Konsolidované, neauditované hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne k 30. júnu 2020 podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).

„Hlavnou pozitívnou správou druhého štvrťroka bolo zrušenie bankového odvodu a predstavenie balíka pomoci pre podporu ekonomiky, ktoré pomôžu reštartovať naše hospodárstvo, podporiť rast biznisu a naďalej plniť potreby ľudí na Slovensku. Zrušenie je tak dobrou správou aj pre ľudí a firmy. Výsledky bankového sektora za posledné mesiace však zásadne ovplyvnila pandémia koronavírusu a jej dopady na ľudí, firmy a ekonomiku. Objem úverov rástol o takmer 8 %, keďže ani kríza neutlmila napríklad potrebu ľudí riešiť vlastné bývanie. Vďaka moratóriu na splácanie úverov sme doteraz nezaznamenali bezprostredný nárast problémových úverov, v súlade s medzinárodnou účtovnou metodikou sme však vytvorili opravné položky na očakávané budúce straty kvôli pandémii. To je hlavný dôvod 45-miliónového nárastu rizikových nákladov. Predpokladáme, že zvýšená tvorba opravných položiek bude pokračovať aj v druhom polroku. Objem bude závisieť na tom, ako sa budú spresňovať odhady budúceho ekonomického vývoja,“ vraví Pavel Cetkovský, finančný riaditeľ a člen Predstavenstva Slovenskej sporiteľne.

Hlavné ukazovatele obchodných výsledkov k 30. júnu 2020 (medziročné porovnanie)

  • Čistý úrokový výnos narástol o 1,0 % zo 215,1 mil. eur na 217,3 mil. eur
  • Čistý príjem z poplatkov a provízií ostal takmer bez zmeny na hodnote 67,9 mil. eur
  • Prevádzkový zisk poklesol o 8,7 % zo 156,4 mil. eur na 142,9 mil. eur
  • Čistý zisk po zdanení klesol na 29,5 mil. eur (96,0 mil. eur v 2019)
  • Objem úverov klientom sa zväčšil o 7,9 % z 13,2 mld. eur na 14,3 mld. eur
  • Objem vkladov klientov vzrástol o 3,2 % z 13,9 mld. eur na 14,4 mld. eur
  • Pomer prevádzkových nákladov a výnosov dosiahol úroveň 50,3 %
  • Kapitálová primeranosť dosiahla 20,6 % a výrazne tým prekročila zákonom stanovenú  hranicu (podľa požiadaviek ECB/NBS, Bazileja III a IRB prístupu)
  • Pomer klientskych úverov ku klientskym vkladom sa zvýšil z 95,1 % na 99,3 %

Hlavné ukazovatele výkonnosti Slovenskej sporiteľne k 30. júnu 2020

Čistý úrokový výnos medziročne narástol o 1,0 % zo 215,1 mil. eur na 217,3 mil. eur. Dôvodom je najmä pokles úrokových nákladov, pozitívny vplyv záporných úrokových sadzieb na medzibankovom trhu, ale aj nárast úrokového výnosu z lízingových produktov.

Čistý príjem z poplatkov a provízií  ostal medziročne na rovnakej úrovni 67,9  mil. eur, pričom pokles poplatkov z úverovej činnosti alebo poplatkov za kartové operácie bol vykrytý nárastom výnosov z operácií s cennými papiermi.

Banka zaznamenala čistú stratu 2,8 mil. eur v rámci portfólia aktív oceňovaných v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát, a to v dôsledku negatívneho vývoja akciových trhov a menových kurzov v prvom polroku 2020.

Prevádzkové náklady sa medziročne zvýšili o 4,4 % na úroveň 144,6 mil. eur (v roku 2019 to bolo 138,5 mil. eur). Rástli najmä personálne náklady (o 12,3 %). Ostatné administratívne náklady sa zvýšili len o 3,2 %. Na druhej strane banka zaznamenala pokles odpisov v medziročnom porovnaní o 16,4 %.

Pomer prevádzkových nákladov a výnosov v medziročnom porovnaní narástol, a to na hodnotu 50,3 %.

Celkové rizikové náklady banky sa, ako reakcia na nárast kreditného rizika klientov a ich neschopnosti splácať svoje záväzky voči banke spôsobeného vplyvmi pandémie COVID-19, medziročne zvýšili z 18,6 mil. eur na 63,5 mil. eur.

Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov sa medziročne znížil z 3,2 % na 2,7 % a ich pokrytie opravnými položkami sa zvýšilo zo 77,7 % na 95,8 %.

Bankový odvod sa medziročne zvýšil o 111 % na úroveň 33,8 mil. eur. Ročný príspevok do rezolučného fondu sa zväčšil o 30 % a bol zaúčtovaný vo výške 4,0 mil. eur (2019 vo výške 3,1 mil. eur). Odvod do Fondu ochrany vkladov sa medziročne taktiež zvýšil o 10 %, na úroveň 1,1 mil. eur (2019 vo výške 1,0 mil. eur). Celková odvodová povinnosť banky medziročne stúpla o 94 % na úroveň 38,8 mil. eur.

Konsolidovaný čistý zisk po zdanení dosiahol 29,5 mil. eur. Ukazovateľ návratnosti vlastného kapitálu (ROE) sa medziročne výrazne znížil, z 12,7 % na 3,5 %.

Objem úverových produktov klientom dosiahol 14,3 mld. eur a medziročne sa zvýšil o 7,9 %. Podieľali sa na tom najmä úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré v porovnaní s rokom 2019 narástli o 6,4 % (o 0,7 mld. eur). Podiel Slovenskej sporiteľne na trhu s úvermi poskytnutými obyvateľstvu dosiahol v prvom polroku 26,0 % a opäť tak potvrdila dlhoročnú pozíciu jednotky na tomto trhu. Najvýznamnejším zdrojom rastu boli úvery na bývanie, ktoré  stúpli o 10,0 % (0,8 mld. eur v absolútnych hodnotách), pričom spotrebné úvery zaznamenali medziročne pokles o 6,5 % (o 0,1 mld. eur v absolútnych hodnotách).

Úvery korporátnym klientom (vrátane faktoringových a lízingových produktov) dosiahli úroveň 4,1 mld. eur, medziročne vzrástli o 12,1 % (o 0,4 mld. eur).

Vklady obyvateľstva sa medziročne zväčšili z 11,6 mld. eur na 12,6 mld. eur, čo predstavuje stabilnú základňu pre financovanie a poskytuje priestor na ďalší rast banky. Celkové záväzky voči klientom v porovnaní s polrokom 2019 vzrástli z 13,9 mld. eur na 14,4 mld. eur.

 

Aktuálne ratingy Slovenskej sporiteľne (k 30. júnu 2020)

Slovenská sporiteľňa – Kontakt pre médiá:
Marta Cesnaková; tel.: +421 2 48 62 43 60; cesnakova.marta@slsp.sk

Erste Group – Public Relations:
Carmen Staicu; tel.: +43 50 10 01 16 81; carmen.staicu@erstegroup.com

Erste Group – Investor Relations:
Thomas Sommerauer; tel.: +43 50 10 01 73 26; thomas.sommerauer@erstegroup.com