Všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste mohli mať ambulanciu ako SZČO

Bez licencií, registrácií či poistení nemôžete prevádzkovať ambulanciu. Pripravte si tiež peniaze na rôzne poplatky a nezabudnite sledovať kalendár, aby ste nepremeškali dôležité termíny.

Ak ste sa rozhodli ísť jednoduchšou cestou a prevádzkovať vlastné zdravotnícke zariadenie ako SZČO, v prvom rade sa musíte zaregistrovať v Slovenskej lekárskej komore (SLK), resp. v Slovenskej komore zubných lekárov (SKZL). Tá vám následne na základe vašej žiadosti vydá licenciu na výkon povolania zdravotníckeho pracovníka, ktorú budete potrebovať k žiadosti o vydanie povolenia.

Ak spĺňate zákonné podmienky a odovzdáte kompletnú žiadosť, komora vás do 10 dní po zaevidovaní žiadosti zapíše do Registra lekárov, resp. zubného lekára do Registra zubných lekárov, a vystaví vám potvrdenie. Bude v ňom uvedený dátum registrácie a pridelené registračné číslo, pod ktorým budete vedení v registri. Registračný poplatok je jednorazový v hodnote 13 eur a za vedenie registra sa platí 15 eur ročne.

Komora vám vydá licenciu na výkon činnosti do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní. Ako SZČO žiadate o licenciu na výkon zdravotníckeho povolania lekár alebo zubný lekár v konkrétnom špecializačnom odbore. Za vydanie licencie sa platí poplatok 33 eur.

Povolenia od VÚC

Na prevádzkovanie vlastného zdravotníckeho zariadenia potrebujete povolenie od vyššieho územného celku (VÚC), v ktorom budete vašu ambulanciu či kliniku prevádzkovať. VÚC musíte okrem toho výpisom z katastra či nájomnou zmluvou potvrdiť, že vlastníte alebo máte v prenájme priestory, kde budete ambulanciu alebo kliniku prevádzkovať.

K žiadosti musíte priložiť aj rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva o tom, že priestory spĺňajú všetky požiadavky z hľadiska ochrany zdravia. Ak ešte nemáte pridelené IČO, VÚC vám ho pridelí alebo oň môžete požiadať Štatistický úrad prostredníctvom komory.

Po splnení všetkých podmienok vám VÚC do 30 dní vydá povolenie. Správny poplatok za vydanie povolenia je 80 eur pre fyzickú osobu.

VÚC tiež ambulanciám všeobecných lekárov, gynekologickým ambulanciám a zubno-lekárskym ambulanciám prideľuje zdravotné obvody. VÚC zároveň schvaľuje ordinačné hodiny.

Vzor žiadostí, čestných vyhlásení, aj čísla účtov na úhradu správnych poplatkov majú samosprávy zverejnené na svojich webových stránkach. 

Iné dokumenty a zmluvy

Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – držiteľ povolenia alebo licencie – musí povinne uzavrieť zmluvu o zodpovednosti za škodu. Väčšina komerčných poisťovní ponúka túto možnosť poistenia vrátane pripoistenia.

Ak chcete byť zmluvným poskytovateľom z verejného zdravotného poistenia, musíte uzatvoriť zmluvy s poisťovňami. Tlačivá žiadostí o zmluvu s poisťovňami nájdete na ich webových stránkach. Ako zmluvný poskytovateľ musíte v zariadení viditeľne umiestniť zoznam zmluvných poisťovní a zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých môžete od pacientov požadovať platbu.

Celý cenník výkonov musíte mať na prístupnom a viditeľnom mieste – napríklad pri vstupe, v čakárni a na webovej stránke, ak ju máte. Cenník musíte pri jeho vzniku a pri každej zmene hneď poslať aj samosprávnemu kraju. Samosprávny kraj cenník neschvaľuje, berie ho len na vedomie.

Najneskôr do 90 dní od vydania povolenia na výkon zdravotníckeho zariadenia od VÚC požiadate na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o pridelenie kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (KPZS). KPZS obsahuje druh odbornej činnosti aj konkrétne odborné zameranie v zariadení a využíva sa hlavne pri komunikácii so zdravotnými poisťovňami na vykazovanie výkonov zdravotnej starostlivosti.  KPZS vyžadujú zdravotné poisťovne k zazmluvneniu, preto s podaním žiadosti zbytočne neváhajte a spravte tak čo najskôr po právoplatnosti povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.

Prax však nemôžete začať vykonávať skôr, ako uzatvoríte poistenie za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Toto poistenie musíte mať uzavreté od prvej minúty získania povolenia od VÚC alebo komory až po zánik vašej praxe.

Dôležité termíny a lehoty

Dôležité je dávať si dobrý pozor aj na plynúce lehoty. Napríklad už do 8 dní po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, ktoré  vám vydá VÚC, sa musíte prihlásiť v zdravotnej poisťovni na platbu zdravotných odvodov.

Nezabudnite sa registrovať sa pre daň z príjmu. Musíte tak spraviť u príslušného správcu dane (Finančná správa SR) do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom nadobudlo právoplatnosť povolenie na prevádzkovanie ambulancie.

Ak napríklad povolenie nadobudlo právoplatnosť 1. januára, musíte finančnú správu o registráciu požiadať do konca februára a do zdravotnej poisťovne sa prihlásiť do 9. januára. 

Súkromná lekárska prax – o čo a kedy žiadať a oznamovať ako SZČO

  1. Registrácia do Registra lekárov, ktoré vedie Slovenská lekárska komora, alebo do Registra zubných lekárov, ktoré vedie Slovenská komora zubných lekárov (trvá do 10 dní).
  2. Žiadosť o licenciu na výkon povolania lekára, ktoré vydá príslušná komora (trvá do 30 dní). Je potrebné byť zaregistrovaný podľa bodu 1.
  3. Žiadosť o rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, že priestory spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia.
  4. Žiadosť o povolenie na prevádzku vlastnej ambulancie od VÚC.
  5. Prihlásenie sa na platbu zdravotného poistenia (do 8 dní od dňa právoplatnosti povolenia podľa bodu 5) a registrácia na daň z príjmov na Finančnej správe (do konca nasledujúceho mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti povolenia) u správcu dane.
  6. Žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
  7. Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
  8. Zmluvy so zdravotnými poisťovňami, ak budete zmluvným poskytovateľom zo zdrojov verejného zdravotného poistenia. Po podpísaní zmlúv požiadate VÚC o zdravotný obvod a o súhlas s ordinačnými hodinami.
  9. Cenník zdravotných výkonov, ktorý pri vzniku a každej zmene treba poslať VÚC a viditeľne ho umiestniť v ambulancii.

Pre lekárov a lekárky, ktorí chcú zostať a ordinovať na Slovensku, sme pripravili špeciálny program. V rámci programu poskytujeme úvery a lízingy lekárom, ktorí otvárajú alebo nedávno otvorili svoju prvú ambulanciu. Na jeho stránke nájdete inšpiratívne príbehy ľudí, ktorí išli cestou vlastnej ambulancie, ale aj tipy a rady, ako otvoriť vlastnú prax či prebrať zabehnutú ambulanciu. 

Obsah bol pripravený v spolupráci so Zväzom ambulantných poskytovateľov a s Advokátskou kanceláriou ŠKODLER & PARTNERS.