Slovenský ekonomický sentiment v apríli klesol o 40,2 bodu na 57,1, čo predstavuje najvýraznejší medzimesačný prepad od roku 1997. Nálada sa zhoršila vo všetkých častiach ekonomiky, v priamej súvislosti s obmedzeniami a negatívnymi dopadmi pandémie COVID-19. Najväčší pokles bolo vidieť v sektore služieb (o 48,3 bodu), v stavebníctve a priemysle (v oboch prípadoch sa dôvera znížila o približne 40 bodov). Relatívne najmiernejší pokles sentimentu oproti marcu zaznamenal maloobchod (o 29,6 bodu).

Spotrebitelia tiež upravili svoje očakávania smerom nadol (o 34,1 bodu) – na najnižšiu hodnotu spotrebiteľského sentimentu od apríla 2009. Pesimistickejší boli ohľadom hospodárskeho vývoja, vývoja na trhu práce, ale zhoršil sa tiež ich pohľad na finančnú situáciu a stav úspor.

Zhoršenie v ekonomickom sentimente sme očakávali. Marcové čísla sentimentu ešte nezachytili dopad protiopatrení COVID-19 na Slovensku, ale apríl to už naplno zohľadnil. Trojmesačný priemer celkového indexu dôvery v apríli klesol na 83,8 bodu (pokles o 14,1), čím dosiahol najnižšiu hodnotu od októbra 2009. Tieto údaje sú v súlade s výrazným poklesom ekonomiky v druhom štvrťroku tohto roka.

Neočakávame veľmi rázne zlepšenie sentimentu v najbližšom májovom prieskume, keďže viacero reštrikčných opatrení by podľa načrtnutého plánu otvárania našej ekonomiky malo ešte pretrvať. Situácia sa však pri zlepšovaní epidemiologickej situácie a s tým spojenými postupnými krokmi otvárania ekonomického života bude postupne zlepšovať – aj keď podobne ako napríklad pri nemeckom predstihovom indikátore ZEW môže byť zlepšenie hlavne vo výhľade do budúcnosti, ale zároveň pravdepodobne pretrvá ešte negatívny pohľad na terajšiu situáciu. Obmedzenia hospodárskeho života sú nielen u nás, ale aj v zahraničí. Pri veľkej otvorenosti a naviazanosti Slovenska na zahraničie tak pri zlepšovaní výhľadu našej situácie bude hrať rolu aj stav ekonomík v Európe a vo svete.

ECB rozšírila pomoc ekonomikám

Na aprílovom zasadnutí oznámila ECB pár zmien. Netýkali sa hlavných sadzieb – tie zostali nezmenené (depozitná sadzba -0,5 % s dvojúrovňovým systémom sadzieb, horný koridor jednodňovej sadzby je 0,25 % a hlavná refinančná sadzba ostáva na nule).

Podmienky už existujúceho programu cielených dlhodobých refinančných operácií TLTRO3 sa znovu uvoľnili. ECB znížila sadzbu na TLTRO3, ktoré budú prebiehať od júna 2020 do júna 2021, na úroveň 50 bázických bodov pod  hlavnou sadzbou (čiže na -0,5 %). Pri splnení určitých podmienok môže sadzba klesnúť až o 50 bázických bodov pod depozitnú sadzbu (teda na -1 %). Cieľom tohto opatrenia je čo najviac podporiť ekonomiku – predovšetkým malé a stredné podniky najviac zasiahnuté negatívnym dopadom koronavírusu.

ECB pridala nové opatrenia pod skratkou PELTROs (pandemické núdzové dlhodobé refinančné operácie), ktoré pomôžu zabezpečiť dostatočnú likviditu pre eurozónu. V rámci PELTROs bude 7 refinančných operácií, ktoré začnú v máji tohto roka, a budú postupne maturovať medzi júlom a septembrom 2021. Sadzba pri PELTROs bude 25 bázických bodov pod hlavnou refinančnou sadzbou (čiže teraz -0,25 %).                          

Prebiehajúce opatrenia ECB v oblasti likvidity sú značné. V marci zavedený mimoriadny Pandemický núdzový program nákupu aktív (PEPP) za EUR 750 mld. pokračuje minimálne do konca tohto roka. Oproti štandardnému QE je v tomto programe niekoľko rozdielov – ECB zmiernila niektoré rizikové parametre (napr. normy kolaterálu) a ponecháva si flexibilitu ohľadom toho, ako rozdelí nákupy medzi skupiny aktív a krajiny. PEPP má priniesť viac likvidity pre domácnosti, firmy aj vlády (ktorým uľahčuje náklady financovania na trhoch). Tohto programu sa týka aj zmena, ktorú ECB zaviedla ešte koncom marca. Centrálna banka upustila od stropu, ktorý si sama zaviedla pri nákupe štátnych dlhopisov v rámci PEPP-u. Nákupy štátnych dlhopisov boli doteraz obmedzené na 33 % dlhu jednotlivých krajín. Po zmene však centrálna banka môže v rámci svojho dočasného pandemického núdzového programu tento limit prekročiť. Okrem toho môže kupovať aj krátkodobé pokladničné poukážky, ktoré predtým nespadali do jej programu nákupu aktív (pôvodne nekupovala dlhopisy so splatnosťou kratšou ako 1 rok). Tieto kroky ECB umožňujú realizovať nákupy vo väčšom rozsahu, a centrálna banka tým pomáha v stabilizácii výnosov a spreadov na štátnych dlhopisoch. Hlavne pre vlády je to vítaná správa, keďže v reakcii na pandémiu ich čaká viditeľne navyšovanie výdavkov a tým aj rozpočtových deficitov.

Navyše, k už prebiehajúcim čistým nákupom aktív v rámci štandardného QE (od novembra 2019 v mesačnom objeme EUR 20 mld.) bol v marci pridaný dočasný balík čistých nákupov v rozsahu EUR 120 mld., ktorý potrvá do konca roka. Pokračujú tiež reinvestície maturujúcich objemov v rámci štandardného QE.

V prípade potreby je ECB pripravená zvýšiť veľkosť alebo dĺžku trvania programu PEPP, ako aj zloženie aktív, ktoré v rámci tohto špeciálneho programu nakupuje. Týka sa to však len tohto pandemického programu, a nie štandardného QE.

V tomto roku sa eurozóna recesii nevyhne. ECB vidí prepad rastu eurozóny v rozmedzi 5 % až 12 %. Prepad HDP v prvom štvrťroku  dosiahol oproti koncu minulého roka 3,8 % q/q a v medziročnom porovnaní sa výkon ekonomík eurozóny znížil o 3,3 % - oba údaje boli mierne horšie ako očakával konsenzus trhu. Prepad HDP oproti predchádzajúcemu štvrťroku je v prípade eurozóny výraznejší ako počas predchádzajúcej krízy (2008-09), čo je spôsobené podstatou terajšieho šoku – čiastočné odstavenie ekonomiky prišlo prudko a v takmer rovnakom čase pre členské štáty. Otázkou zostáva presný rozsah recesie v tomto roku a hlavne rýchlosť uzdravenia. Závisí to od epidemiologickej situácie, postupného otvárania ekonomík a podobe oživenia u nás aj v zahraničí. Zmierňovať dopady a pomáhať v oživení ekonomík má nielen menová, ale aj ambiciózna a koordinovaná fiškálna politika. V najbližšej budúcnosti môžeme očakávať zotrvanie veľmi voľných menových podmienok v eurozóne.

Fed potvrdil kurz menovej politiky

Na aprílovom zasadnutí americkej centrálnej banky neprišlo k žiadnym zmenám. Trh to očakával, keďže menová politika Fed-u je nastavená veľmi voľne. Sadzby sú na rekordne nízkej úrovni 0-0,25 % a program kvantitatívneho uvoľňovania prebieha v neobmedzenom objeme. V komunikácii tak Fed skôr uisťoval trh, že sadzby zostanú na súčasnej úrovni kým nepríde k ekonomickému oživeniu. Ak si to situácia bude vyžadovať, Fed vie upraviť svoje nástroje menovej politiky, prípadne pridať podľa potreby nové. Potreba voľnej menovej politiky je evidentná – podľa prvého odhadu klesla americká ekonomika  za prvý štvrťrok tohto roka o 4,8 % anualizovane (anualizovaný medzikvartálny rast), hlavne kvôli prepadu spotreby domácností a investícií.