Financovanie exportu v spolupráci s EXIMBANKOU


V spolupráci s EXIMBANKOU poskytujeme exportné odberateľské úvery a úvery na financovanie investície v zahraničí:

  • exportný odberateľský úver umožní získať úhradu za vývoz investičného celku alebo technológie ihneď po uskutočnení dodávky
  • úver na financovanie investície v zahraničí vám umožní rozšíriť vaše podnikateľské aktivity v zahraničí a znížiť riziko v prípade neúspechu investície

Financovanie exportu v spolupráci s EXIMBANKOU


V spolupráci s EXIMBANKOU poskytujeme exportné odberateľské úvery a úvery na financovanie investície v zahraničí

Exportný odberateľský úver

Predmetom financovania je vývoz technológií, strojov a investičných celkov prevažne slovenského pôvodu. Úver je poskytnutý odberateľovi, alebo jeho banke v zahraničí a je poistený EXIMBANKOU SR, ktorá preberá riziko nesplatenia úveru (komerčné, politické riziko).

Podmienky získania úveru:

  • kontrakt so zahraničným partnerom,
  • doba splatnosti je dlhšia ako 1 rok,
  • úver sa poskytuje do výšky 85 % z hodnoty kontraktu,
  • poistenie EXIMBANKOU SR pokrýva 95 % celkovej sumy úveru,
  • 15 % z hodnoty kontraktu musí zaplatiť odberateľ formou predplatby najneskôr pri dodaní tovaru alebo služby,
  • prevažná časť hodnoty exportného kontraktu musí byť slovenského pôvodu.

Výhody:

  • ako exportér získate platbu za dodaný tovar hneď po realizácií exportu,
  • vyhnete sa riziku nezaplatenia za tovar odberateľom,
  • úrokové náklady sú nižšie ako v krajine odberateľa,
  • dlžníkom úveru je zahraničný odberateľ, alebo jeho banka,
  • úroková sadzba, dĺžka úveru a ostatné podmienky sú porovnateľné s konkurenčnými ponukami z krajín OECD, čím sa zvyšuje konkurencieschopnosť slovenských výrobcov na zahraničných trhoch.

Financovanie zahraničných investícií

Financovanie môže byť poskytnuté na investíciu slovenských firiem v zahraničí alebo na investíciu do kapitálu na podporu obchodnej expanzie do zahraničnej spoločnosti, prípadne na financovanie prevádzkových potrieb príslušnej investície. Poistenie EXIMBANKY SR kryje politické a iné nekomerčné riziká, ktoré zapríčiňujú straty výnosov z investícií v zahraničí v dôsledku nemožnosti transferu úhrad do SR.

Výhody:

  • možnosť získať finančné prostriedky na investície v krajinách, kde je možnosť získania lokálneho financovania obmedzená,
  • financovanie získate v svojej banke,
  • možnosť nižších úrokových nákladov v porovnaní s úrokmi v niektorých zahraničných krajinách,
  • rozloženie rizika medzi investora, banku a Eximbanku.

Súvisiace produkty

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť