Konsolidované, neauditované hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne k 31. marcu 2020 podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).

„Ekonomické výsledky za prvý štvrťrok sú z pohľadu bankového biznisu dobré. Rástli sme v úveroch i vkladoch, zvýšil sa počet aktívnych klientov, máme dostatok kapitálu a stále nízky podiel nesplácaných úverov. Riziko, na ktoré sme už vlani upozorňovali, sa prejavilo na 45-percentnom medziročnom poklese čistého zisku. Najväčší vplyv na to mal nesystémový a podľa nás protiústavný bankový odvod a tiež pokles sadzieb na trhu. Dôsledky celosvetovej pandémie v dôsledku COVID-19 sa v prvom štvrťroku prejavili na výsledkoch banky len veľmi mierne. Negatívny vplyv na ekonomiku sa však výrazne zvyšuje, čo sa zrejme prejaví zhoršením schopnosti klientov splácať úvery a zvýšenou potrebou tvorby opravných položiek počas roka. Mnohí klienti, ktorí sa v dôsledku COVID-19 dostali do problémov, už využívajú možnosť odkladu splátok až o 9 mesiacov. Veríme, že toto opatrenie, v kombinácii s ďalšími opatreniami pre firmy zmierni dopady pandémie na klientov a čoskoro sa nám podarí reštartovať slovenskú ekonomiku,“ vraví Pavel Cetkovský, finančný riaditeľ a člen Predstavenstva Slovenskej sporiteľne.

Hlavné ukazovatele obchodných výsledkov k 31. marcu 2020 (medziročné porovnanie)

  • Čistý úrokový výnos narástol o 2,5 % zo 107,0 mil. eur na 109.6 mil. eur
  • Čistý príjem z poplatkov a provízií vzrástol o 6,0 % z 32,5 mil. eur na 34,5 mil. eur
  • Prevádzkový zisk poklesol o 7,1 % zo 72,4 mil. eur na 67,3 mil. eur
  • Čistý zisk po zdanení klesol na 26,1 mil. eur (2019: 47,4 mil. eur)
  • Objem úverov klientom sa zväčšil o 6,9 % z 13,1 mld. eur na 14,0 mld. eur
  • Objem vkladov klientov narástol o 1,7 % z 13,8 mld. eur na 14,0 mld. eur
  • Pomer prevádzkových nákladov a výnosov dosiahol úroveň 52,1 %
  • Kapitálová primeranosť dosiahla 20,9 % a výrazne tým prekročila zákonom stanovenú  hranicu (podľa požiadaviek ECB/NBS, Bazileja III a IRB prístupu)
  • Pomer klientskych úverov ku klientskym vkladom vzrástol z 95,2% na 100,0%

Hlavné ukazovatele výkonnosti Slovenskej sporiteľne k 31. marcu 2020

Čistý úrokový výnos medziročne narástol o 2,5 % zo 107,0 mil. eur na 109.6 mil. eur. Tento nárast spôsobil najmä pokles úrokových nákladov, pozitívny vplyv záporných úrokových sadzieb na medzibankovom trhu, ale aj nárast úrokového výnosu z leasingových produktov.

Čistý príjem z poplatkov a provízií  medziročne vzrástol o 6,0 % z 32,5 mil. eur na 34,5 mil. eur, a to vďaka nárastu príjmov zo sprostredkovania poistných zmlúv a investičných produktov prostredníctvom Asset Managementu Slovenskej sporiteľne.

Banka zaznamenala čistú stratu 4,1 mil. eur v rámci portfólia aktív oceňovaných v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát, a to v dôsledku negatívneho vývoja finančných  trhov a menových kurzov v závere  prvého štvrťroka 2020.

Prevádzkové náklady sa medziročne zvýšili o 2,9 % na úroveň 73,0 mil. eur (v roku 2019 to bolo 71,0 mil. eur). Tento nárast bol prevažne v oblasti ostatných administratívnych nákladov (o 8,9 %), ale aj personálnych nákladov (o 4,7 %). Na druhej strane, banka zaznamenala pokles odpisov v medziročnom porovnaní o 14,0 %.

Pomer prevádzkových nákladov a výnosov sa v medziročnom porovnaní zhoršil  na hodnotu 52,1 %.

Celkové rizikové náklady banky sa medziročne zvýšili z 2,4 mil. eur na 11,3 mil. eur. Nárast je dôsledkom vývoja portfólia a metodologických zmien nasadených v priebehu prvého štvrťroka 2020.

Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov sa medziročne znížil z úrovne 3,1 % na 2,8 % a ich pokrytie opravnými položkami sa zvýšilo z 80,2% na 82,4%.

Banková daň sa medziročne zvýšila o 112 % na úroveň 17,0 mil. eur. Rezerva na ročný príspevok do rezolučného fondu sa zvýšila o 85 % a bola zaúčtovaná výške 5,0 mil. eur (v 2019 vo výške 2,7 mil. eur). Odvod do Fondu ochrany vkladov sa medziročne taktiež zvýšil o 10 % na úroveň 1,1 mil. eur (v 2019 vo výške 1,0 mil. eur). Celková odvodová povinnosť banky medziročne stúpla o 97 % na úroveň 22,9 mil. eur.

Konsolidovaný čistý zisk po zdanení dosiahol 26,1 mil. eur. Ukazovateľ návratnosti vlastného kapitálu (ROE) medziročne klesol o viac než polovicu z 12,7 % na 6,2 %.

Objem úverových produktov klientom dosiahol 14,3 mld. EUR a medziročne sa zvýšil o 7,1%.

Významne sa na tom podieľali úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré v porovnaní s rokom 2019 vzrástli o 6,7 % (o 0,7 mld. eur). Slovenská sporiteľňa tak už dlhodobo potvrdzuje svoju pozíciu lídra na trhu s úvermi poskytnutými obyvateľstvu, keď jej podiel na trhu ku koncu  roka 2019 dosiahol 26,0 %. Najvýznamnejším zdrojom rastu boli úvery na bývanie, ktoré  stúpli o 8,8 % (0,7 mld. eur v absolútnych hodnotách), pričom spotrebné úvery zaznamenali medziročne mierny pokles o 3,7 % (o 0,1 mld. eur v absolútnych hodnotách).

Úvery korporátnym klientom (vrátane faktoringových a leasingových produktov) medziročne vzrástli o 12,2 % (o 0,4 mld. EUR) a dosiahli úroveň 3,9 mld. eur.

Vklady obyvateľstva medziročne vzrástli z 11,4 mld. eur na 12,3 mld. eur, čo predstavuje stabilnú základňu pre financovanie a poskytuje priestor na ďalší rast banky. Celkové záväzky voči klientom v porovnaní s rokom 2019 vzrástli z 13,8 mld. eur na 14,0 mld. eur.

Aktuálne ratingy Slovenskej sporiteľne (k 31. marcu 2020)

Slovenská sporiteľňa – Kontakt pre médiá:
Marta Cesnaková; tel.: +421 2 48 62 43 60; cesnakova.marta@slsp.sk

Erste Group – Public Relations:
Carmen Staicu; tel.: +43 50 10 01 16 81; carmen.staicu@erstegroup.com

Erste Group – Investor Relations:
Thomas Sommerauer; tel.: +43 50 10 01 73 26; thomas.sommerauer@erstegroup.com