Zdravotná starostlivosť, životný štýl, technológie a inovácie, životné prostredie a rozvíjajúce sa krajiny – to je päť megatrendov, ktoré majú významný vplyv na globálnu ekonomiku, firmy a spoločnosť. Práve vďaka nim vznikajú nové produkty a služby, ktoré majú veľký potenciál. Jednoducho povedané, firmy, ktoré idú v súlade s trendami budúcnosti, majú šancu uspieť a cena akcií týchto firiem môže z dlhodobého hľadiska rásť. Slovenská sporiteľňa preto začína nový rok s posolstvom investovania do budúcnosti a na trh prináša unikátny Fond budúcnosti – prvý slovenský fond zameraný na megatrendy, ktoré menia našu spoločnosť.

„Aby sme zabezpečili finančnú budúcnosť našich klientov, prinášame na slovenský trh unikátny fond, ktorého stratégia stojí na megatrendoch ako sú inovácie, čistá energia, životný štýl, nové technológie či robotizácia. Investovať do Fondu budúcnosti je možné jednorazovo, rovnako tak pravidelne. Už samozrejmosťou je aj možnosť založiť si investovanie v mobile cez Georgea alebo v pobočke Slovenskej sporiteľne. Navyše, pri investičnom sporení, ktoré je možné už od 20 eur, klient neplatí vstupný poplatok,“ vysvetľuje Michal Orlovský, riaditeľ správy majetku klientov Slovenskej sporiteľne.

Do Fondu budúcnosti sú vyberané akcie spoločností z celého sveta s predpokladom, že sa v budúcnosti stanú súčasťou megatrendov. Práve vďaka tomuto zameraniu môžeme hovoriť o prvom slovenskom fonde investujúcom do trendov formujúcich budúcnosť.

Fond budúcnosti vznikol inováciou Globálneho akciového fondu, ktorý Asset Management Slovenskej sporiteľne ponúka viac ako 17 rokov. Za toto obdobie narástol takmer na úroveň 100 mil. eur a dosiahol za posledných 12 mesiacov zhodnotenie 19,56 % (k 27. 12. 2021). Predpokladá sa, že nové zameranie fondu na akcie spoločností, ktoré reflektujú megatrendy, bude aj naďalej prinášať investorom výborné výsledky. Tak ako všetky fondy Asset Managementu Slovenskej sporiteľne, aj Fond budúcnosti spĺňa vysoké etické štandardy tým, že neinvestuje do spoločností generujúcich významnú časť príjmov z ťažby a spracovania uhlia alebo podnikajúcich so zbraňami. 

5 megatrendov, ktoré menia našu spoločnosť

„Pri výbere investícií sa odporúča zvážiť a naštudovať si, či táto investícia  naozaj odráža to, ako môže vyzerať svet budúcnosti. Sme jedinou správcovskou spoločnosťou na trhu, ktorá postavila megatrendy ako investičný zámer vlastného spravovaného fondu, čo nám umožňuje vytvárať takéto unikátne investičné príležitosti. Súčasne sa opierame o odbornosť a know-how našich kolegov z Erste Asset Managementu, ktorí majú s investovaním dlhoročné skúsenosti,“ dopĺňa Vejmelka z Asset Managementu Slovenskej sporiteľne. Práve tejto spoločnosti patrí pozícia druhého najväčšieho správcu podielových fondov na Slovensku.

Investovanie je jedným z kľúčových pilierov dobrého finančného zabezpečenia do budúcnosti. Slovenská sporiteľňa sa téme zodpovedného investovania venuje dlhodobo. Minulý rok klientom priniesla prvý slovenský udržateľný (ESG – Environmental, Social, Governance) fond či emisiu zelených dlhopisov, rovnako tak banka urobila aj prvú emisiu sociálneho dlhopisu na Slovensku.

Upozornenie: AM SLSP Fond budúcnosti spravuje spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka c. 2814/B. Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Uvedené zhodnotenie investície do podielového fondu predstavuje hrubé zhodnotenie bez zohľadnenia poplatkov a daní spojených s investovaním do podielových fondov, pričom zdrojom informácii je správcovská spoločnosť. Hospodárenie podielového fondu sa riadi štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré možno získať v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti.