Odpovede na najčastejšie otázky
súvisiace s odkladom splátok
biznis úverov

Odpovede na najčastejšie otázky súvisiace s odkladom splátok biznis úverov

O zákonný odklad splátok úveru na obdobie v maximálnej dĺžke 9 mesiacov môže požiadať klient –  živnostník a malý zamestnávateľ, ktorý sa dostal do finančných problémov z dôvodu pandémie koronavírusu.

Kategóriu malého zamestnávateľa  tvoria tzv. malé a stredné podniky, ktoré:

  • zamestnávajú menej než 250 osôb,
  • a majú buď ročný obrat, ktorý nepresahuje 50 miliónov eur, ALEBO celkovú ročnú súvahu nepresahujúcu 43 miliónov eur.

Aby sa podnik mohol považovať za malého zamestnávateľa, musí splniť kritérium počtu pracovníkov. Môže sa však rozhodnúť, či bude spĺňať buď maximálnu hod­notu stanovenú pre obrat alebo maximálnu hodnotu stanovenú pre bilančnú sumu. Nemusí spĺňať obe požiadavky, pričom jednu z nich môže aj presiahnuť bez toho, aby to malo vplyv na jeho postavenie malého zamestnávateľa.

Ak nespĺňate podmienky zaradenia do kategórie malého zamestnávateľa, umožníme vám požiadať o odklad splátok za individuálnych podmienok.

Podľa Zákona č. 67/2020 Z. z.  o opatreniach vo finančnej oblasti súvislosti so šírením COVID-19 je možné požiadať o odklad pri splátkových úveroch a pri úveroch splatných jednorazovo (tzv. termínovaných úveroch) okrem úverov poskytovaných v rámci schém pomoci malým zamestnávateľom ani pri úverov splácaných zo zdrojov štátneho rozpočtu alebo zo zdrojov Európskej únie.

Individuálne budú posúdené žiadosti o odklad pri Preklenovacom úvere na predfinancovanie projektov s podporou EÚ fondov, Úvere na predfinancovanie priamych platieb z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a pri úveroch krytých portfóliovými zárukami JEREMIE, SIH NDFII, EaSI.

Rovnako banka individuálne posúdi aj odklad splátok  pri finančnom lízingu.

Klientom odporúčame dobre si zvážiť, kedy požiadať o odklad splátok. Momentálne je ťažké odhadnúť, ako dlho bude pandémia trvať, a rovnako ťažko odhadnúť, ako dlho budú trvať z toho plynúce ekonomické problémy. O odklad splátok môžete požiadať len raz za obdobie trvania pandémie. Preto je najúčelnejšie žiadať o odklad vtedy, keď sa vaša finančná situácia výrazne zhorší a keď už nebudete mať žiadne rezervy a možnosti ako svoj úver riadne splácať.

K  dátumu podania zákonnej žiadosti o odklad splátok nesmiete byť v omeškaní viac ako 30 dní. Ak však svoj dlh splatíte, o zákonný odklad budete môcť požiadať. Individuálne však vieme vašu požiadavku riešiť aj v prípade, že sa nekvalifikujete na postup v zmysle zákona č. 67/2020 Z. z.  o opatreniach vo finančnej oblasti súvislosti so šírením COVID-19.

Zákonný odklad splátky úverov je pre živnostníkov a malých zamestnávateľov bez poplatku.

Podľa Zákona č. 67/2020 Z. z.  o opatreniach vo finančnej oblasti súvislosti so šírením COVID-19 je možné požiadať o odklad splátok iba raz. Ak ste z dôvodu pandémie požiadali o odklad splátok pred dátumom 9.4.2020  o odklad môžete požiadať ešte raz podľa nových podmienok; už odsúhlasené obdobie odkladu splátok sa Vám  započíta do nového odkladu.

Zo zákona má banka povinnosť umožniť odklad:

  • istiny (počas odkladu splácate úroky),
  • istiny a úroku (počas odkladu nesplácate nič),
  • alebo odložiť splatnosť úveru splatného jednorázovo (tzv. termínovaný úver).

Možnosti odkladu sú detailne uvedené v jednotlivých žiadostiach o odklad splátok.

Vo väčšine prípadov je na výbere klienta, ktoré z riešení uprednostňuje.

Nie odklad splátok neznamená ich odpustenie.

Úver sa vám aj počas odkladu splátok naďalej úročí. V prípade odloženia úrokov sú tieto úroky splatné po ukončení odkladu.

Áno poplatok za správu úveru platíte aj počas odkladu splátok.

Zákonný odklad splácania úveru sa nevzťahuje na úvery poskytnuté formou povoleného prečerpania, kontokorentného úveru alebo na kreditné karty.

V prípade neschopnosti splácať tieto úverové produkty však vieme vašu žiadosť riešiť individuálne.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu odporúčame elektronickú formu bez toho, aby ste osobne chodili do pobočky alebo firemného centra.

Povolenie odkladu splátok v zmysle Zákona č. 67/2020 Z. z.  o opatreniach vo finančnej oblasti súvislosti so šírením COVID-19  sa nepovažuje za omeškanie splátky úveru, preto nemá vplyv na zápis v úverovom registri alebo v registri bankových úverov a záruk. Klientovi sa nezhorší kreditná kvalita z pohľadu banky.

O povolení alebo odmietnutí odkladu splácania úveru vás informujeme najneskôr do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti. Najrýchlejšie dokážeme žiadosť spracovať, ak ju pošlete elektronicky.

Podmienkou získania odkladu je, aby ste V ČASE PODANIA ŽIADOSTI neboli v omeškaní so splátkou viac ako 30 dní, samotný dátum splátky je druhoradý. Čiže ak máte dátum splátky napr. 10. apríla a splátku ste neuhradili, o odklad splátok môže požiadať až do 9. mája. Nezaplatená splátka sa bude pokladať už za odloženú, čiže ak požiadate napr. o 6-mesačný odklad, tak budete mať odložené splátky za mesiace apríl až september. Počas odkladu splátok nebudete platiť žiadne  poplatky za upomienky ani úroky z omeškania.

Áno, môžete požiadať o ukončenie odkladu splácania úveru na základe osobitnej žiadosti; tým sa ukončí obdobie odkladu splácania úveru.