• Index rodovej rovnosti (GEI) spoločnosti Bloomberg vyzdvihuje firmy kótované na burze,  ktoré preukázali svoje odhodlanie podporovať rodovú rovnosť.
  • Erste Group zostáva jedinou rakúskou firmou zahrnutou v tomto indexe a je jednou iba zo štyroch takýchto spoločností so sídlom v strednej Európe.
  • Podpora rodovej rovnosti na pracovisku v Erste Group je úzko prepojená so zásadami inklúzie, ktoré tvarujú podobu banky už od jej založenia v roku 1819.

Celkovo boli do tohto Indexu zahrnutých 380 spoločností z 11 sektorov zo 44 krajín a regiónov celého sveta.  Spoločnosti sú z rôznych odvetví vrátane automobilového priemyslu, bankovníctva, služieb, technológií a stavebníctva. Tieto firmy sa zaviazali, že poskytnú komplexný pohľad na svoje investície do rodovej rovnosti na pracovisku a do komunít, v ktorých pôsobia, a zároveň pozdvihnú štandard, ktorého plnenie by sa malo očakávať aj od ďalších firiem z rovnakého odvetvia.

„Erste Group vníma naše opätovné, už tretie, začlenenie do indexu rodovej rovnosti spoločnosti Bloomberg ako veľkú česť. Dôležitosť otázky rodovej rovnosti v očiach spoločnosti a investorov stále stúpa – a je to dobre. Naše zahrnutie do GEI nás zároveň povzbudzuje, aby sme sa v tejto sfére snažili dosiahnuť ešte lepšie výsledky, pretože toho, čo treba urobiť, je ešte stále veľmi veľa,“ hovorí generálny riaditeľ Erste Group, Bernd Spalt a dopĺňa: „Ženy v súčasnosti pôsobia na 40 % vedúcich pozícií v celej našej skupine a ďalej budeme pokračovať v úsilí o dosiahnutie úplnej rovnosti.“

GEI Bloomberg hodnotí nielen konkrétne prijaté opatrenia, ale aj úroveň transparentnosti zberu a zverejňovania našich údajov a ukazovateľov o rozmanitosti. V tejto oblasti sme sa v novom hodnotení výrazne zlepšili. Som veľmi hrdá, pretože som presvedčená, že transparentný prístup k riadeniu diverzity založený na údajoch je základom všetkého,“ hovorí Julia Valsky, riaditeľka Erste Group pre diverzitu. „To, že sa venujeme širokému spektru rodovej rozmanitosti, ale aj mnohým ďalším rozmerom, robí našu spoločnosť ešte pestrejšiu a lepšiu – a prirodzene, skutočnosť, že naše úsilie bolo odmenené začlenením do GEI, je pre nás veľkou motiváciou do budúcnosti.“

Globálny štandard pre meranie opatrení a politík rodovej rovnosti

Index rodovej rovnosti vnáša do postupov a politík rodovej rovnosti vo firmách kótovaných na burze transparentnosť. Komplexná a transparentná metodológia jeho hodnotenia umožňuje investorom vyhodnotiť fungovanie spoločnosti a porovnať ju s inými. Referenčný index meria rodovú rovnosť v piatich pilieroch: vedúce postavenie žien a získavanie talentov, rovnosť a rodová parita v odmeňovaní, inkluzívna kultúra, politiky v oblasti sexuálneho obťažovania a značka podporujúca ženy.

Spoločnosti zahrnuté do GEI  2021 rozširujú  rozsah údajov týkajúcich sa environmentálneho, sociálneho a správneho dosahu o údaje týkajúce sa rodovej rovnosti, ktoré si investori dnes vyžadujú,“ vysvetľuje Peter T. Grauer, predseda Bloomberg. „Ich záväzok ohľadom zverejňovania týchto údajov upriamuje pohľad na inklúziu a podporuje transparentnosť na trhoch.

Rodová rovnosť: kľúčový prvok zásad inklúzie, na ktorých bola Erste založená

Erste Group považuje rozmanitosť a inklúziu za neoddeliteľnú súčasť svojej korporátnej stratégie a svoj záväzok jednoznačne potvrdzuje aj v dokumente Ciele a priority Erste Group a v Kódexe správania. Banková skupina s ústredím vo Viedni aktívne presadzuje pracovné prostredie bez diskriminácie a zastrašovania, kde sa cení práca a hodnota každej osoby bez ohľadu na jej pohlavie, vek, zdravotné znevýhodnenie, rodinný stav, sexuálnu orientáciu, farbu pleti, vierovyznanie, politickú príslušnosť, etnický pôvod, národnosť alebo akékoľvek iné aspekty, ktoré nesúvisia s jej zamestnaním.

Tiež zaviedla rôzne iniciatívy zamerané na rozvoj vedúceho postavenia žien. Celkový podiel žien v manažmente Erste Group je v súčasnosti na úrovni 40 %. V 2021 a nasledujúcich rokoch sa skupina bude sústrediť najmä na ďalšie zvýšenie počtu žien vo vrcholovom manažmente a na interný rozvoj a vyhľadávanie ženských talentov na všetkých trhoch. Erste Women’s Hub, skupina pre ľudské zdroje, v Rakúsku pokračuje vo svojich kľúčových iniciatívach, ako sú podpora finančnej gramotnosti žien a formáty virtuálneho networkingu. Vytvorila aj nové fóra zamerané na rodičov, ktorí – najmä s ohľadom na momentálnu pandemickú situáciu – majú problém zosúladiť prácu z domu s domácim vzdelávaním svojich detí.

Tlačové oddelenie:
Peter Thier, Tel.: +43 50100 – 17247, E-mail: peter.thier@erstegroup.com
Carmen Staicu, Tel: +43 50100 – 11681, E-mail: carmen.staicu@erstegroup.com
Peter Klopf, Tel. +43 50100 – 11676, E-mail: peter.klopf@erstegroup.com
Martin Sonn-Wende, Tel. +43 50100 – 11680, E-mail: martin.sonn-wende@erstegroup.com

Tlačová správa je k dispozícii aj na webovej stránke http://www.erstegroup.com/pressrelease