Sentiment v slovenskej ekonomike stále ostáva pozitívny, avšak v júlových výsledkoch už cítiť obavy vyplývajúce z nedostatku čipov či obáv z tretej vlny pandémie a s ňou spojenou neistotou. Veľmi podobné trendy ukazujú aj európske predstihové indikátory, napríklad index nákupných manažérov (PMI). Práve tieto faktory budú do najbližších mesiacov rozhodujúce pre ekonomickú výkonnosť. Na základe vývoja inflácie v prvom polroku sme pristúpili k zvýšeniu odhadu rastu spotrebiteľských cien pre tento aj budúci rok smerom nahor. Zasadnutie amerického FEDu neprekvapilo a k redukcii nákupov aktív podľa očakávaní neprišlo, keďže splnenie cieľa centrálnej banky o plnej zamestnanosti ešte chvíľu potrvá a súčasné nárasty inflácie sú pripisované iba dočasným faktorom.

Nálada v slovenskej ekonomike sa v júli medzimesačne jemne zhoršila, napriek tomu ostáva nad úrovňou spred pandémie a dlhodobého priemeru. Zhoršenie sentimentu medzi podnikateľmi v priemysle spôsobili najmä očakávania budúcej produkcie a nových objednávok, na čo má vplyv situácia spojená s nedostatkom čipov, čo ovplyvňuje predovšetkým kostru našej ekonomiky  - automobilový priemysel.

Výraznejší pokles dôvery v službách pripisujeme očakávaniu tretej vlny pandémie a prijímaným opatreniam, ktoré napriek citeľnému uvoľneniu stále prinášajú niektoré pravidlá najmä pre zahraničných návštevníkov. Tí chýbajú predovšetkým v cestovnom ruchu, keďže sú zdrojom príjmov nielen pre hotely, ale aj reštaurácie, akvaparky či iné atrakcie. Pesimistickejšie očakávania budúceho dopytu sú z nášho pohľadu spôsobené aj neistotou, aké opatrenia budú po prepuknutí tretej vlny prijaté. Keďže práve tieto činnosti si vyžadujú fyzickú prítomnosť zákazníkov, podnikatelia v službách si uvedomujú, že opätovný návrat pandémie ich činnosť nejakým spôsobom skomplikuje.

Napriek medzimesačnému poklesu dôvery podnikateľov ostáva nálada stále pozitívna v službách aj priemysle. Podobné trendy zachytávame aj na úrovni eurozóny - rekordne pozitívny sentiment zaznamenal napríklad index nákupných manažérov (PMI), kde celkový index zaznamenal najvyššiu hodnotu za 21 rokov, index služieb za 15 rokov. Podobne ako na Slovensku, za rastom služieb stojí uvoľňovanie opatrení, jemný pokles priemyslu spôsobujú problémy v dodávateľských reťazcoch. Celkový index však stále ostáva veľmi vysoko nad predkrízovými úrovňami.

Ďalší vývoj ekonomiky bude silne závisieť od zvládnutia tretej vlny pandémie. To je samozrejme naviazané aj na podiel zaočkovanej populácie, čo je určujúce pre to, aké opatrenia budeme musieť prijať a teda v akom rozsahu obmedzíme „bežné“ fungovanie ekonomiky. Predpokladáme, že tretia vlna bude jemnejšia než prvé dve a vláda prinesie voľnejšie pravidlá pre zaočkovaných, čo bude zároveň motivačný faktor k očkovaniu. Aj so zarátaním dvoch vĺn pandémie v tomto roku očakávame ekonomický rast vo výške 4,2 %, čo je však ovplyvnené výrazným poklesom v roku 2020.

Krátke správy o novinkách z ekonomiky

V dôsledku vyšších mier inflácie zaznamenaných v posledných dvoch mesiacoch sme revidovali náš odhad rastu spotrebiteľských cien pre roky 2021 a  2022 smerom nahor. Vzhľadom na bezprecedentný nárast imputovaného nájomného pre rast cien stavebných materiálov očakávame v tomto roku priemernú infláciu vyššiu o 0,5 percentuálneho bodu (p. b.) na úrovni 2,4%. Naďalej predpokladáme, že rast cien v roku 2022 ešte jemne zrýchli a predikujeme priemernú infláciu dosahujúcu 2,8%, najmä v dôsledku zvýšenia spotrebnej dane z tabakových výrobkov a vyšších cien energií. Tieto sú administratívne stanovené a ich výška sa raz ročne mení v závislosti od vývoja burzových cien, ale aj vplyvom iných položiek podľa rozhodnutia regulátora. Rýchlejší rast cien tiež znamená nižší odhad rastu reálnych miezd, ktorý by mal dosiahnuť 1,8% v tomto roku a 1,7 % v tom budúcom (pôvodne 2,6 % a 2,4 % v rokoch 2021, resp. 2022).

Americká centrálna banka FED na svojom poslednom zasadnutí konštatovala, že zamestnanosť  a ekonomická aktivita v USA sa výrazne oživila a to aj v odvetviach najviac zasiahnutých pandémiou, napriek tomu však majú čo dobiehať k úplnému zotaveniu. Okrem toho Federálny výbor pre voľný trh (FOMC) súčasný výrazný nárast inflácie pripísal dočasným faktorom.

Komisia tiež oznámila pokračovanie v nákupoch aktív a to výške aspoň 80 miliárd dolárov mesačne v oblasti vládnych cenných papierov a cenné papiere kryté hypotékami vo výške najmenej 40 miliárd dolárov mesačne, až kým FOMC neuvidí výrazný progres smerom k jeho cieľom. Inflácia síce zrýchlila, v prípade zamestnanosti je oživenie pomalšie. Aj z toho dôvodu FOMC pravdepodobne počká, ako sa bude situácia na trhu práce ďalej vyvíjať, pred tým než by došlo k potenciálnej redukcií nákupu aktív. Prekvapením bolo, že v budúcnosti zriadi separátnu – domácu (SRF) a medzinárodnú (FIMA) repo facilitu. Bude sa jednať jednodňové operácie na dennej báze a slúžiť budú na podporu efektívnejšej implementácie menovej politiky. Pôjde o denné repo operácie proti vládnym cenným papierom, dlhovým cenným papierom a cenným papierom, ktoré sú kryté hypotékami, pričom budú obmedzené do objemu 500 miliárd dolárov. Minimálna ponúkaná sadzba pod touto repo facilitou bude na úrovni 0,25 %. Tieto podmienky sa však týkajú domácej repo facility (SRF) a nie medzinárodnej.