• Skupina EIB poskytne záruku vo výške 49 miliónov eur na mezanínovú tranžu syntetickej sekuritizácie portfólia úverov poskytnutých Slovenskou sporiteľňou
  • Podporu skupiny EIB zaštiťuje Európsky fond pre strategické investície, hlavný pilier Investičného plánu pre Európu
  • V prospech malých a stredných podnikov a podnikov so strednou kapitalizáciou so sídlom v kohéznych oblastiach

Európska investičná banka (EIB) s Európskym investičným fondom (EIF) podpísali záruku v hodnote 49 miliónov eur so Slovenskou sporiteľňou, najväčšou finančnou inštitúciou na Slovensku, na podporu MSP a stredne veľkých spoločností zasiahnutých COVID-19.

Na Slovensku bude takáto syntetická sekuritizácia použitá po prvýkrát a skupina EIB v jej podobe ponúkne miestnym poskytovateľom úverov alternatívny nástroj kapitálového manažmentu. Nový nástroj počíta so zárukou na mezanínovú tranžu referenčného portfólia MSP v hodnote 750 miliónov EUR. Poskytne úľavu od regulačných kapitálových požiadaviek a vytvorí doplnkový priestor na poskytovanie úverov. Štruktúra transakcie zodpovedá štandardnému formátu EIF s mezanínovým krytím, obdobím na doplnenie a syntetickou prebytkovou maržou.

Operáciu zastrešuje Európsky fond pre strategické investície (EFSI), centrálny pilier Investičného plánu pre Európu, v rámci ktorého EIB a Európska komisia pracujú spoločne na zvýšení konkurencieschopnosti európskej ekonomiky. Je súčasťou širšej pôžičky z programu aktívami zaistených cenných papierov EÚ v hodnote 2 miliardy EÚ spravovanej skupinou EIB, zameranej na riešenie potrieb v oblasti pracovného kapitálu, likvidity a investičných obmedzení MSP a malých podnikov so strednou kapitalizáciou v EÚ zasiahnutých pandémiou COVID-19 v Európe. Programová pôžička bude k dispozícii širokému spektru sektorov a kategórií malých podnikov.

Viceprezidentka EIB, Lilyana Pavlova, sa vyjadrila: „Pandémia COVID-19 si vyžaduje nielen núdzové opatrenia súvisiace so zdravotnou starostlivosťou, ale aj primeranú reakciu na riešenie prebiehajúceho ekonomického výpadku. Táto podpora je mimoriadne potrebná najmä s ohľadom na aktuálnu situáciu na Slovensku, kde finančné inštitúcie čelia naliehavej potrebe riešenia krátko a strednodobej likvidity MSP a podnikov so strednou kapitalizáciou, ktoré boli ťažko zasiahnuté lockdownovými opatreniami a znížením spotrebiteľských výdavkov. Prostredníctvom podpory investícií v kohéznych regiónoch táto nová spolupráca so Slovenskou sporiteľňou zároveň pomôže znížiť regionálne nerovnosti, čo je jednou z našich priorít.“

Výkonný riaditeľ EIF, Alain Godard, dodal: „Finančným inštitúciám v aktuálnom trhovom prostredí často chýba adekvátna kapacita na financovanie korporátneho sektora, a predovšetkým potrieb najmenších aktérov ekonomiky, ako sú MSP a malé podniky so strednou kapitalizáciou. Tieto segmenty sú základným pilierom hospodárstva, ako z hľadiska ekonomickej aktivity, tak aj zamestnanosti. Syntetická sekuritizácia so Slovenskou poisťovňou, prvá svojho druhu pre EIF na Slovensku, prinesie nový nástroj kapitálového trhu a pomôže nasmerovať inštitucionálne finančné zdroje do MSP. Prispeje k zachovaniu zamestnanosti a minimalizácii negatívnych vplyvov pandémie v krajine.“

Európsky komisár pre ekonomiku, Paolo Gentiloni, povedal: „Vítam dohodu medzi skupinou EIB a Slovenskou sporiteľňou podloženú zárukou z Investičného plánu pre Európu. Malým a stredným podnikom na Slovensku otvorí prístup k doplnkovému financovaniu na udržanie ich prevádzok v kontexte pandémie COVID-19. V týchto ťažkých časoch musíme urobiť všetko, čo sa dá, aby sme podniky udržali nad vodou.“

Člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne, Norbert Hovančák, uviedol: „Podpisom syntetickej sekuritizácie, nového typu transakcie s EIB a EIF, vytvoríme v ťažkých časoch pandémie COVID-19 doplnkový kapitálový priestor pre Slovenskú sporiteľňu a prispejeme k veľmi potrebnej finančnej pomoci pre korporátny sektor, najmä pre MSP. Stimuláciou investičných aktivít a poskytnutím pracovného kapitálu zároveň podporíme ekonomickú obnovu. V priebehu nasledujúcich dvoch rokov prinesie spolupráca s EIB a EIF do financovania MSP a podnikov so strednou kapitalizáciou ďalších 241 miliónov eur za výhodných úverových podmienok.“

Základné informácie:

Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa je najväčšou komerčnou bankou na Slovensku s takmer 2,2 milióna klientov z retailového, korporátneho a verejného sektora, ktorých obsluhuje v 220 pobočkách a 17 firemných centrách. Od roku 2001 je členom Erste Group, jednej z najväčších stredoeurópskych bankových skupín. Má približne 47 500 zamestnancov a 16,1 milióna klientov vo viac ako 2 300 pobočkách v 7 európskych krajinách (Rakúsko, Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Maďarsko, Chorvátsko a Srbsko).

Európska investičná banka

Európska investičná banka (EIB) je inštitúcia Európskej únie, ktorá zabezpečuje dlhodobé úverovanie a ktorú vlastnia jej členské štáty. Poskytuje dlhodobé financie pre zdravé investície v snahe prispieť k plneniu politických cieľov EÚ v Európe aj za jej hranicami. EIB spolupracuje so Slovenskom od roku 1992. Investuje do MSP, infraštruktúry, vzdelávania a kultúry. Od začiatku pôsobenia na Slovensku EIB financovala 124 projektov v objeme 9,35 miliardy eur.

Európsky investičný fond

Európsky investičný fond (EIF) je súčasťou skupiny Európskej investičnej banky. Jeho ústredným poslaním je podpora mikro, malých a stredných podnikov v Európe, najmä sprostredkovaním prístupu k financovaniu. EIF navrhuje a pripravuje nástroje na poskytovanie rizikového a rastového kapitálu, záruk a mikrofinancovania, špecificky zamerané na tento trhový segment. Prostredníctvom svojich úloh podporuje dosahovanie cieľov EÚ v oblasti podpory inovácií, výskumu a vývoja, podnikania, rastu a zamestnanosti.

Investičný plán pre Európu

Investičný plán pre Európu je iniciatívou EÚ na podporu investícií, tvorby pracovných miest a rastu. Prostredníctvom záruk Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) sú EIB a EIF schopné preberať na seba väčší podiel projektového rizika, čo povzbudzuje súkromných poskytovateľov finančných zdrojov k účasti na projektoch. Jeho súčasťou je poradenská služba, Európska poradenská skupina pre investície, ktorá pomáha verejným a súkromným prevádzkovateľom projektov s profesionálnejším štruktúrovaním ich investičných projektov. Predpokladá sa, že projekty a dohody doteraz schválené na financovanie v rámci EFSI by mali zmobilizovať investície v objeme 535,4 miliardy eur a podporiť viac ako 1,4 milióna začínajúcich podnikov a MSP v členských štátoch EÚ.

Kontaktné osoby pre tlač

EIB: Anne-Laure Gaffuri, a.gaffuri@eib.org, +352 4379 83689, mobil: +352 691 284 679
Webová stránka: www.eib.org/press – tlačové oddelenie:press@eib.org, +352 4379 21000

Európska komisia: Flora Matthaes, flora.matthaes@ec.europa.eu, +32 2 298 39 51

Slovenská sporiteľňa: Marta Cesnaková, cesnakova.marta@slsp.skpress@slsp.sk,+421 2 4862 4360