Slovenská sporiteľňa pomôže svojim klientom, ktorí požiadajú o odklad splátok prostredníctvom tzv. LEX KORONA. Ide o systémové riešenie na pomoc nielen ľuďom, ale aj podnikateľov a firmám postihnutým následkami krízy spôsobenej pandémiou koronavírusu. Zákon je účinný od 9. apríla.

Kto môže požiadať?

Fyzické osoby – podnikatelia a malí zamestnávatelia (s počtom zamestnancov do 250 a obratom do 50 mil. eur), ktorí splnia podmienky.

Ak do týchto kategórií firma či podnikateľ nepatrí?

O odklad splátky môžu požiadať individuálne. Formulár žiadosti im zašle micros špecialista, relationship manažér alebo špecialista firemného bankovníctva.

Ako môže o odklad požiadať?

Musia to urobiť písomne a svoju žiadosť môžu podať osobne cez pobočku, firemné centrum, prostredníctvom Business24, e-mailom, prípadne zaslať cez webový formulár a môžete ju podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom. Nami preferovaný spôsob je zasielanie žiadosti cez Business24 pre všetkých klientov, ktorí majú počítačovú verziu tejto aplikácie alebo cez webový formulár

Splátky, akých úverov sa dajú odložiť?

Klienti môžu požiadať o odklad splátok istiny a úrokov splátkových a termínovaných úverov až o 9 mesiacov.

Ako vybrať správny formulár?

Klienti s ročným obratom do 1 milióna eur nájdu formulár žiadosti o odklad tu. Klienti s obratom nad
1 milión
eur nájdu formulár tu.

Čo všetko treba vyplniť?

Klient uvedie konkrétny úver, ktorého odklad splátky žiada, alebo požiada o odklad splátok všetkých úverov. Vyberie si či chce odložiť splátku iba istiny, alebo aj istiny a úrokov. Zároveň si vyberie či po odklade splátok sa navýšia všetky ostatné splátky istiny, alebo sa predĺži doba splácania úveru.

Ako dlho potrvá schvaľovanie?

Správne vyplnenú žiadosť schvaľujeme v priebehu niekoľkých dní. Klient dostane prostredníctvom Business24 alebo e-mailom správu o akceptovaní žiadosti. Dodatok k úverovej zmluve nie je potrebné podpisovať.

Čo s doteraz prijatými a akceptovanými žiadosťami?

Klienti, ktorí nás pred prijatím zákona požiadali o odklad splátky o dovolených maximálne 6 mesiacov a odklad sme akceptovali, nás môžu požiadať o odklad aj podľa zákona, pričom do odkladu sa započítajú už odložené splátky.

Čo s inými typmi úverov?

Odklad splátok na maximálne 6 mesiacov umožňujeme aj klientom s lízingom  alebo klientom s fixnou lehotou splatnosti kontokorentu na základe individuálnej žiadosti.

Čo ešte by mal záujemca o odklad splátok vedieť?

  • Odklad je možné urobiť na žiadosť klienta a je to bez poplatku.
  • Neznamená odpustenie splátok a úver sa počas odkladu ďalej úročí.
  • Odklad sa netýka poplatkov za poistenie a poplatku za správu úveru, klient si ich bude platiť tak ako doteraz.
  • Ku dňu žiadosti nesmie mať omeškanie úveru dlhšie ako 30 dní, ani byť v stave zlyhania podľa osobitého predpisu.
  • K 29. februáru nesmie mať klient omeškanie na inom nami poskytnutom úvere 100 eur a viac, dlhšie ako 30 dní.
  • V registri bankových úverov a záruk nebude mať negatívny zápis.
  • Odporúčame, aby si odklad zvážili a požiadali oň až keď im reálne hrozí znížená schopnosť splácania.

Všetko podstatné k tejto téme nájdete aj na https://www.slsp.sk/casteotazkybiznis