Slovak Investment Holding a Slovenská sporiteľňa sa dohodli na finančnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) na preklenutie obdobia súčasných zdravotno-bezpečnostných opatrení proti šíreniu koronavírusu.

„V rekordne krátkom čase sa nám podarilo spustiť finančný nástroj na podporu ekonomiky. Od zverejnenia zámeru k podpisu s prvou bankou prešli necelé štyri týždne. Dnešný podpis s jednou z najväčších bánk nás mimoriadne teší. Po Slovenskej sporiteľni budú v najbližších dňoch nasledovať ďalšie banky a my dúfame, že potrebná pomoc sa dostane čo najskôr k čo najväčšiemu počtu zasiahnutých podnikateľov a podnikateliek,“ povedal na margo podpisu Peter Dittrich, podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ SIH.

"Malé a stredné podniky sú základom slovenskej ekonomiky. Uvedomujeme si, že v kríze potrebujú pomoc rýchlo a Slovenská sporiteľňa v spolupráci so SIH-om vie podnikateľom pomôcť prekonať ťažké časy. Verím, že program záruk a úrokových dotácií, ktorý sme dnes ako prvá banka podpísali, dokáže firmám reálne pomôcť," hovorí Norbert Hovančák, člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedný za firemné bankovníctvo.

Do výzvy zverejnenej 30. marca sa prihlásilo deväť bánk. Alokácia na záručný program je zatiaľ 38 miliónov eur a delí sa medzi prihlásené banky proporčne podľa objemu poskytnutých úverov malým a stredným podnikom, ktoré jednotlivé banky evidovali ku koncu roka 2019. Už v najbližších dňoch sa objem záruk po dohode s Ministerstvom hospodárstva SR navýši o zhruba 57 miliónov eur. V prípade záujmu MSP o úvery kryté SIH antikorona zárukou je možné navýšenie o dodatočné zdroje. SIH sa zároveň zúčastňuje rokovaní vlády SR s bankami, výsledkom ktorých budú dodatočné záručné nástroje na podporu slovenských podnikov zasiahnutých koronakrízou.

O SIH antikorona záruke

SIH zverejnil výzvu pre finančné inštitúcie na zapojenie sa do finančného nástroja „SIH antikorona záruka“ dňa 30.3.2020. Jeho cieľom je poskytovanie zvýhodnených preklenovacích úverov pre MSP, ktoré za predpokladu udržania zamestnanosti môžu byť kombinované aj s úrokovou dotáciou na zníženie úrokových sadzieb. Cieľom je pomôcť MSP vysporiadať sa s finančnými ťažkosťami spôsobenými súčasnou situáciou a napriek krízovej situácii udržať pracovné miesta.

Tento finančný nástroj pozostáva z portfóliovej záruky (80 % percentné krytie na jednotlivé úvery, s limitom do 50 % objemu celkového úverového portfólia) pre finančné inštitúcie a za podmienky udržania zamestnanosti v MSP aj z úrokovej dotácie, ktorá môže byť poskytnutá až do výšky 4 %. Pri takýchto parametroch vytvorí každé 1 euro portfóliovej záruky až 2,5 eura zvýhodnených úverov. Týmto nástrojom na seba preberie SIH časť úverových rizík od bánk z nových úverov pre MSP postihnutých súčasnou situáciou. Konečné úvery pre MSP môžu byť vďaka SIH antikorona záruke bezúročné.

SIH antikorona záruka by mala viesť k novým, nanajvýš štvorročným preklenovacím úverom (vrátane 12-mesačného odkladu splátok istiny aj úroku) až do výšky takmer 1,2 milióna eur na jeden úver. Podporené podniky budú môcť úverové zdroje použiť na svoje investičné a prevádzkové náklady v záujme udržania zamestnanosti. Finančné prostriedky na tento program pochádzajú z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, konkrétne z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a zo štátneho rozpočtu SR.