Spoločnosť Erste Social Finance Holding, spoločný podnik Erste Group a Nadácie ERSTE, uviedla na trh  novinku – inovatívny nástroj sociálneho financovania „Kvázi kapitál“. Nová možnosť financovania získala finančnú podporu od Európskej únie a pomáha sociálnym organizáciám rásť. Kvázi kapitál vo forme tzv. „kvalifikovaného podriadeného úveru“ je prostredníctvom Slovenskej sporiteľne dostupný aj pre sociálne podniky na Slovensku.

„Kríza spôsobená pandémiou Covid-19 odhalila v zdravotníctve, školstve a sociálnom systéme nášho regiónu viaceré nedostatky. Preto sa domnievame, že je nevyhnutné podporovať odolnosť a rozvoj sociálnych organizácií, ktoré riešia tieto problémy. Kvázi kapitál posilňuje vlastný kapitál organizácií, zlepšuje ich finančné zdravie a umožňuje im realizovať plány rastu a uskutočňovať nové či rozširovať existujúce projekty. Sociálne organizácie takto môžu svoje produkty a služby sprístupniť väčšiemu počtu príjemcov a zvýšiť tak svoj spoločenský vplyv,“ hovorí Peter Šúrek, generálny riaditeľ Erste Social Finance Holding.

POMOC SOCIÁLNYM ORGANIZÁCIÁM ZVÝŠIŤ ICH VPLYV

Kvázi kapitál je určený na financovanie fungujúcich sociálnych organizácií s osvedčeným podnikateľským modelom a preukázanými výsledkami bez ohľadu na právnu formu. Účel financovania môže byť rozmanitý – od otvorenia ďalších pobočiek, spustenia nových produktov alebo služieb a digitalizácie prevádzky až po zotavenie sa z následkov krízy spôsobenej pandémiou Covid-19. Nový nástroj financovania je možné použiť aj na spolufinancovanie menších projektov v oblasti sociálnych nehnuteľností, ako je sociálne bývanie, bývanie pre starších ľudí, materské školy alebo zariadenia starostlivosti.

Na Slovensku zastrešuje projekt Slovenská sporiteľňa. „Pri štandardnom financovaní organizácií tretieho sektora sa často stretávame s tým, že nízka úroveň vlastných finančných zdrojov limituje ich možnosti získania bankových úverov na rozvoj. Aj projekty, ktoré sa javia naozaj perspektívne, tak niekedy nedokážeme financovať. Kvázi kapitál túto bariéru financovania pomáha eliminovať,“ hovorí Rastislav Blažej zo Slovenskej sporiteľne.

Lepší rizikový profil a nezmenená vlastnícka štruktúra

Posilnenie vlastného kapitálu cez kvázi kapitál totiž umožňuje klientom získať ďalšie úvery od lokálnych bánk skupiny Erste na financovanie väčších investícií. Vďaka flexibilnému harmonogramu splácania  môžu organizácie začať splácať istinu až po niekoľkých rokoch, čo im poskytuje dostatok času na rozvoj a rozširovanie projektov a vygenerovanie požadovaných príjmov. Hlavnou výhodou je, že investície v podobe kvázi kapitálu nemenia vlastnícku štruktúru ani neoslabujú podiel existujúcich partnerov alebo akcionárov. To tiež znamená, že sociálne organizácie môžu zostať nezávislé bez akéhokoľvek zasahovania do ich prevádzkového riadenia.

Spolupráca s Európskou úniou a inkubátorom Impact Hub

Projekt kvázi vlastného kapitálu získal grant v rámci otvorenej výzvy programu Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI). Ten podporuje rozvoj nových nástrojov sociálneho financovania a využíva záruku EaSI. Vďaka grantu Európskej únie získajú sociálne organizácie aj bezplatnú nefinančnú pomoc, napríklad individuálne poradenstvo, mentorstvo, budovanie kapacít alebo technická podporu. Tieto služby bude poskytovať inkubátor sociálnych inovácií Impact Hub Viedeň a jeho partnerské organizácie vrátane Impact Hub Bratislava.

Nicolas Schmit, komisár Európskej komisie pre pracovné miesta a sociálne práva, povedal: „Sociálne financovanie slúži na vytváranie inkluzívnych pracovných miest, podporu sociálnej inovácie a zvýšenie zapojenia občanov v ich miestnych komunitách. Sociálna ekonomika nám poskytuje silný nástroj na vedenie spravodlivej, zelenej a digitálnej transformácie zdola nahor. Nový nástroj financovania od Erste v podobe kvázi vlastného kapitálu prichádza v pravý čas, aby pomohol sociálnym podnikom priniesť nové produkty a služby, digitalizovať prevádzku a zotaviť sa z krízy spôsobenej pandémiou COVID-19.“ 

O spoločnosti Erste Social Finance Holding

Erste Social Finance Holding, založená v roku 2008, sa usiluje o pozitívny sociálny vplyv v súlade so stanoveným cieľom Erste Group šíriť prosperitu a poskytovať prístup k finančným službám pre každého. Pôsobí ako investor a sprostredkovateľ sociálneho financovania v regióne strednej a východnej Európy. Investuje do modelov sociálneho podnikania a zavádza inovatívne nástroje sociálneho financovania. Viac informácií o aktivitách Erste v oblasti sociálneho financovania nájdete tu.

O programe EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI)

Cieľom programu Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI, 2014 – 2020) je podporiť cieľ EÚ, ktorým je vysoká úroveň zamestnanosti, primeraná sociálna ochrana, boj proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe, ako aj zlepšenie pracovných podmienok. V rámci osi programu EaSI Mikrofinancovanie a sociálne podnikanie sa poskytuje podpora finančným sprostredkovateľom, ktorí poskytujú mikroúvery podnikateľom a mikropodnikom alebo financovanie sociálnym podnikom, s cieľom zlepšiť prístup mikropodnikov a sociálnych podnikov k financovaniu. V rokoch 2021 až 2027 sa program EaSI stane súčasťou Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+).