Spolupráca EIB a Slovenskej sporiteľne ponúkne slovenským firmám 200 miliónov eur

  • Európska investičná banka (EIB) a Slovenská sporiteľňa ponúknu slovenským malým a stredným podnikom a podnikom so strednou trhovou kapitalizáciou (250 až 3 000 zamestnancov) 200 miliónov eur pre nové financovanie.
  • Približne 80 % úveru má byť poskytnutých v oblastiach súdržnosti EÚ, čo spolu s bojom proti zmene klímy predstavuje hlavnú prioritu EIB.
  • Takmer jedna tretina finančných prostriedkov je vyčlenená pre podniky so strednou trhovou kapitalizáciou a zvyšok je určený pre miestne malé a stredné podniky.

Z celkového objemu 200 miliónov eur pre slovenské firmy poskytne 100 miliónov EIB a najväčšia slovenská banka vyčlení ďalšie zdroje v rovnakom objeme. Táto dohoda má pomôcť riešiť zlyhanie miestneho trhu zlepšením prístupu miestnych podnikov k financovaniu.

„Slovenské malé a stredné podniky so strednou trhovou kapitalizáciou nemajú vždy prístup k financovaniu, ktoré potrebujú na to, aby rástli a boli úspešné. Je zrejmé, že pandémia a vysoká inflácia v poslednom čase túto situáciu nezlepšili“, povedala Zuzana Kaparová, vedúca kancelárie slovenského zastúpenia EIB. „Sme veľmi radi, že sme nadviazali na naše partnerstvo so Slovenskou sporiteľňou, aby sme ponúkli vhodné financovanie podnikom, ktoré ho potrebujú, najmä preto, že to pomôže sprístupniť relevantné financovanie regiónom, na ktoré sa vzťahuje politika súdržnosti.“

V súlade s prioritami EIB v zmysle podpory politiky súdržnosti EÚ pôjde približne 80 % z celkového nového financovania podnikom v menej rozvinutých a prechodných regiónoch, čo by malo zvýšiť aj lokálnu zamestnanosť. Napokon, minimálne 20 % finančných prostriedkov je určených na projekty opatrení v oblasti klímy, ktorých cieľom je bojovať proti zmenám klímy, zmierňovať ich účinky alebo sa im prispôsobiť. EIB sa zaviazala investovať aspoň 52 % svojho ročného objemu do projektov súvisiacich s klímou.

„V súčasnom období plnom neistôt a stále vysokej inflácie sa naša banka snaží v maximálnej možnej miere prispieť k ekonomickej stabilite podnikov a udržaniu zamestnanosti na celom Slovensku. Táto dohoda s EIB, ktorá poskytnutím zvýhodnených zdrojov prispeje podpore investícií na Slovensku, udržateľnosti ako aj zachovaniu zamestnanosti je dôkazom nášho záväzku byť silným partnerom firmám a podnikateľom.“, dodáva Norbert Hovančák, člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne, ktorý je zodpovedný za firemné bankovníctvo a finančné trhy.

Všeobecné informácie

Európska investičná banka (EIB) je inštitúcia Európskej únie vo vlastníctve jej členských štátov, ktorá poskytuje dlhodobé úvery. Financuje zdravé investície prispievajúce k cieľom politiky EÚ. Na Slovensku, kde EIB otvorila miestnu kanceláriu v roku 2015, boli za posledných päť rokov podpísané projekty EIB v hodnote viac ako 1,2 miliardy EUR.

Kontaktné osoby pre médiá
Európska investičná banka
: Tim Smit | +352 691 286 423 | t.smit@eib.org
Slovenská sporiteľňa: Marta Cesnaková | +421 910 880 084 | marta.cesnakova@slsp.sk