Konsolidované, neauditované hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne k 30. júnu 2019 podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).

„Posledné mesiace priniesli tri pozitívne správy. Ako prvá a stále jediná z veľkých slovenských bánk ponúkame našim klientom možnosť platiť mobilom vďaka službám Google Pay aj Apple Pay. Veríme, že moderné Slovensko potrebuje čo najdostupnejšie digitálne služby. Získali sme aj prestížne ocenenie Najlepšia banka na Slovensku od britského magazínu Euromoney. Vážim si ho o to viac, pretože je to odmena za naše dlhodobo vynikajúce výsledky. Tie dosahujeme aj vďaka tomu, že naše digitálne inovácie sú pre klientov užitočné. A zároveň sme pri historicky najnižších sadzbách dokázali zvýšiť prevádzkový zisk,“ zhodnotil výsledky Peter Krutil, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne.

Hlavné ukazovatele obchodných výsledkov k 30. júnu 2019 (medziročné porovnanie)

 • Čistý úrokový výnos poklesol o 1,1 % zo 217,6 mil. eur na 215,1 mil. eur
 • Čistý príjem z poplatkov a provízií vzrástol o 16,3 % z 58,4 mil. eur na 68,0 mil. eur 
 • Prevádzkový zisk sa zvýšil o 7,8 % zo 145,1 mil. eur na 156,4 mil. eur 
 • Čistý zisk po zdanení vzrástol o 7,9 % zo 89,0 mil. eur na 96,0 mil. eur
 • Objem úverov klientom sa zväčšil o 7,6 % z 12,3 mld. eur na 13,3 mld. eur
 • Objem vkladov klientov narástol o 4,6 % z 13,3 mld. eur na 13,9 mld. eur 
 • Pomer prevádzkových nákladov a výnosov dosiahol úroveň 47,0 % 
 • Kapitálová primeranosť dosiahla 18,9 % a výrazne tým prekročila zákonom stanovenú hranicu (podľa požiadaviek ECB/NBS, Bazileja III a IRB prístupu) 
 • Pomer klientskych úverov ku klientskym vkladom vzrástol z 92,4 % na 95,0 %

Hlavné ukazovatele výkonnosti Slovenskej sporiteľne k 30. júnu 2019

Čistý úrokový výnos medziročne mierne klesol, o 1,1 % zo 217,6 mil. eur na 215,1 mil. eur. Tento pokles je dôsledkom dlhodobého apetítu klientov po nízkych úrokových sadzbách na úverových produktoch ako aj silného konkurenčného prostredia.

Čistý príjem z poplatkov a provízií medziročne vzrástol o 16,3 % z 58,4 mil. eur na 68,0 mil. eur. Tento nárast plynie najmä z provízii zo sprostredkovania poistenia (nárast o 6,6 mil. eur). Taktiež čisté poplatky súvisiace s úverovou činnosťou zaznamenali nárast o 2,4 mil. eur. Podiel čistých výnosov z poplatkov a provízií na celkových prevádzkových výnosoch banky sa medziročne zvýšil na úroveň 23 %.

Čistý zisk 9,4 mil. eur z obchodovania súvisí prevažne s vývojom ocenenia derivátových inštrumentov.

Prevádzkové náklady sa medziročne zvýšili iba mierne, a to o 0,9 % na úroveň 138,5 mil. eur (v roku 2018 to bolo 137,3 mil. eur).

Pomer prevádzkových nákladov a výnosov sa medziročne zlepšil z 48,6 % na 47,0 % v dôsledku rýchlejšieho rastu prevádzkových výnosov ako rastu nákladov.

Celkové rizikové náklady banky v prvom polroku 2019 dosiahli hodnotu 18,6 mil. eur (v porovnateľnom období 2018 dosiahli hodnotu 11,7 mil. eur). Vyššie náklady súvisia najmä s portfóliom nadobudnutých úverov a leasingových zmlúv od spoločnosti S Slovensko.

Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov sa medziročne znížil z úrovne 3,5 % na 3,2 % a ich pokrytie opravnými položkami sa znížilo z 79,9 % na 77,7 %.

Konsolidovaný čistý zisk po zdanení medziročne vzrástol o 7,9 % a dosiahol 96,0 mil. eur.

Banková daň sa medziročne zvýšila o 8 % na úroveň 16,0 mil. eur. Ročný príspevok do rezolučného fondu bol zaplatený výške 3,1 mil. eur (2018 vo výške 2,7 mil. eur). Odvod do Fondu ochrany vkladov sa zvýšil o 11 % na úroveň 1,0 mil. eur (2018 vo výške 0,9 mil. eur). Celková odvodová povinnosť banky je na úrovni 20,0 mil. eur.

Objem úverov klientom dosiahol 13,2 mld. eur a medziročne sa zväčšil o 7,6 %. Významne sa na tom podieľali úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré v porovnaní s prvým polrokom 2018 narástli o 5,0 % (o 500 mil. eur). Podiel Slovenskej sporiteľne ku koncu prvého polroka 2019 dosiahol 26,2 %, čím banka dlhodobo potvrdzuje pozíciu lídra na trhu s úvermi poskytnutými obyvateľstvu. Najvýznamnejším zdrojom rastu objemu úverov boli úvery na bývanie, ktoré stúpli o 4,5 % (300 mil. eur v absolútnych hodnotách), ako aj spotrebné úvery, ktoré vzrástli o 2,6 % (o menej než 100 mil. eur). Úvery korporátnym klientom (vrátane faktoringových a leasingových produktov) medziročne vzrástli o 16,0 % (o 0,5 mld. eur) a dosiahli úroveň 3,6 mld. eur.

Vklady obyvateľstva sa medziročne zvýšili z 10,7 mld. eur na 11,6 mld. eur, čo predstavuje stabilnú základňu pre financovanie a poskytuje priestor na ďalší rast banky. Celkové záväzky voči klientom v porovnaní s prvým polrokom 2018 narástli z 13,3 mld. eur na 13,9 mld. eur.

Konsolidované, neauditované hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne k 30. júnu 2019 podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).

„Posledné mesiace priniesli tri pozitívne správy. Ako prvá a stále jediná z veľkých slovenských bánk ponúkame našim klientom možnosť platiť mobilom vďaka službám Google Pay aj Apple Pay. Veríme, že moderné Slovensko potrebuje čo najdostupnejšie digitálne služby. Získali sme aj prestížne ocenenie Najlepšia banka na Slovensku od britského magazínu Euromoney. Vážim si ho o to viac, pretože je to odmena za naše dlhodobo vynikajúce výsledky. Tie dosahujeme aj vďaka tomu, že naše digitálne inovácie sú pre klientov užitočné. A zároveň sme pri historicky najnižších sadzbách dokázali zvýšiť prevádzkový zisk,“ zhodnotil výsledky Peter Krutil, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne.

Hlavné ukazovatele obchodných výsledkov k 30. júnu 2019 (medziročné porovnanie)

 • Čistý úrokový výnos poklesol o 1,1 % zo 217,6 mil. eur na 215,1 mil. eur
 • Čistý príjem z poplatkov a provízií vzrástol o 16,3 % z 58,4 mil. eur na 68,0 mil. eur 
 • Prevádzkový zisk sa zvýšil o 7,8 % zo 145,1 mil. eur na 156,4 mil. eur 
 • Čistý zisk po zdanení vzrástol o 7,9 % zo 89,0 mil. eur na 96,0 mil. eur
 • Objem úverov klientom sa zväčšil o 7,6 % z 12,3 mld. eur na 13,3 mld. eur
 • Objem vkladov klientov narástol o 4,6 % z 13,3 mld. eur na 13,9 mld. eur 
 • Pomer prevádzkových nákladov a výnosov dosiahol úroveň 47,0 % 
 • Kapitálová primeranosť dosiahla 18,9 % a výrazne tým prekročila zákonom stanovenú hranicu (podľa požiadaviek ECB/NBS, Bazileja III a IRB prístupu) 
 • Pomer klientskych úverov ku klientskym vkladom vzrástol z 92,4 % na 95,0 %

Hlavné ukazovatele výkonnosti Slovenskej sporiteľne k 30. júnu 2019

Čistý úrokový výnos medziročne mierne klesol, o 1,1 % zo 217,6 mil. eur na 215,1 mil. eur. Tento pokles je dôsledkom dlhodobého apetítu klientov po nízkych úrokových sadzbách na úverových produktoch ako aj silného konkurenčného prostredia.

Čistý príjem z poplatkov a provízií medziročne vzrástol o 16,3 % z 58,4 mil. eur na 68,0 mil. eur. Tento nárast plynie najmä z provízii zo sprostredkovania poistenia (nárast o 6,6 mil. eur). Taktiež čisté poplatky súvisiace s úverovou činnosťou zaznamenali nárast o 2,4 mil. eur. Podiel čistých výnosov z poplatkov a provízií na celkových prevádzkových výnosoch banky sa medziročne zvýšil na úroveň 23 %.

Čistý zisk 9,4 mil. eur z obchodovania súvisí prevažne s vývojom ocenenia derivátových inštrumentov.

Prevádzkové náklady sa medziročne zvýšili iba mierne, a to o 0,9 % na úroveň 138,5 mil. eur (v roku 2018 to bolo 137,3 mil. eur).

Pomer prevádzkových nákladov a výnosov sa medziročne zlepšil z 48,6 % na 47,0 % v dôsledku rýchlejšieho rastu prevádzkových výnosov ako rastu nákladov.

Celkové rizikové náklady banky v prvom polroku 2019 dosiahli hodnotu 18,6 mil. eur (v porovnateľnom období 2018 dosiahli hodnotu 11,7 mil. eur). Vyššie náklady súvisia najmä s portfóliom nadobudnutých úverov a leasingových zmlúv od spoločnosti S Slovensko.

Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov sa medziročne znížil z úrovne 3,5 % na 3,2 % a ich pokrytie opravnými položkami sa znížilo z 79,9 % na 77,7 %.

Konsolidovaný čistý zisk po zdanení medziročne vzrástol o 7,9 % a dosiahol 96,0 mil. eur.

Banková daň sa medziročne zvýšila o 8 % na úroveň 16,0 mil. eur. Ročný príspevok do rezolučného fondu bol zaplatený výške 3,1 mil. eur (2018 vo výške 2,7 mil. eur). Odvod do Fondu ochrany vkladov sa zvýšil o 11 % na úroveň 1,0 mil. eur (2018 vo výške 0,9 mil. eur). Celková odvodová povinnosť banky je na úrovni 20,0 mil. eur.

Objem úverov klientom dosiahol 13,2 mld. eur a medziročne sa zväčšil o 7,6 %. Významne sa na tom podieľali úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré v porovnaní s prvým polrokom 2018 narástli o 5,0 % (o 500 mil. eur). Podiel Slovenskej sporiteľne ku koncu prvého polroka 2019 dosiahol 26,2 %, čím banka dlhodobo potvrdzuje pozíciu lídra na trhu s úvermi poskytnutými obyvateľstvu. Najvýznamnejším zdrojom rastu objemu úverov boli úvery na bývanie, ktoré stúpli o 4,5 % (300 mil. eur v absolútnych hodnotách), ako aj spotrebné úvery, ktoré vzrástli o 2,6 % (o menej než 100 mil. eur). Úvery korporátnym klientom (vrátane faktoringových a leasingových produktov) medziročne vzrástli o 16,0 % (o 0,5 mld. eur) a dosiahli úroveň 3,6 mld. eur.

Vklady obyvateľstva sa medziročne zvýšili z 10,7 mld. eur na 11,6 mld. eur, čo predstavuje stabilnú základňu pre financovanie a poskytuje priestor na ďalší rast banky. Celkové záväzky voči klientom v porovnaní s prvým polrokom 2018 narástli z 13,3 mld. eur na 13,9 mld. eur.

Aktuálne ratingy Slovenskej sporiteľne (k 30. júnu 2019):

Slovenská sporiteľňa – Kontakt pre médiá:

Marta Cesnaková; tel.: +421 2 4862 4360; cesnakova.marta@slsp.sk

Erste Group – Public Relations:

Carmen Staicu; tel.: +435010011681; carmen.staicu@erstegroup.com

Erste Group – Investor Relations:

Thomas Sommerauer; tel.: +435010017326; thomas.sommerauer@erstegroup.com