Ako si založiť vlastnú ambulanciu: Registrácia, povolenie, povinnosti

Stanovuje minimálne vzdelanie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a upravuje kompetencie lekárov, zdravotných sestier a bratov, ako aj ostatného zodpovedného personálu. Stanovené podmienky musia spĺňať aj priestory, prístroje a ostatné technológie.

Otvoriť alebo vlastniť ambulanciu môžete, aj keď nemáte lekárske vzdelanie. V takom prípade však musíte zamestnať odborného zástupcu s príslušným vzdelaním, tzv. garanta.

Registrácie a povolenia

Keď sa rozhodnete, akou právnou formou (SZČO alebo s. r. o.) chcete povolanie lekára vykonávať, potrebujete absolvovať tieto kroky:

 1. Požiadate o registráciu v príslušnej komore - Slovenskej lekárskej komore (SLK) alebo v Slovenskej komore zubných lekárov (SKZL). Komora zaregistruje nového lekára do Registra lekárov, resp. zubného lekára do Registra zubných lekárov do 10 dní po zaevidovaní jeho kompletnej žiadosti a zašle mu potvrdenie, v ktorom je uvedený dátum registrácie a jeho pridelené registračné číslo, pod ktorým bude vedený v registri. Registračný poplatok vo výške 13 eur je jednorazový a za vedenie registra sa platí 15 eur ročne. Na rozdiel od registra, členstvo v komore povinné nie je, môžete s ním však získať poistenie právnej ochrany, ktorá pokryje vaše výdavky spojené s právnym zastúpením, ak to bude nevyhnutné v prípade komplikácií. Informácie o členskom nájdete na webstránkach jednotlivých komôr.
 2. V príslušnej komore – SLK alebo SKZL – vybavíte takisto licenciu na výkon činnosti. Typ licencie si zvolíte podľa toho, akým spôsobom budete zdravotnú starostlivosť poskytovať. Na výber máte licenciu na výkon odborného zástupcu (garant), licenciu na výkon lekárskeho povolania alebo zdravotníckeho povolania zubný lekár (SZČO) alebo licenciu na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (SZČO bez vlastného zdravotníckeho zariadenia). Ak je žiadosť kompletná a žiadateľ spĺňa všetky podmienky, komora vám licenciu vydá do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní. Za vydanie licencie sa platí poplatok 33 eur za vydanie licencie na výkon povolania a 66 eur za vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a licencie na výkon odborného zástupcu.
 3. Vybavíte si elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP).
 4. Zaregistrujete sa na Finančnej správe SR pre daň z príjmu u príslušného správcu dane do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom:
  • nadobudla právoplatnosť licencia  na výkon samostatnej zdravotníckej praxe
  • alebo nadobudlo právoplatnosť povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.
  • Ako s. r. o. to môžete urobiť aj na základe osobitnej žiadosti, spolu so zápisom do Obchodného registra.
 5. Najneskôr do ôsmich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe oznámite vznik platiteľa poistného zdravotnej poisťovni.
 6. Požiadate o rozhodnutie miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva o tom, že priestory ambulancie spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia.
 7. Vybavíte si povolenie na prevádzkovanie vlastného zdravotníckeho zariadenia od vyššieho územného celku (VÚC), v ktorom budete vašu ambulanciu či kliniku prevádzkovať. Okrem už spomínaných potvrdení o registrácii a licencií musíte samosprávnemu kraju výpisom z katastra či nájomnou zmluvou potvrdiť, že vlastníte alebo máte v prenájme priestory, kde budete ambulanciu alebo kliniku prevádzkovať. Samospráva po splnení všetkých podmienok vydá žiadateľovi povolenie do 30 dní a pridelí identifikátor zdravotníckeho zariadenia (IdZZ). Správny poplatok za vydanie povolenia je 80 eur pre fyzickú a 500 eur pre právnickú osobu. Jednotlivé župy majú vzory žiadostí, čestných vyhlásení samostatne pre fyzické a zvlášť pre právnické osoby, aj čísla účtov na úhradu správnych poplatkov zverejnené na svojich webových stránkach. VÚC tiež prideľuje zdravotný obvod, ktorý schvaľuje aj ordinačné hodiny a zaraďuje ich do ambulantnej pohotovostnej služby.
 8. Uzavriete zmluvu o zodpovednosti za škodu, keďže každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – držiteľ povolenia alebo licencie –  ju musí povinne mať.
 9. Požiadate príslušnú pobočku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (písomne, elektronicky cez slovensko.sk alebo osobne) o kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (KPZS) najneskôr do 90 dní od právoplatnosti povolenia vydaného VÚC alebo právoplatnosti licencie vydanej komorou. KPZS v kóde obsahuje druh odbornej činnosti aj konkrétne odborné zameranie v zariadení a využíva sa hlavne pri komunikácii so zdravotnými poisťovňami na vykazovanie výkonov zdravotnej starostlivosti. Tiež je kľúčovým údajom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pre elektronické zdravotníctvo, tzv. projekt eZdravie.
 10. Uzatvoríte zmluvy so zdravotnými poisťovňami, ak budete zmluvným poskytovateľom z verejného zdravotného poistenia. Tlačivá žiadostí o zmluvu so zdravotnými poisťovňami nájdete na ich stránkach. Ako zmluvný poskytovateľ musíte v zariadení viditeľne umiestniť zoznam zazmluvnených poisťovní a zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých môžete od pacientov požadovať platbu.
 11. Splníte ďalšie podmienky, ktoré sú spojené so zamestnávaním osôb vo vašej ambulancii (lekár, zdravotnícky personál, administratívni pracovníci, upratovanie, účtovník, ekonóm, právnik a iné), o ktorých sa viac dozviete v tomto článku.

 

Pre lekárov a lekárky, ktorí chcú zostať a ordinovať na Slovensku, sme pripravili špeciálny program. V rámci programu poskytujeme úvery a lízingy lekárom, ktorí otvárajú alebo nedávno otvorili svoju prvú ambulanciu. Na jeho stránke nájdete inšpiratívne príbehy ľudí, ktorí išli cestou vlastnej ambulancie, ale aj tipy a rady, ako otvoriť vlastnú prax či prebrať zabehnutú ambulanciu. 

Obsah bol pripravený v spolupráci so Zväzom ambulantných poskytovateľov a s Advokátskou kanceláriou ŠKODLER & PARTNERS.