41 firiem a viac ako 1 500 pracovných miest. To sa podarilo zachrániť Slovenskej sporiteľni v spolupráci so Slovak Investment Holdingom (SIH) vďaka Antikorona záruke. Keďže záujem firiem o takéto financovanie je násobne väčší (približne 1 100 firiem), Slovenská sporiteľňa uzatvorila so SIHom dohodu o druhej tranži v hodnote takmer 9,2 miliónov eur, rovnakej ako v prvej tranži.

Slovenská sporiteľňa bola prvou bankou, ktorá uzavrela dohodu so SIHom na finančnej pomoci pre malé a stredné podniky, a spoločnosť Jutex Slovakia – klient Slovenskej sporiteľne – sa stala začiatkom mája prvou firmou, ktorá získala nové financovanie v objeme 600 tisíc eur vďaka antikorona záruke. A dnes sa sporiteľňa stala prvou bankou, ktorá uzavrela dohodu o pokračovaní finančnej pomoci.

Celkovo prejavilo záujem o Antikorona záruku v Slovenskej sporiteľni takmer 1 100 firiem o financovanie v hodnote viac ako 114 miliónov eur, z toho je až 850 malých firiem a živnostníkov s obratom do jedného milióna eur a s priemernou výškou úveru do 50 tisíc eur. „Je veľká škoda, že sme nedokázali rýchlejšie financovať všetky firmy, ale prejavený záujem dokazuje, že táto záručná schéma má zmysel. V 41 firmách pomôže zachrániť viac ako 1 500 zamestnancov. Už dnes viem, že druhú tranžu vyčerpáme a máme pripravenú žiadosť o tretiu tranžu. Zároveň stále rokujeme o ďalšej schéme v hodnote 500 miliónov eur mesačne na celý bankový trh a verím, že sa čoskoro dohodneme, aby sme vedeli pomôcť ďalším firmám zasiahnutým krízou,“ vraví Norbert Hovančák, člen Predstavenstva Slovenskej sporiteľne, ktorý je zodpovedný za firemné bankovníctvo a finančné trhy.

Finančnú pomoc získali firmy zo všetkých slovenských regiónov, ale najúspešnejším je zatiaľ Banskobystrický kraj s 12 firmami. Slovenská sporiteľňa poskytla aj maximálne možné čerpanie 1,18 mil. eur. „Program nie je administratívne najjednoduchší, spolu s ostatnými bankami sme pripravili niekoľko pripomienok či podnetov na zlepšenie. Spolupráca so SIHom je však dobrá, komunikujú s nami pravidelne a snažia sa hľadať riešenia,“ dodáva N. Hovančák.

„Záujem, ktorý vidíme od klientov Slovenskej sporiteľne a ďalších bánk, dokazuje, že SIH Antikorona záruka je nastavená v súlade s potrebami trhu a veríme, že pomôže MSP vysporiadať sa s dôsledkami krízy. Veľmi promptne zareagovalo Ministerstvo hospodárstva a poskytlo na podporu firiem dodatočné prostriedky, ktoré umožnili poskytnutie ďalších tranží. Prostriedky, kryjúce SIH Antikorona záruku, pochádzajú z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a jej podmienky preto vychádzajú z európskej legislatívy. Už po podpise dohôd s bankami zjednodušila Európska komisia pravidlá pre ich využitie v čase krízy, takže sme radi, že sme minulý týždeň mohli bankám predstaviť návrh zjednodušenia ich činnosti v rámci tejto pomoci,“ uviedol Peter Dittrich, podpredseda predstavenstva a Investičný riaditeľ SIH.

O čom je SIH Antikorona záruka?

Banky na základe záruky vytvárajú a spravujú portfólio nových úverov, na ktoré sú poskytované záruky z fondu NDF II. Záručným produktom je kryté kreditné riziko na úrovni jednotlivých úverov a na úrovni celého portfólia úverov, čo prináša zvýhodnenie podmienok financovania pre malé a stredné podniky (MSP). Čiže štát neposkytne peniaze priamo, ale prostredníctvom tejto portfóliovej záruky pomôže viacerým  firmám – pákový efekt.

Prostredníctvom úrokovej dotácie sa znižuje úrok splácaný malým či stredným podnikom banke.

Podmienky pre pridelenie úrokovej dotácie:

  1. MSP v období 12 mesiacov odo dňa prvého čerpania úveru udrží priemernú úroveň zamestnanosti riadnych zamestnancov oproti predošlému stavu;
  2. V prípade, že MSP mal v čase poskytnutia úveru záväzky po lehote splatnosti viac ako 1 mesiac na sociálnych alebo zdravotných odvodoch, MSP vďaka poskytnutému úveru takéto záväzky uhradí.  Toto neznamená, že MSP môže využiť poskytnutý úver na úhradu takýchto záväzkov. 

Slovak Investment Holding

SIH je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky, malých a stredných podnikov a kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty výlučne návratnou formou, tzn. pomocou finančných nástrojov a nie grantovým spôsobom.