša zubno-lekárska spoločnosť až po zápise do tohto registra. Ešte predtým musí uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. 

Povinná registrácia na daň z príjmov je posledná povinnosť zubno-lekárskej spoločnosti. Treba o ňu požiadať na daňovom úrade podľa sídla s. r. o. Termín je do konca mesiaca nasledujúceho po zápise spoločnosti do Obchodného registra. 

Na záver zopakujeme odporúčanie využiť pri zakladaní s. r. o. služby spoločností, ktoré sa špecializujú na zakladanie a rušenie obchodných spoločností.

Pre začínajúcich zubných lekárov sme pripravili špeciálnu sekciu s ďalšími tipmi a radami ako otvoriť novú zubnú prax či odkúpiť zabehnutú ambulanciu, odkiaľ na to vziať až 100 000 eur, aj keď s podnikaním ešte len začínate. Viac na www.zacinamepodnikat.sk