Dve najvýznamnejšie položky v slovenskom spotrebiteľskom koši – energie a potraviny – zaznamenali výrazný medziročný rast cien. Zatiaľ čo pri cenách energií sú dôvody pomerne intuitívne, pri potravinách nachádzame spleť vzájomne prepletených príčin a následkov, ktoré sa  zároveň môžu líšiť od komodity ku komodite. Vo všeobecnosti však pozorujeme (neprekvapivo) vplyv pandémie, ktorá ochromila dodávateľské reťazce, čím vzrástli ceny niektorých tovarov a služieb; čoraz častejšie sa vyskytujúce extrémy počasia vplývajúce na úrodnosť; nárast cien vstupov (napr. hnojív, plynu); ale aj rastúcu neistotu vyplývajúcu z geopolitickej situácie. Záver roka priniesol pozitívne správy z priemyslu – či už produkcia alebo zahraničný obchod dosiahli v decembri povzbudivé výsledky, potvrdzujúce zvoľnenie situácie spojenej s nedostatkom vstupov.

Januárová miera inflácie podľa národnej metodiky CPI vzrástla na úroveň 8,4% r/r, čo predstavuje najvyššiu hodnotu od roku 2004. Najvyššie príspevky prišli z kategórií energie, potraviny, imputované nájomné či z iných tradičných faktorov viditeľných už niekoľko mesiacov (pohonné hmoty, spotrebné dane, zrušenie obedov zadarmo). K zmene prišlo aj vo váhach spotrebného koša (a teda význame jednotlivých položiek na rozpočte spotrebiteľov), kedy aj vzhľadom na mimoriadnu situáciu podľa očakávania jemne klesol význam služieb a posilnilo sa postavenie energií.

Kategória jedla a nealkoholických nápojov však  predstavovala druhú najvýznamnejšiu kategóriu z hľadiska príspevku k rastu cien, zároveň má aj druhú najvyššiu váhu v spotrebnom koši. Citeľný (medziročný) rast cien sme pozorovali pri produktoch ako chlieb a obilniny, oleje a tuky, ale aj zelenina a ovocie.

Súčasné signifikantné nárasty cien potravín sú výsledkom niekoľkých negatívnych faktorov. Dodávateľské reťazce zasiahnuté pandémiou koronavírusu prinášajú rast cien prepravy (pohonné hmoty, kontajnery, prístavy...), ale aj ďalších nákladov súvisiacich s balením či distribúciou. Ceny samotných komodít, z ktorých sú produkované potraviny, sú ovplyvňované množstvom negatívnych vplyvov počasia, napríklad pretrvávajúceho tepla v Kanade, ktorá je najväčším svetovým producentom tvrdej pšenice či v Taliansku, kde výnosy plodín taktiež zasiahli suchá. Pozorovať môžeme aj výrazný nárast cien hnojív, vyplývajúci z vysokého dopytu v Ázii, no najmä zvýšených cien plynu, ktorý je dôležitým vstupom v jeho produkcii. Na ceny pšenice či kukurice pôsobí aj nepokojná situácia na Ukrajine, ktorá je ich významným svetovým producentom. Tieto faktory spôsobujú nielen rast cien cereálnych výrobkov, ale aj mäsa, kde sa obilniny využívajú v kŕmnych zmesiach.

V nasledujúcich mesiacoch očakávame ešte jemný nárast medziročnej miery inflácie, najmä v dôsledku ďalšieho rastu cien potravín, zvýšenia spotrebných daní z tabaku či avizovaného zvyšovania cien telefónnych služieb. Vrchol medziročného vyjadrenia inflácie by Slovensko malo dosiahnuť už v najbližších mesiacoch s postupným poklesom po zvyšok roka,  čo v priemere prinesie celoročnú infláciu na úrovni približne 7%.

Krátke správy o novinkách z ekonomiky

Saldo obchodnej bilancie v decembri skončilo s deficitom na úrovni 255 mil. EUR so svižným rastom importov aj exportov. V závere roka sa potvrdili pozitívne očakávania v kategórii trhových výrobkov, kam spadajú aj výrobky z kovu či gumy, o ktoré je teraz vo svetle globálneho oživenia veľký záujem. Treba však poznamenať, že ide o bežné ceny, a teda tu má vplyv aj súčasná situácia na trhoch, ktorá zdražuje niektoré kategórie produktov, najmä komodity, čo vidíme napríklad v objeme dovozu minerálnych palív. Očakávame, že po výraznejšom zvoľnení problémov v dodávateľských reťazcoch príde k svižnejšiemu nárastu vývozov v automobilovom priemysle, ktoré budú do určitej miery kompenzovať aj zaostávanie v uplynulých mesiacoch. Zároveň bude kategória dovozov ovplyvnená jednak výkyvmi na trhu s energiami, ale nahor ju bude tlačiť aj rastúca produkcia v priemysle či spotreba domácností.

Priemyselná produkcia v závere roka dosiahla medziročný rast 8,8% (0,9% medzimesačne, sezónne očistené dáta). Dobrý decembrový výkon priemyslu bol kolektívnou zásluhou veľkej väčšiny odvetví, najmä však výroby strojov (+17% r/r), ako aj výroby dopravných prostriedkov (+6%), kde sme zaznamenali medziročný rast produkcie prvýkrát po štyroch mesiacoch. Potvrdili sa teda výsledky konjukturálnych prieskumov, ktoré naznačovali, že problémy v priemysle v závere roka poľavili. Priemyselná produkcia za rok 2021 vzrástla o 10,4% r/r, ovplyvnená však nízkou bázou z roka 2020, kde došlo k poklesu na úrovni 9%.