Konsolidované, neauditované hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne k 31. marcu 2019 podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS). 

„Som veľmi rád, že sa nám darí napĺňať naše hlavné ciele voči klientom – byť partnerom pre život a podnikanie a prinášať digitálne inovácie. Počet užívateľov Georgea už prekročil hranicu trištvrte milióna a s aplikáciou bankuje pohodlne už takmer 300 tisíc ľudí – to potvrdzuje, že v digitálnom bankovníctve na Slovensku určujeme trendy. Novinky ako je biometrické prihlasovanie a moderný finančný manažér pomohli zvýšiť užívateľský zážitok z Georgea.  Zároveň, vzťah s klientmi nie je už len o požičiavaní a spravovaní vkladov, naším cieľom je byť zodpovedným poradcom vo svete financií. To sa nám darí, keďže klienti oceňujú našu pridanú hodnotu napríklad pri poistení a prejavuje sa to aj v našich finančných výsledkoch,“ zhodnotil výsledky Pavel Cetkovský, člen predstavenstva a finančný riaditeľ Slovenskej sporiteľne.

Hlavné ukazovatele obchodných výsledkov k 31. marcu 2019 (medziročné porovnanie)

  • Čistý úrokový výnos poklesol o 1,6 % zo 108,8 mil. eur na 107,0 mil. eur
  • Čistý príjem z poplatkov a provízií vzrástol o 21,8 % z 26,7 mil. eur na 32,5 mil. eur
  • Prevádzkový zisk sa zvýšil o 3,9 % zo 69,7 mil. eur na 72,4 mil. eur
  • Čistý zisk po zdanení narástol o 16,0 % zo 40,9 mil. eur na 47,4 mil. eur
  • Objem úverov klientom sa zväčšil o 9,6 % z 11,9 mld. eur na 13,1 mld. eur
  • Objem vkladov klientov vzrástol o 5,1 % z 13,1 mld. eur na 13,8 mld. eur
  • Pomer prevádzkových nákladov a výnosov dosiahol úroveň 49,5 %
  • Kapitálová primeranosť dosiahla 19,44 % a výrazne tým prekročila zákonom stanovenú  hranicu (podľa požiadaviek ECB/NBS, Bazileja III a IRB prístupu)
  • Pomer klientskych úverov ku klientskym vkladom sa zväčšil z 91,2 % na 95,2 %

Hlavné ukazovatele výkonnosti Slovenskej sporiteľne k 31. marcu 2019

Čistý úrokový výnos medziročne mierne poklesol o 1,6 % zo 108,8 mil. eur na 107,0 mil. eur. Tento pokles je dôsledkom dlhodobého apetítu klientov po nízkych úrokových sadzbách na úverových produktoch, ako aj silného konkurenčného prostredia. 

Čistý príjem z poplatkov a provízií medziročne vzrástol o 21,8 % z 26,7 mil. eur na 32,5 mil. eur. Tento medziročný nárast plynie hlavne z provízii zo sprostredkovania poistenia (nárast o 5,8 mil. eur). Podiel čistých výnosov z poplatkov a provízií na celkových prevádzkových výnosoch banky sa medziročne zvýšil na úroveň 22,7 %.

Čistý zisk 3,0 mil. eur z obchodovania, ktorý súvisí prevažne s vývojom ocenenia derivátových inštrumentov, je o 10,6 % nižší ako v porovnateľnom období (3,4 mil. eur). Tento pokles spôsobil najmä nižší výnos z trhových pozícií, ktorý súvisí s relatívne pokojnou situáciou na finančných trhoch.

Prevádzkové náklady sa medziročne zvýšili iba mierne, a to o 1,1 % na úroveň 71,0 mil. eur (v roku 2018 to bolo 70,2 mil. eur). 

Pomer prevádzkových nákladov a výnosov sa medziročne zlepšil z 50,2 % na 49,5 % v dôsledku rýchlejšieho rastu prevádzkových výnosov ako rastu nákladov.

Aj napriek výraznému nárastu úverového portfólia celkové rizikové náklady banky v prvom štvrťroku 2019 dosiahli hodnotu 2,4 mil. eur, čo predstavuje pokles o 63,9 % oproti porovnateľnému obdobiu roku 2018. Pozitívny vývoj rizikových nákladov je ovplyvnený dobrým stavom úverového portfólia banky, ako aj realizáciu predaja časti NPL portfólia. 

Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov sa medziročne znížil z úrovne 3,7 % na 3,1 % a ich pokrytie opravnými položkami sa znížilo z 80,5 % na 80,2 %.

Konsolidovaný čistý zisk po zdanení medziročne vzrástol o 16,0 % a dosiahol 47,4 mil. eur. 

Banková daň sa medziročne zvýšila o 0,7 mil. eur na úroveň 7,8 mil. eur. Ročný príspevok do rezolučného fondu bol vykázaný v odhadovanej výške 2,7 mil. eur (2018 vo výške 2,8 mil. eur). Odvod do Fondu ochrany vkladov sa medziročne zvýšil o 11,0 % na úroveň 1,0 mil. eur (2018 vo výške 0,9 mil. eur). Celková odvodová povinnosť banky je na úrovni 11,6 mil. eur.

Objem úverov klientom dosiahol 13,1 mld. eur a medziročne sa zvýšil o 9,6 %. Významne sa na tom podieľali úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré v porovnaní s prvým štvrťrokom 2018 vzrástli o 6,3 % (o 0,6 mld. eur). Slovenská sporiteľňa tak už dlhodobo potvrdzuje svoju pozíciu lídra na trhu s úvermi poskytnutými obyvateľstvu, keď jej podiel na trhu ku koncu prvého štvrťroka 2019 dosiahol 26,4 %. Najvýznamnejším zdrojom rastu boli úvery na bývanie, ktoré  stúpli o 6,5 % (0,5 mld. eur v absolútnych hodnotách), ako aj spotrebné úvery, ktoré vzrástli o 4,2 % (o 0,1 mld. eur). Úvery korporátnym klientom (vrátane faktoringových a leasingových produktov) sa medziročne zväčšili o 14,9 % (o 0,5 mld. eur) a dosiahli úroveň 3,5 mld. eur.

Vklady obyvateľstva medziročne vzrástli z 10,5 mld. eur na 11,4 mld. eur, čo predstavuje stabilnú základňu pre financovanie a poskytuje priestor na ďalší rast banky. Celkové záväzky voči klientom v porovnaní s prvým štvrťrokom 2018 vzrástli z 13,1 mld. eur na 13,8 mld. eur.

Aktuálne ratingy Slovenskej sporiteľne (k 31. marcu 2019):

Slovenská sporiteľňa – Kontakt pre médiá:

Marta Cesnaková; tel.: +421 2 4862 4360; cesnakova.marta@slsp.sk

Erste Group – Public Relations:

Carmen Staicu; tel.: +435010011681; carmen.staicu@erstegroup.com

Erste Group – Investor Relations:

Thomas Sommerauer; tel.: +435010017326; thomas.sommerauer@erstegroup.com