Ako môžem vykonávať zubno-lekársku prax?

Každý lekár, nielen zubný, môže vykonávať zdravotnícku prax ako zamestnanec  ambulancie či kliniky alebo môže prevádzkovať vlastné zdravotnícke zariadenie, ktoré môže viesť ako fyzická alebo právnická osoba.

My sa sústredíme na druhý typ spomínaných lekárov – prevádzkovateľov vlastnej praxe, podnikateľov. Lekár má v tomto prípade na výber dve možnosti:

 • prevádzkovať ho ako fyzická osoba – tzn. lekár bude živnostníkom (SZČO),
 • prevádzkovať ho ako právnická osoba – tzn. zdravotnícke služby bude poskytovať prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným (spol. s r. o./ s. r. o.).

SZČO VERZUS S. R. O.

Ak snívate o vlastnej zubnej (alebo inej lekárskej) ambulancii, zrejme ste sa už so základným porovnaním oboch spôsobov podnikania stretli. V čom sú podobné a v čom, naopak, rozdielne?

Založenie a skončenie podnikania

Výhodou živnosti je lacné a rýchle založenie aj ukončenie podnikania. Živnosť možno založiť osobne alebo elektronickým podaním. Poplatky sa pohybujú od 5 do 15 eur za každý druh činnosti. Podnikanie formou živnosti možno kedykoľvek ukončiť či prerušiť jednoduchým oznámením živnostenskému úradu. Pri prerušení sa dá oznámením podnikateľská činnosť aj opäť obnoviť.

Založenie s. r. o. presne predpisuje zákon. Na konci procesu je firma zapísaná do obchodného registra (OR SR). Na prípravu všetkých zakladateľských dokumentov si treba pripraviť od 150 do 350 eur, zápis do obchodného registra stojí 300 eur. Za každú zmenu v spoločnosti, ktorú treba hlásiť OR SR platíte podľa sadzobníka (je prílohou zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch TU. Ukončenie činnosti v s. r. o. je ešte zložitejšie. Postupy sú rôzne a všetky sú časovo i finančne oveľa náročnejšie ako pri živnosti.

Odvody

Porovnajme si odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Spoločník ani konateľ s. r. o. si tieto odvody neplatí, pokiaľ nie je zamestnancom spoločnosti. Stanovené sumy musí poisťovniam odviesť ešte v jednom: ak si vyplatí zisk spoločnosti.

Živnostník, naopak, je povinný platiť si odvody aspoň v zákonom stanovenej minimálnej výške. Zdravotné odvody, vypočítané podľa vymeriavacieho základu z daňového priznania, si začne platiť v druhej polovici nasledujúceho kalendárneho roka, odkedy začal podnikať.

Sociálne odvody môže (ale nemusí) začať platiť až v druhom roku podnikania. Suma sa určuje podľa jeho príjmu v predchádzajúcom roku. Ak bol však jeho príjem zo živnosti v zdaňovacom období nižší ako 12-násobok určeného minimálneho vymeriavacieho základu, sociálne odvody neplatí.

Táto hranica je 5 724 eur pre rok 2018. Od 1. júla 2019 teda musia živnostníci s príjmom nad túto sumu platiť sociálne a zdravotné odvody spolu vo výške najmenej 224,89 eur. Na zdravotné poistenie to bude preddavok najmenej 66,78 eura (zdravotne postihnutý 33,79 eura), na sociálnych odvodoch odvedie mesačne minimálne 158,11 eura.

Účtovníctvo

Aj vedenie účtovníctva sa líši, „eseročky“ si môžu účtovať len tzv. skutočné náklady. Sú to všetky prostriedky vynaložené na zvýšenie zisku firmy. Živnostníci si vyberajú medzi dvomi spôsobmi. Ak majú nízke výdavky, môžu si „odpisovať“ tzv. paušálne výdavky. Pre rok 2018 sú paušálne výdavky až do 60 percent z príjmov z podnikania (maximálne však do výšky 20-tisíc eur za rok). Ak má však SZČO reálne výdavky na podnikanie vyššie, uplatňuje si v daňovom priznaní financie skutočne investované na podnikanie.

Ručenie za záväzky

Výhodou s. r. o. je obmedzené ručenie za záväzky, ktoré plynú z podnikania. Majiteľ či spoločník ručí za vzniknuté záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu do základného imania.

Oproti tomu živnostník ručí za záväzky vyplývajúce z podnikania aj celým svojím osobným majetkom. Navyše, ak uzavrel manželstvo a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo zrušené, za jeho podnikanie ručí celým osobným majetkom aj jeho manželka/manžel.

Iná je situácia v prípade, keď si s. r. o. vezme na rozvoj podnikania úver. Vtedy spoločníci pristupujú k záväzku úveru. Čiže ak firma nebude úver splácať, banka bude náhradu vymáhať  od spoločníkov (od fyzických osôb), ktoré pristúpili k záväzku.

ČO JE VÝHODNEJŠIE?

Vlastnú zubnú ambulanciu môžete teda viesť ako fyzická osoba (SZČO) alebo ako právnická osoba. Je na vás, akú formu si zvolíte, avšak s. r. o. sa zdá byť pre tento typ podnikania výhodnejšou. Živnosť má výhody pri podnikateľských činnostiach krátkodobejšieho charakteru, tiež možnosť odpisovať iba 20-tisíc eur ročne je v zubnom lekárstve obmedzujúca.

K tomu sa pridáva ďalšia výhoda s. r. o. – jej lepšia obchodovateľnosť. Vyplýva z viacerých faktorov. Treba si uvedomiť, že cena ambulancie nezávisí od vybavenia či technológií, ale od počtu pacientov. Zariadenie je síce pri nákupe drahé, ale po každoročnej amortizácii a v časoch rýchleho technologického vývoja je jeho hodnota po pár rokoch takmer nulová.

To, čo má skutočnú cenu, sú ľudia – pacienti zdravotníckeho zariadenia (nanajvýš nehnuteľnosť, ak kupujete aj tú). Preto si pri kúpe už fungujúcej praxe dajte pozor, s kým uzatvárate obchod. Každému subjektu totiž prideľuje zdravotný obvod VÚC (ten schvaľuje aj ordinačné hodiny a zaraďuje ich do ambulantnej pohotovostnej služby, ale o tom budeme písať neskôr).

Čo sa stane, ak samospráve oznámi ukončenie činnosti zubný lekár poskytujúci starostlivosť ako fyzická osoba (zamestnanec alebo SZČO)? Župa jeho zdravotný obvod zruší a prerozdelí ho medzi existujúcich poskytovateľov. Ak teda kúpite ambulanciu od SZČO, ktorá oznámi koniec činnosti, kupujete „štyri steny s kreslom a vŕtačkou“.

Pri predaji s. r. o. sa subjekt nemení, zmení sa len odborný zástupca (môže ním byť nový majiteľ spoločnosti, alebo niekto, koho si najme). VÚC do obvodu nijako nezasahuje, všetko beží tak, ako predtým.

Aj od SZČO možno prevziať ambulanciu s obvodom, ale je to zložitejšie. Vyžaduje si to napríklad viesť istú dobu ambulanciu spoločne, pričom však môže vzniknúť viacero problémov. Kúpa zubno-lekárskej eseročky je právne aj ekonomicky oveľa jednoduchšia.

POVOLENIA

Keď sa rozhodnete, akou právnou formou chcete povolanie zubného lekára vykonávať, po registrácii v SKZL a získaní licencie podľa typu podnikania, o čom sme písali v predchádzajúcom článku Ako začať podnikať v zubnom lekárstve, musíte počkať kým regionálny úrad verejného zdravotníctva vydá rozhodnutie, že priestory spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia uvedené v zákone. Potom požiadate o povolenie na prevádzkovanie vlastného zdravotníckeho zariadenia.

Žiadosť o vydanie povolenia spolu so všetkými potrebnými údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke nižšie pošlete VÚC, v ktorom budete vašu zubnú ambulanciu či kliniku prevádzkovať. Samospráva po splnení všetkých podmienok vydá žiadateľovi povolenie do 30 dní, inak žiadosť zamietne.

Správny poplatok za vydanie povolenia je 80 eur pre fyzickú osobu a 500 eur pre právnickú osobuJednotlivé župy majú vzory žiadostí, čestných vyhlásení pre fyzické aj právnické osoby, aj čísla účtov na úhradu správnych poplatkov zverejnené na svojich webových stránkach.

Žiadosť o povolenie na prevádzkovanie ambulancie fyzickou osobou musí obsahovať:

 1. meno a priezvisko, dátum narodenia a údaj o štátnom občianstve,
 2.  miesto trvalého pobytu,
 3. druh zdravotníckeho zariadenia (v našom prípade všeobecná alebo špecializovaná ambulancia) a odborné zameranie (napríklad ambulancia čeľustnej ortopédie),
 4. miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia,
 5. právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon zdravotníckeho povolania,
 6. list vlastníctva nehnuteľnosti alebo nájomná zmluvu na priestory, kde sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať,
 7. rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva o návrhu na uvedenie priestorov ambulancie do prevádzky,
 8. čestné vyhlásenie, že v období dvoch rokov pred podaním žiadosti nemala zrušené povolenie z dôvodov podľa § 19 ods. 1 písm. c) a d) zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a že údaje uvedené v žiadosti a predložené listiny sú pravdivé.

Žiadosť o povolenie na prevádzkovanie ambulancie právnickou osobou musí obsahovať:

 1. obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ak ide o už existujúcu spoločnosť a bolo jej pridelené,
 2. meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
 3. meno, priezvisko, dátum narodenia a údaj o štátnom občianstve odborného zástupcu,
 4. miesto trvalého pobytu odborného zástupcu,
 5. druh zdravotníckeho zariadenia (všeobecná alebo špecializovaná ambulancia) a jeho odborné zameranie (napríklad ambulancia čeľustnej ortopédie),
 6. miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia,
 7. doklad o založení právnickej osoby (zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu v prípade s. r. o.) a ak ide o už existujúcu právnickú osobu, ktorá je zapísaná do obchodného registra, aj výpis z obchodného registra,
 8. právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon činnosti odborného zástupcu,
 9. doklad o vlastníctve alebo zmluvu o nájme priestorov, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať,
 10. rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva o návrhu na uvedenie priestorov ambulancie do prevádzky,
 11. čestné vyhlásenie, že v období dvoch rokov pred podaním žiadosti nemal odborný zástupca zrušené povolenie z dôvodov uvedených v § 19 ods. 1 písm. c), d) alebo e) zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a že údaje uvedené v žiadosti a predložené listiny sú pravdivé.

Pre začínajúcich zubných lekárov sme pripravili špeciálnu sekciu s ďalšími tipmi a radami ako otvoriť novú zubnú prax či odkúpiť zabehnutú ambulanciu, odkiaľ na to vziať až 100 000 eur, aj keď s podnikaním ešte len začínate. Viac na www.zacinamepodnikat.sk