Slovenská sporiteľňa dosiahla za prvý štvrťrok 2024 čistý zisk 54,7 milióna eur. Medziročne je nižší o takmer 20 percent

„Aj napriek poklesu čistého zisku máme za sebou dobrý štvrťrok. 9-percentný rast prevádzkového zisku je výsledkom zväčšujúceho sa úverového portfólia a rastú nám aj výnosy z provízií za poistenie, investovanie či transakcie. Nákladová stranu nám ovplyvnilo viacero faktorov – osobitný odvod, kolegom a kolegyniam sme zvyšovali mzdy a neustále investujeme aj do digitalizácie. V digitále sme priniesli novinku – funkcionalitu Chcem pomôcť. Vďaka nej môžu ľudia prispieť cez Georgea na zbierku vybranej neziskovky kedykoľvek a na pár klikov. Verím, že tomuto dôležitému sektoru takto pomôžeme vytvárať ešte viac dobra. Najmä ak je George najpoužívanejšou, najobľúbenejšou a po novom aj najlepšou bankovou apkou s ocenením Smart Banka 2024,“ vraví Peter Krutil, generálny a finančný riaditeľ, predseda Predstavenstva Slovenskej sporiteľne.

 

Hlavné ukazovatele obchodných výsledkov k 31. marcu 2024 (medziročné porovnanie)

Konsolidované, neauditované hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne k 31. marcu 2024 podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).

  • Čistý úrokový výnos narástol o 10,2 % zo 125,1 mil. eur na 137,8 mil. eur
  • Čistý výnos z poplatkov a provízií sa zvýšil o 10,0 % z 50,1 mil. eur na 55,1 mil. eur
  • Prevádzkový zisk vzrástol o 9,1 % z 98,2 mil. eur na 107,1 mil. eur
  • Čistý zisk po zdanení dosiahol 54,7 mil. eur (2023: 68,1 mil. eur)
  • Objem úverov klientom sa zväčšil o 4,3 % z 17,6 mld. eur na 18,4 mld. eur
  • Objem vkladov klientov narástol o 2,5 % z 17,2 mld. eur na 17,6 mld. eur
  • Pomer prevádzkových nákladov a výnosov dosiahol úroveň 45,5 %
  • Kapitálová primeranosť dosiahla 21,2 % a výrazne tým prekročila zákonom stanovenú hranicu (podľa požiadaviek ECB/NBS, Bazileja III a IRB prístupu)
  • Pomer klientskych úverov ku klientskym vkladom vzrástol zo 102,8 % na 104,6 %

Hlavné ukazovatele výkonnosti Slovenskej sporiteľne k 31. marcu 2024


Čistý úrokový výnos
medziročne narástol o 10,2 % zo 125,1 mil. eur na 137,8 mil. eur. Zásluhu na jeho raste malo pokračujúci zväčšovanie úverového portfólia. Na druhej strane, úrokové náklady za vklady a iné finančné pasíva medziročne vzrástli.

Čistý výnos z poplatkov a provízií medziročne vzrástol o 10,0 % z 50,1 mil. eur na 55,1 mil. eur. Pozitívne naň vplývali výnosy z provízií za poistenie, výnosy súvisiace s investovaním do podielových fondov, výnosy z poplatkov za správu účtu a z transakčných poplatkov.

Banka zaznamenala čistý zisk z obchodovania v hodnote 3,3 mil. eur (v roku 2023 to bolo 4,2 mil. eur), ide prevažne o výsledok z derivátových obchodov.

Prevádzkové náklady sa medziročne zvýšili o 9,3 % na úroveň 89,4 mil. eur (v roku 2023 to bolo 81,9 mil. eur). Personálne náklady narástli o 7,3 % vďaka rastu miezd vplyvom inflácie. Ostatné administratívne náklady narástli o 15,8 %, najmä pre vyššie IT náklady v dôsledku investícií do digitalizácie a modernizácie, pre rastúcu infláciu a ceny energií.

Prevádzkový zisk sa v konečnom súčte medziročne zväčšil o 8,9 mil. eur, čo predstavuje rast o 9,1 %. Pomer prevádzkových nákladov k prevádzkovým výnosom (CIR) zostal na rovnakej hodnote 45,5 %, ako bol aj minulý rok.

Čistá strata zo zníženia hodnoty finančných nástrojov bola za rok 2024 vykázaná v hodnote 15,4 mil. eur, pričom v roku 2023 to bolo 2,2 mil. eur. Medziročný nárast je spôsobený mierne rastúcim podielom zlyhaných spotrebných úverov. Slovenská sporiteľňa pristupuje k tvorbe opravných položiek obozretne. Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov, sa medziročne zvýšil z úrovne 1,6 % na 1,9 % a ich pokrytie opravnými položkami sa znížilo zo 122 % na 101,7 %.

Od januára 2024 je banka povinná platiť tzv. „osobitný odvod“, ktorá výrazným spôsobom negatívne ovplyvňuje čistý zisk po zdanení. Ročná sadzba odvodu stanovená legislatívou je pre účtovné obdobie 2024 je 30 %. Banka zároveň nie je v roku 2024 povinná odvádzať príspevok do Národného fondu pre riešenie krízových situácií, čo v nevýznamnej miere kompenzuje zavedenie osobitného odvodu.

Objem úverových produktov klientom (vrátane úverov, leasingu a faktoringu) dosiahol 18,9 mld. eur a medziročne sa zväčšil o 4,3 %. Úvery poskytnuté obyvateľstvu medziročne vzrástli o 3,8 % (500 mil. eur). Úvery na bývanie stúpli o 2,9 % (300 mil. eur v absolútnych hodnotách) a medziročný rast o 9,7 % zaznamenali spotrebné úvery (140 mil. eur). Slovenská sporiteľňa tak už dlhodobo potvrdzuje svoju pozíciu lídra na trhu s úvermi poskytnutými obyvateľstvu, keď jej podiel na trhu ku koncu marca 2024 dosiahol 24,5 %.

Úvery korporátnym klientom (vrátane faktoringových a leasingových produktov) medziročne vzrástli o 4,2 % (o 300 mil. eur) a dosiahli úroveň 6,7 mld. eur. Rast zaznamenávame vo všetkých segmentoch.

Celkové záväzky voči klientom v porovnaní s rokom 2023 vzrástli zo 17,2 mld. eur na 17,6 mld. eur.

Aktuálne ratingy Slovenskej sporiteľne (k 31. marcu 2024)