Ako môžu zdravotníci zo zahraničia pracovať a podnikať na Slovensku?

Ak ste už v inej členskej krajine EÚ etablovaný alebo zamestnaný ako lekár, môžete zdravotnú starostlivosť poskytovať na Slovensku bez potreby založenia slovenskej firmy, pokiaľ ide len o dočasný či príležitostný výkon svojho povolania. V takom prípade nie sú prichádzajúci zdravotníci či ich zamestnávatelia zaťažení až takou byrokraciou ako v prípade trvalého presunu na Slovensko.

Dočasný výkon

Za dočasný výkon sa považuje najviac 174 hodín za rok. Napríklad lekár z Poľska sa takto môže na Slovensku zamestnať bez registrácie v Slovenskej lekárskej komore či zubár v Slovenskej komore zubných lekárov. Musí však svoje povolanie vykonávať v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu – ako zamestnanec alebo pracovník na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Dočasne a príležitostne môže na Slovensku pracovať iba občan členského štátu Európskej únie a občan štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Týka sa to aj občanov Švajčiarskej konfederácie, ako aj občanov tretej krajiny, ktorí splnili podmienky na výkon zdravotníckeho povolania podľa právnych predpisov členského štátu EÚ, EHP alebo Švajčiarska.

Ak teda napríklad ukrajinský zdravotnícky pracovník legálne a po splnení všetkých podmienok pracoval vo svojom povolaní napríklad v Nemecku alebo v Nórsku, môže dočasne a príležitostne pracovať aj na Slovensku.

Dočasnú a príležitostnú povahu výkonu povolania posudzuje Ministerstvo zdravotníctva SR jednotlivo najmä vo vzťahu k jeho dĺžke trvania, frekvencii, pravidelnosti a nepretržitosti. Po splnení podmienok vydá súhlas. Na stránke ministerstva zdravotníctva nájdete viac informácií o dočasnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Množstvo byrokracie a vysoké poplatky, ktoré musia prekonať lekári či odborníci z tzv. tretích krajín, teda mimo Európskej únie, môžu viacerých profesionálov od príchodu na Slovensko odradiť. Vedia s ňou však pomôcť firmy, ktoré sa špecializujú na dovoz kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia.

Pokiaľ plánujete otvoriť vlastnú ambulanciu, budete musieť absolvovať doplňujúcu skúšku, po ktorej vám uznajú aj kvalifikácie získané v zahraničí. Tento krok môžete vynechať, ak ste študovali v Európskej únii alebo ak vám európske úrady vaše zahraničné doklady už uznali.

Uznanie vzdelania

Skôr než lekár získa zamestnanie na Slovensku, musí mať uznaný diplom slovenským ministerstvom školstva a kvalifikáciu ministerstvom zdravotníctva. Zdravotníkom, ktorí majú odborné vzdelanie z EÚ, EHP alebo Švajčiarska, slovenské ministerstvá uznajú diplom a kvalifikáciu automaticky. Informácie o žiadosti nájdete na stránke ministerstva školstva. 

Ak máte diplom z nečlenskej krajiny Európskej únie, jeho uznanie prebehne v dvojstupňovom procese, opísanom na stránke ministerstva školstva. Najprv požiadate slovenské ministerstvo školstva o uznanie dokladu o vzdelaní. Ministerstvo posúdi, či bol doklad o vzdelaní nadobudnutý na štátom uznanej škole a či vzdelanie spĺňa formálne náležitosti porovnateľnosti podľa požiadaviek vyžadovaných na Slovensku.