Ekonomická nálada na Slovensku sa v apríli prekvapivo zlepšila, čo je opačným trendom než môžeme pozorovať v iných predstihových indikátoroch. Pozitívnejšie očakávania sa ukázali v službách, maloobchode, u spotrebiteľov, no prekvapivo aj v priemysle – a to najmä v prípade očakávanej budúcej produkcie. Prieskum medzi firmami však ukázal aj vypuklejšie problémy v dodávateľských reťazcoch, čo vyúsťuje v nedostatok niektorých vstupov, či už zariadení, materiálu alebo surovín. Firmy tiež potvrdzujú inflačné tlaky, keď očakávania o raste cien produkcie ostávajú zvýraznené vo všetkých sledovaných skupinách odvetví. Toto môžeme pozorovať aj v rýchlom odhade aprílovej inflácie (HICP) z dielne Eurostatu, ktorá na Slovensku dosiahla 10,9% medziročne, pričom nahor bola tlačená širším sortimentom produktov a služieb.  Nie je to však len záležitosťou Európy, zvýšený rast cien je globálnym problémom, pričom práve v tomto týždni sa bude touto témou zaoberať aj Fed.

Indikátor ekonomického sentimentu v apríli medzimesačne vzrástol o približne 7 bodov a dosiahol hodnotu 103, čo je najviac od júna 2021. Ekonomická nálada na Slovensku sa tak v apríli prekvapivo výraznejšie zlepšila – a to takmer v každej zo sledovaných zložiek, najvýraznejšie v službách, kde rolu zohráva predovšetkým zvoľnenie pandemických opatrení a s tým spojená obnova dopytu. Pozitívny medzimesačný trend bol zaznamenaný aj v priemysle, no negatívne naladenie sa zmiernilo aj v maloobchode či u spotrebiteľov. Prehĺbenie pesimistického sentimentu sme mohli pozorovať v stavebníctve. 

Sezónne očistené dáta za priemysel tak ukázali opačný trend než môžeme pozorovať v  predstihových prieskumových indikátoroch iných krajín. Slovenskí priemyselníci síce vnímajú súčasnú situáciu negatívne, oproti marcu sa však zlepšili očakávania do budúcnosti – či už ohľadom objednávok doma a v zahraničí, ako aj očakávanej zamestnanosti. Výrazné zvýšenie sme zaznamenali pri očakávanej úrovni produkcie. 

Keďže bol apríl prvým mesiacom nového štvrťroka, prieskum bol detailnejší. Výsledky ukázali, že problémy so zabezpečením vstupov v priemysle sa zvýraznili, pričom podiel firiem reportujúcich takéto obmedzenia dosiahol rekordné hodnoty minimálne od roku 2014. Tento trend môžeme pozorovať aj v stavebníctve, spolu s rastom podielu takých firiem, ktoré bojujú so zabezpečením dostatočného počtu zamestnancov. Okrem toho môžeme naprieč všetkými sektormi pozorovať očakávanie rastu cien výstupov, zjemnenie týchto tlakov nastalo iba v službách.

Je možné, že slovenské firmy vnímajú alternatívy zabezpečenia svojich dodávok, čo im dodáva optimizmus do nasledujúcich mesiacov, a to aj napriek problémom v dodávateľských reťazcoch či útlmu aktivity v najväčších ekonomikách sveta (USA, Čína, EÚ).

Krátke správy o novinkách z ekonomiky

Miera inflácie na Slovensku v apríli podľa rýchleho odhadu Eurostatu dosiahla medziročne 10,9%, čo je o niekoľko desatín viac než sa očakávalo. Základná zverejnená štruktúra potvrdzuje naše predpoklady o raste cien pohonných hmôt, ale aj inflačných tlakoch v cenách širšieho portfólia produktov a služieb, v ktorých sa premietajú najmä rastúce vstupné náklady. Nad očakávania vzrástli ceny potravín, kde sa ukazujú súčasné problémy na svetových trhoch (počasie, napäté dodávateľské reťazce či obmedzená ponuka v dôsledku vojenského konfliktu a prijatých sankcií), ako aj rastúce náklady na energie; po uvoľnení opatrení a rozbehu aktivity v službách sa však oživila aj dopytová stránka. Eurostat zatiaľ  ukázal iba rýchly odhad, ktorý môže byť pri finálnom zverejnení revidovaný. V súčasnosti očakávame mieru inflácie v tomto roku na úrovni 9,5%, tento odhad však môže byť ešte ovplyvnený ďalším vývojom konfliktu či svetových trhov.

Rast HDP eurozóny v prvom štvrťroku 2022 dosiahol medzikvartálne 0,2% (EÚ: 0,4% q/q). Na jednej strane prispelo februárové uvoľnenie opatrení v niekoľkých krajinách eurozóny, čo v kombinácii s jemným zvoľnením napätia v dodávateľských reťazcoch z úvodu tohto roka prinieslo pozitívny impulz pre hospodárstvo. Od vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine sa však problémy na strane ponuky opäť zvýraznili. Predpokladáme, že podobne ako na Slovensku bude rast tlmený vysokými cenami energií a problémami v dodávateľských reťazcoch, čo bude mať v najbližších mesiacoch vplyv aj na spotrebu a priemyselnú produkciu, no ovplyvňovať bude aj bilanciu zahraničného obchodu. Na druhú stranu bude ekonomická aktivita povzbudená stále svižným (odloženým) dopytom v službách, ktoré zažívali dlhé obdobie potláčania aktivity, čo pomôže najmä krajinám zameraným na cestovný ruch ako Španielsko či Taliansko. Pozitívny impulz očakávame aj z európskych fondov.