Konsolidované, neauditované hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne k 30. septembru 2021 podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).

„Naše tohtoročné výsledky, aj celého bankového sektora, budú pozitívne. Pozerať sa na nich optikou medziročného nárastu zisku je ale veľmi skreslené. Reálnejší obraz dostaneme, keď porovnáme dlhšie obdobie, respektíve vyhodnotíme roky 2020 a 2021 spoločne. Potom sa ukazuje, že bankový sektor sa vracia so ziskovosťou na štandardné čísla. Na ich dosiahnutie pritom potrebuje robiť viac biznisu. 5-percetný nárast úverov, 9-percentný nárast vkladov, veľmi sa nám darí a pri investovaní a sprostredkovaní poistenia. Je to dôkaz, že naši klienti nás nevnímajú len ako banku, ale ako finančného partnera. Treba však povedať, že významný vplyv na aktuálne výsledky mali opravné položky. Vlani, s nástupom pandémie, sme nevedeli, aký vplyv bude mať na ekonomiku, ziskovosť firiem a nezamestnanosť. Preto sme pristúpili k tvorbe opravných položiek veľmi obozretne. Dnes je jasnejšie, že vplyv pandémie nebol natoľko negatívny ako sme si mysleli a vďaka veľmi dobrej situácii opravné položky postupne rozpúšťame. To je veľmi dobrá správa o finančnom zdraví ľudí a firiem. A osobne ma potešili dve veci. Získali sme ocenenie Via Bona Dobre spravovaná firma a najmä, že Petra Krutila, môjho kolegu z predstavenstva, zvolili ostatní slovenskí šéfovia spoločností za najrešpektovanejšieho CEO tohto roka,“ vraví Pavel Cetkovský, finančný riaditeľ a člen Predstavenstva Slovenskej sporiteľne.

Hlavné ukazovatele obchodných výsledkov k 30. septembru 2021 (medziročné porovnanie)

  • Čistý úrokový výnos poklesol o 0,9 % z 325,2 mil. eur na 322,4 mil. eur
  • Čistý príjem z poplatkov a provízií narástol o 20,4 % z 106,4 mil. eur na 128,1 mil. eur
  • Prevádzkový zisk vzrástol o 7,4 % z 225,6 mil. eur na 242,2 mil. eur
  • Čistý zisk po zdanení narástol na 177,3 mil. eur (2020: 74,1 mil. eur)
  • Objem úverov klientom vzrástol o 4,9 % z 14,4 mld. eur na 15,1 mld. eur
  • Objem vkladov klientov vzrástol o 9,2 % z 14,3 mld. eur na 15,6 mld. eur
  • Pomer prevádzkových nákladov a výnosov dosiahol úroveň 47,2 %
  • Kapitálová primeranosť dosiahla 20,92 % a výrazne tým prekročila zákonom stanovenú hranicu (podľa požiadaviek ECB/NBS, Bazileja III a IRB prístupu)
  • Pomer klientskych úverov ku klientskym vkladom poklesol z 100,8 % na 96,9 %

Hlavné ukazovatele výkonnosti Slovenskej sporiteľne k 30. septembru 2021

Čistý úrokový výnos medziročne poklesol o 0,9 % z 325,2 mil. eur na 322,4 mil. eur. Medziročné nižšie úrokové výnosy z úverových produktov boli vo veľkej miere kompenzované čistým výnosom z TLTRO operácií. Banka taktiež v roku 2021 zaznamenala nižší úrokový výnos z dlhových cenných papierov ako v porovnateľnom období.

Čistý príjem z poplatkov a provízií  medziročne narástol o 20,4 % z 106,4 mil. eur na 128,1 mil. eur. Tento nárast poplatkov predstavujú prevažne poplatky a provízie z Asset Managementu Slovenskej sporiteľne, výnosy zo sprostredkovaného poistenia alebo nárast čistých poplatkov voči kartovým spoločnostiam.

Banka zaznamenala čistý zisk z obchodovania v hodnote 6,7 mil. eur (v roku 2020 to bolo 5,9 mil. eur), ide prevažne
o výsledok z derivátových obchodov.

Prevádzkové náklady sa medziročne zvýšili o 1,3 % na úroveň 216,7 mil. eur (v roku 2020 to bolo 214,0 mil. eur). Personálne náklady medziročne poklesli o 3,4 %, ostatné administratívne náklady stúpli o 15,0 %, najmä z dôvodu nárastu odvodu do Fondu ochrany vkladov. Tento nárast bol čiastočne kompenzovaný poklesom odpisov o 12,0 %.

Prevádzkový zisk v konečnom súčte narástol o 16,6 mil. eur, čo predstavuje rast o 7,4 %. Pomer prevádzkových nákladov k prevádzkovým výnosom (CIR) sa oproti predošlému roku znížil na hodnotu 47,2 %.

Oproti roku 2020 kedy banka vykázala čistú stratu zo zníženia hodnoty finančných inštrumentov v hodnote 86,6 mil. eur, za tri štvrťroky 2021 banka vykázala čistý zisk v hodnote 1,6 mil. EUR. Tento stav je ovplyvnený rozpustením opravných položiek v súvislosti s pozitívnym vývojom kreditného rizika.

Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov sa medziročne znížil z úrovne 2,6 % na 1,9 % a ich pokrytie opravnými položkami sa zvýšilo z 105,0 % na 117,0 %.

Celková odvodová povinnosť banky medziročne poklesla z 38,8 mil. eur na úroveň 14,1 mil. eur. Zrušená  banková daň sa prejavila na nákladoch banky pozitívne avšak odvod do Fondu ochrany vkladov stúpol výrazne z 1,1 mil. eur na 9,4 mil. eur, taktiež ročný príspevok do rezolučného fondu v hodnote stúpol zo 4,0 mil. eur na 4,7 mil. eur.

Konsolidovaný čistý zisk po zdanení dosiahol 177,2 mil. eur.

Objem úverových produktov klientom dosiahol 15,1 mld. eur a v porovnaní s rokom 2020 sa zvýšil o 4,9 %. Podieľali sa na tom najmä úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré medziročne vzrástli o 3,8 % (o 400 mil. eur). Slovenská sporiteľňa tak už dlhodobo potvrdzuje svoju pozíciu lídra na trhu s úvermi poskytnutými obyvateľstvu, keď jej podiel na trhu v roku 2021 dosiahol 24,7 %. Najvýznamnejším zdrojom rastu boli úvery na bývanie, ktoré medziročne stúpli o 6,2 % (500 mil. eur v absolútnych hodnotách), pričom spotrebné úvery zaznamenali medziročne pokles o 10,8 % (200 mil. eur v absolútnych hodnotách).

Úvery korporátnym klientom (vrátane faktoringových a leasingových produktov) dosiahli úroveň 4,4 mld. eur, keď medziročne vzrástli o 6,5 % (o 300 mil. eur).

Vklady obyvateľstva medziročne vzrástli z 12,7 mld. eur na 13,8 mld. eur, sú stabilnou základňou pre financovanie a poskytuje priestor na ďalší rast banky. Celkové záväzky voči klientom sa v porovnaní s rokom 2020 zväčšili z 14,3 mld. eur na 15,6 mld. eur.

Aktuálne ratingy Slovenskej sporiteľne (k 30. septembru 2021)

Slovenská sporiteľňa – Kontakt pre médiá:
Marta Cesnaková; tel.: +421 2 48 62 43 60; cesnakova.marta@slsp.sk

Erste Group – Public Relations:
Carmen Staicu; tel,: +43 50 10 01 16 81; carmen.staicu@erstegroup.com

Erste Group – Investor Relations:
Thomas Sommerauer; tel.: +43 50 10 01 73 26; thomas.sommerauer@erstegroup.com