Ako postupovať pri zamestnávaní lekára alebo sestry zo zahraničia? Pozor, kde získali odborné vzdelanie!

Zahraniční zubní lekári, sestry alebo dentálne hygieničky môžu vo svojom povolaní pracovať v Slovenskej republike aj bez registrácie v príslušnej komore (čo je inak nevyhnutná podmienka výkonu zdravotníckeho povolania).

Je to možné v prípade, ak je výkon ich povolania v SR dočasný a príležitostný. Napríklad zubný lekár z Poľska sa takto môže na Slovensku zamestnať bez registrácie v Slovenskej komore zubných lekárov (SKZL). Musí však toto povolanie vykonávať príležitostne a dočasne a v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu – ako zamestnanec alebo na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Dočasne a príležitostne môže na Slovensku pracovať iba občan členského štátu Európskej únie, alebo občan štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP), alebo občan Švajčiarskej konfederácie, ako aj občan tretej krajiny, teda takej ktorá nepatrí do skupiny skôr spomínaných štátov, ale tento pracovník spĺňa podmienky na výkon zdravotníckeho povolania podľa právnych predpisov členského štátu EÚ, EHP alebo Švajčiarska. Ak teda ukrajinský zdravotnícky pracovník legálne a po splnení všetkých podmienok pracoval vo svojom povolaní napríklad v Nemecku alebo v Nórsku, môže dočasne a príležitostne pracovať aj na Slovensku.

Dočasnú a príležitostnú povahu výkonu povolania posudzuje Ministerstvo zdravotníctva SR jednotlivo najmä vo vzťahu k jeho dĺžke trvania, frekvencii, pravidelnosti a nepretržitosti, najviac v rozsahu 174 hodín za rok.

Druhý spôsob, ako sa zdravotnícky pracovník z cudziny môže zamestnať na Slovensku, je cez registráciu v príslušnej zdravotníckej komore. Napríklad SKZL vykoná registráciu na základe oznámenia zubného lekára zo zahraničia (formulár, všetky prílohy k oznámeniu, podmienky a cenník nájdete tu: https://www.skzl.sk/register#zapis-do-registra). Komora do 10 dní od doručenia oznámenia s požadovanými dokladmi zubného lekára zaregistruje, potom zubnému lekárovi vydá potvrdenie o registrácii, v ktorom je uvedený dátum registrácie a pridelené registračné číslo.

Uznávanie vzdelania

Ešte pred tým, ako zahraničný lekár alebo asistent získa zamestnanie na Slovensku, musí splniť pár podmienok, ktoré sa menia podľa toho, kde svoje zdravotnícke vzdelanie získal. 

Zdravotníkom, ktorí majú odborné vzdelanie z EÚ, EHP a Švajčiarska, na Slovensku automaticky uznajú diplom alebo ďalšie doklady o kvalifikácii. Jedinou podmienkou, ktorú musia splniť, je ovládanie štátneho jazyka. Ak má žiadateľ maturitnú skúšku alebo štátnu jazykovú skúšku zo slovenčiny alebo češtiny, nemusí absolvovať jazykovú skúšku. Ostatní musia úspešne prejsť skúškou zo štátneho jazyka, ktorá má písomnú časť (je to test, ktorého súčasťou je aj diktát) a ústnu časť (hlasné prečítanie odborného textu, voľná reprodukcia prečítaného textu, diskusia).

Zdravotníci, ktorí študovali v tretej krajine, musia ešte pred príchodom na Slovensko podať žiadosť o uznanie svojej kvalifikácie a potom vykonať doplňujúcu skúšku v slovenskom jazyku. O uznanie vzdelania môžu požiadať aj z domova, resp. zo štátu, v ktorom práve žijú. Keďže zdravotnícke povolania sú v Európskej únii regulované, cudzinec podáva v slovenčine žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní a odbornej kvalifikácie na výkon regulovaného povolania v SR.

Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko žiadateľa, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa a tiež kontaktnú adresu, názov regulovaného povolania, na účely ktorého žiadateľ žiada o uznanie dokladu o vzdelaní, a vlastnoručný podpis žiadateľa. K žiadosti treba pripojiť obyčajnú (úradné overenie nie je potrebné) kópiu dokladu totožnosti a informáciu alebo kópiu dokladu o predchádzajúcom vzdelaní (maturita, stredné vzdelanie), ktoré je predmetom žiadosti.

Osvedčené kópie sú potrebné k dokladom o odbornom, v tomto prípade zdravotníckom vzdelaní (notárom alebo matrične overená kópia), celkový výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach. Súčasťou žiadosti musí byť aj doklad o zaplatení správneho poplatku 100 eur.

Tým to však pre doklady o vzdelaní získané v nečlenskom štáte nekončí, treba k nim v žiadosti pridať aj overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na origináloch dokladov o vzdelaní (overuje orgán tretieho štátu príslušný na jeho overenie), ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak (apostille alebo superlegalizácia). Priložiť treba aj potvrdenie o oprávnení vzdelávacej inštitúcie poskytovať príslušné vzdelávanie, o uznanie ktorého žiadateľ žiada, a podrobný obsah absolvovaných predmetov (sylaby predmetov). Žiadosť možno doručiť poštou, osobne v úradných hodinách alebo elektronicky cez ústredný portál verejnej správy. Vybavovacia lehota v prípade zdravotníckych pracovníkov je 3 mesiace po prijatí kompletnej žiadosti.

Doplňujúca skúška

Druhým krokom procedúry, ktorý nasleduje, keď už ministerstvo vzdelávanie uzná, je doplňujúca skúška. Vykonáva sa v slovenskom jazyku a výhradne na Slovensku. Podrobnosti o obsahu doplňujúcich skúšok podľa jednotlivých regulovaných zdravotníckych povolaní sú na stránke ministerstva vzdelávania. Na nej sú aj termíny skúšok pre jednotlivé povolania.

Doplňujúce skúšky vykonávajú stredné alebo vysoké školy, ktoré poskytujú rovnaký študijný program, v akom zahraničný pracovník žiada o uznanie kvalifikácie. Pri zubných lekároch to budú lekárske fakulty, pri zubných asistentoch zas stredné zdravotnícke školy. Informácie o výške poplatku a spôsobe platby poskytujú tiež školy. Na doplňujúcu skúšku sa treba prihlásiť a k žiadosti priložiť požadované dokumenty.

Čo má obsahovať žiadosť o vykonanie doplňujúcej skúšky

  • meno a priezvisko žiadateľa,
  • adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
  • názov regulovaného povolania v SR, z ktorého bude doplňujúca skúška vykonaná.

Nevyhnutné prílohy žiadosti o vykonanie doplňujúcej skúšky

  • osvedčená kópia dokladu o vzdelaní s prekladom do slovenčiny,
  • osvedčená kópia rozhodnutia ministerstva o uznaní dokladu o vzdelaní,
  • potvrdenie o uhradení poplatku za úkony spojené so zabezpečením doplňujúcej skúšky,
  • osvedčená kópia protokolu o vykonanej neúspešnej doplňujúcej skúške, ak ide o opakovanie doplňujúcej skúšky (najneskôr do 12 mesiacov odo dňa neúspešného absolvovania doplňujúcej skúšky).

Skúška prebieha jedine v slovenčine a má písomnú a ústnu časť. Obe majú preveriť odborné znalosti aj znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov poskytovania zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike. Na ústnu časť sa postupuje len po úspešnom zvládnutí písomnej časti. Skúšajúci väčšinou požadujú aj ukážku práce žiadateľa, napríklad zubný lekár popíše rtg snímku a vykoná zákrok na tzv. fantómovom modeli pacienta.

Ak lekár alebo sestra obe časti skúšky zvládne, vystaví mu vysoká alebo stredná škola protokol o vykonaní doplňujúcej skúšky. Doklad o úspešnom vykonaní doplňujúcej skúšky žiadateľ dopošle k žiadosti o uznanie odbornej kvalifikácie, ktorú predtým posielal ministerstvu vzdelávania.

Modrá karta EÚ

Zubný lekár, lekár a každý zdravotník z tretej krajiny, ktorý pre získanie kvalifikácie vo svojom povolaní potrebuje vysokoškolské vzdelanie, musí požiadať o modrú kartu ešte predtým, ako začne pracovať vo svojom povolaní na Slovensku. Modrá karta ho oprávňuje vstúpiť, zdržiavať sa, pracovať na území SR a cestovať do zahraničia a späť.

Žiadosť možno podať na zastupiteľskom úrade SR akreditovanom pre krajinu, ktorej je cudzinec občanom alebo v ktorej má pobyt. Žiadosť môže podať aj na oddelení cudzineckej polície podľa miesta svojho pobytu, ak sa už na Slovensku zdržiava legálne, teda ak má modrú kartu v inom štáte EÚ alebo národné víza Slovenskej republiky.

Žiadateľ musí mať pracovné miesto na Slovensku už dohodnuté, pretože jeho zamestnávateľ si musí splniť povinnosť ohlásiť voľné pracovné miesto na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny SR najmenej pätnásť dní pred podaním žiadosti o modrú kartu.

Žiadosť možno podať iba v papierovej forme, k formuláru vyplnenému v slovenčine a podpísanému vlastnou rukou lekár na veľvyslanectve alebo cudzineckej polícii predloží platný cestovný pas a odovzdá dve farebné fotografie (3 x 3,5 cm). Na úrad prinesie tiež pracovnú zmluvu na pracovný pomer minimálne na 12 mesiacov, mzda musí byť minimálne 1,5-násobok mzdy v národnom hospodárstve SR v príslušnom odvetví. Postačí aj písomný prísľub zamestnávateľa, že lekára zamestná, pracovnú zmluvu však treba doložiť do 30 dní od prevzatia modrej karty).

K žiadosti o modrú kartu musí žiadajúci priložiť aj rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní, výpis z registra trestov krajiny, ktorej je štátnym príslušníkom, a z krajín, v ktorých sa v posledných 3 rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas 6 po sebe nasledujúcich mesiacov. Výpisy nesmú byť staršie ako 90 dní.

Ak podáva žiadosť na cudzineckej polícii, musí mať aj doklad o ubytovaní na Slovensku (nie starší ako 90 dní) a zaplatiť správny poplatok vo výške 165,50 eur. Ak žiadosť vybavuje na zastupiteľskom úrade SR je poplatok 170 eur . K nemu treba pripočítať správny poplatok vo výške 4,50 eura za vydanie dokladu o pobyte. Cudzinecká polícia vydá rozhodnutie do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti.

Ak zahraničný lekár podáva žiadosť na zastupiteľskom úrade SR, musí do 30 dní na cudzineckej polícii predložiť lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie (nie starší ako 30 dní). Ak podáva žiadosti na území Slovenska, teda na oddelení Cudzineckej polície, musí zdravotný posudok priložiť k žiadosti.

Modrá karta sa vydáva maximálne na 3 roky alebo na obdobie, kým má trvať pracovný pomer, predĺžené o 90 dní. Toto povolenie sa dá predĺžiť.

Pre zubných lekárov sme pripravili špeciálnu sekciu s ďalšími tipmi a radami ako si otvoriť vlastnú zubnú prax či odkúpiť zabehnutú ambulanciu a odkiaľ na to vziať až 100 000 eur, aj keď s podnikaním ešte len začínate. Viac na www.zacinamepodnikat.sk.