Konsolidované, auditované hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne k 31. decembru 2022 podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).

„Rok 2022 priniesol do našich životov okrem slova pandémia aj dve ďalšie slová, na ktoré sme už takmer zabudli. Vojna a inflácia. Veľa neistôt, ktoré sa s nimi objavili, výrazne obmedzovali ľudí aj ekonomiku v normálnom fungovaní. Firmy zažívajú neisté časy, som však veľmi rád, že im pomáhame úspešne ich prekonať. A našou odmenou za to je rekordný podiel na trhu firemných úverov. Práve to je paradox, aj napriek vysokej miere ekonomickej neistoty bol vlaňajšok pre našu banku úspechom, nielen v biznise. Získali sme dve ceny ako banka roka. Držíme si pozíciu digitálneho lídra, keď sme priniesli ďalšie inovácie – napríklad okamžité platby či holografickú bankárku Vesnu. Spustili sme Seed Starter, prvý corporate venture fond, ktorý snáď pomôže v budúcnosti zlepšiť aj podnikateľské prostredie. Okrem toho sme aj prospešní, zodpovednosť je v našej DNA. Spolu s našou nadáciou pomáhame Slovákom, keď okrem iného postupne napĺňame naše verejné záväzky. Ukrajincom a nedávno aj Turecku a Sýrii. Práve to je pre mňa dôležité. Byť úspešným, ale zároveň sa o úspech podeliť a pomôcť tým, ktorí to potrebujú,“ vysvetľuje Peter Krutil, generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva Slovenskej sporiteľne.
 

HLAVNÉ UKAZOVATELE OBCHODNÝCH VÝSLEDKOV K 31. DECEMBRU 2022 (MEDZIROČNÉ POROVNANIE)

  • Čistý úrokový výnos narástol o 3,8 % z 427,9 mil. eur na 443,9 mil. eur
  • Čistý príjem z poplatkov a provízií sa zvýšil o 10,3 % z 174,3 mil. eur na 192,2 mil. eur
  • Prevádzkový zisk vzrástol o 11,0 % z 321,3 mil. eur na 356,5 mil. eur
  • Čistý zisk po zdanení stúpol na 242,8 mil. eur (2021: 228,1 mil. eur)
  • Objem úverov klientom sa zväčšil o 12,6 % z 15,5 mld. eur na 17,5 mld. eur
  • Objem vkladov klientov narástol o 5,9 % z 16,0 mld. eur na 16,9 mld. eur
  • Pomer prevádzkových nákladov a výnosov dosiahol úroveň 46,3 %
  • Kapitálová primeranosť dosiahla 19,29 % a výrazne tým prekročila zákonom stanovenú  hranicu (podľa požiadaviek ECB/NBS, Bazileja III a IRB prístupu)
  • Pomer klientskych úverov ku klientskym vkladom vzrástol z 97,3 % na 103,4 %

HLAVNÉ UKAZOVATELE VÝKONNOSTI SLOVENSKEJ SPORITEĽNE K 31. DECEMBRU 2022

Čistý úrokový výnos medziročne narástol o 3,8 % z 427,9 mil. eur na 443,9 mil. eur. Po očistení jednorazových efektov v rámci účtovnej operácie TLTRO narástol čistý úrokový výnos o 8,6 %. Tieto jednorazové efekty súviseli so zmenou podmienok cielených dlhodobých refinančných operácií (TLTRO) Európskej centrálnej banky. Samotný nárast čistého úrokového výnosu spôsobil rast úrokových sadzieb z dôvodu sprísňovania menovej politiky ECB. Ten dokázala banka úspešne pretaviť do rastu úrokových výnosov z úverových produktov. Rast úrokových nákladov z finančných záväzkov sa neprejavil v priebehu roku vo výraznej miere.

Čistý príjem z poplatkov a provízií medziročne narástol o 10,3 % z 174,3 mil. eur na 192,2 mil. eur. Výrazne pozitívny nárast (približne 8,2 mil. eur) mali výnosy v kategórii platobných služieb, vďaka prechodu na spoluprácu s jedinou kartovou spoločnosťou, ako aj výnosy z poplatkov a provízií za sprostredkované poistenie a investovanie do podielových fondov (približne 5,3 mil. eur). Taktiež poplatkové výnosy z cenných papierov zaznamenali medziročne rast o 1,4 mil. eur ako dôsledok vyššieho počtu transakcií s cennými papiermi klientov.

Banka zaznamenala čistý zisk z obchodovania v hodnote 23,6 mil. eur (v roku 2021 to bolo 9,8 mil. eur), čo predstavuje prevažne výsledok z derivátových obchodov. Vykázaný zisk dosiahla banka v období veľkej volatility na finančných trhoch, ktoré boli počas roka ovplyvnené geopolitickou situáciou a jej dopadom na rast cien energií a menové kurzy.

Prevádzkové náklady sa medziročne zvýšili o 5,0 % na úroveň 307,1 mil. eur (v roku 2021 to bolo 292,4 mil. eur). Personálne náklady medziročne narástli o 4,3 %, ostatné administratívne náklady stúpli o 6,6 %, najmä pre nárast IT nákladov. Odpisy sa zväčšili o 3,7 %.

Prevádzkový zisk v konečnom súčte narástol o 35,2 mil. eur, čo predstavuje 11,0 %. Pomer prevádzkových nákladov k prevádzkovým výnosom (CIR) sa oproti predošlému roku znížil na hodnotu 46,3 %.

Čistá strata zo zníženia hodnoty finančných inštrumentov bola za rok 2022 vykázaná v hodnote 32,1 mil. eur, pričom v roku 2021 to bola strata 1,1 mil. eur. Tvorba opraných položiek v aktuálnom roku zohľadňuje neistoty a očakávané možné straty klientov banky z dôvodu dopadov energetickej krízy. V kontraste aktuálneho vývoja bol rok 2021 špecifický v tom, že po pandémii Covid-19 mohla banka zvoľniť tvorbu opravných položiek pre oživenie ekonomiky. V porovnaní s dlhodobým priemerom je aktuálna tvorba opravných položiek stále podpriemerná.

Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov sa medziročne znížil z úrovne 1,8 % na 1,6 % a ich pokrytie opravnými položkami sa zvýšilo z 115,9 % na 121,3 %.

Objem úverových produktov klientom (vrátane úverov, leasingu a faktoringu) dosiahol 17,9 mld. eur a medziročne sa zväčšil o 12,8 %. Podieľali sa na tom najmä úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré v porovnaní s rokom 2021 vzrástli o 9,7 % (o 1,1 mld. eur). Slovenská sporiteľňa tak už dlhodobo potvrdzuje svoju pozíciu lídra na trhu s úvermi poskytnutými obyvateľstvu, keď jej podiel na trhu v roku 2022 dosiahol 24,7 %. Najvýznamnejším zdrojom rastu boli úvery na bývanie, ktoré  stúpli o 10,5 % (1,0 mld. eur v absolútnych hodnotách), pričom spotrebné úvery ostali medziročne na približne rovnakej úrovni.

Úvery korporátnym klientom (vrátane faktoringových a leasingových produktov) medziročne vzrástli o 19,9 % (o 0,9 mld. eur) a dosiahli úroveň 5,5 mld. eur.

Vklady obyvateľstva medziročne poklesli z 14,02 mld. eur na 13,72 mld. eur. Celkové záväzky voči klientom v porovnaní s rokom 2021 vzrástli z 16,0 mld. eur na 16,9 mld. eur.

Z dôvodu splatenia časti prostriedkov z TLTRO v hodnote 1,7 mld. eur zaznamenala banka pokles na vkladoch od bánk, pričom tento pokles bol kompenzovaný úspešným umiestnením vlastných vydaných dlhopisov na kapitálových trhoch v objeme 1,0 mld. eur, čim si banka zabezpečila dostatok likvidity pre ďalší rozvoj.

Aktuálne ratingy Slovenskej sporiteľne (k 31. decembru 2022)

Slovenská sporiteľňa – Kontakt pre médiá:
Marta Cesnaková; tel.: +421 2 48 62 43 60; cesnakova.marta@slsp.sk

Erste Group – Public Relations:
Christian Hromatka; tel,: +43 501 00 61 3711; christian.hromatka@erstegroup.com

Erste Group – Investor Relations:
Thomas Sommerauer; tel.: +43 50 10 01 73 26; thomas.sommerauer@erstegroup.com