Konsolidované, auditované hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne k 31. decembru 2018 podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).

„Moderné Slovensko, moderná Slovenská sporiteľňa. To považujem za leitmotív uplynulého roka, ktorý sa u nás niesol aj v duchu digitálu, najmä Georgea. Spolu s Nadáciou Slovenskej sporiteľne sme spustili grant #mamnato a podporili lokálnych hrdinov, ktorí menia Slovensko na modernú krajinu. Aj v biznise bol pre nás rok 2018 úspešným príbehom. Napriek mimoriadne nízkym úrokovým sadzbám a veľmi ostrej konkurencii sme udržali úrokové výnosy na minuloročnej úrovni. Darilo sa nám aj v predaji poistenia. Zároveň sme sa pozreli na náklady a zvýšili efektívnosť – od zjednodušovania procesov až po optimalizáciu pobočiek. Veľa pozornosti sme venovali firemným klientom, som preto rád, že sa pre nich stávame bankou prvej voľby,“ zhodnotil výsledky Peter Krutil, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne.

Hlavné ukazovatele obchodných výsledkov k 31. decembru 2018 (medziročné porovnanie)

  • čistý úrokový výnos klesol o 0,3 % z 439,3 mil. eur na 437,8 mil. eur,
  • čistý príjem z poplatkov a provízií vzrástol o 14,3 % z 112,7 mil. eur na 128,8 mil. eur,
  • prevádzkový zisk sa zvýšil o 5,0 % z 286,1 mil. eur na 300,4 mil. eur,
  • čistý zisk po zdanení narástol o 12,1 % z 163,9 mil. eur na 183,7 mil. eur,
  • objem úverov klientom sa zväčšil o 9,1 % z 11,7 mld. eur na 12,8 mld. eur,
  • objem vkladov klientov vzrástol o 9,4 % z 12,5 mld. eur na 13,7 mld. eur,
  • pomer prevádzkových nákladov a výnosov dosiahol úroveň 48,3 %,
  • kapitálová primeranosť dosiahla 18,1 % a výrazne tým prekročila zákonom stanovenú hranicu (podľa požiadaviek ECB/NBS, Bazileja III a IRB prístupu),
  • pomer klientskych úverov ku klientskym vkladom sa zmenšil z 93,9 % na 93,6 %.

Hlavné ukazovatele výkonnosti slovenskej sporiteľne k 31. decembru 2018

Čistý úrokový výnos klesol medziročne o 0,3 % z 439,3 mil. eur na 437,8 mil. eur. Tento pokles je dôsledkom prostredia dlhodobo nízkych úrokových sadzieb a silného konkurenčného tlaku na marže novo poskytnutých ako aj refinancovaných úverov. Zároveň maturovali cenné papiere s vyšším úrokovým výnosom.

Čistý príjem z poplatkov a provízií medziročne vzrástol o 14,3 % z 112,7 mil. eur na 128,8 mil. eur. V roku 2018 sa banke darilo najmä v sprostredkovaní poistenia, keď zaznamenala medziročný nárast provízií z poistení o 11,5 mil. eur. Ďalším faktorom, ktorý mal v uplynulom roku pozitívny vplyv, bol nárast poplatkov za kartové transakcie o 2 mil. eur oproti predchádzajúcemu roku.

Čistý zisk 9,7 mil. eur z obchodovania, ktorý súvisí prevažne s vývojom ocenenia derivátových inštrumentov, je o 29,8 % nižší ako v porovnateľnom období, kedy predstavoval hodnotu 13,8 mil. eur. Tento pokles spôsobil najmä nižší výnos z trhových pozícií, ktorý súvisí s relatívne pokojnou situáciou na finančných trhoch.

Prevádzkové náklady sa medziročne znížili na 281,1 mil. eur (v roku 2017 to bolo 282,7 mil. eur). Pokles prevádzkových nákladov bol spojený so zefektívňovaním interných procesov, pričom banke sa ďalej darilo zlepšovať klientsku skúsenosť. Celkové personálne náklady vzrástli len mierne o 0,6 %, zatiaľ čo náklady na odpisy klesli výraznejšie (o 4,4 %).

Pomer prevádzkových nákladov a výnosov sa medziročne zlepšil z 49,7 % na 48,3 % v dôsledku rastu prevádzkových výnosov a poklesu nákladov.

Aj napriek výraznému nárastu úverového portfólia celkové rizikové náklady banky ku koncu roka 2018 dosiahli hodnotu 23,5 mil. eur, čo predstavuje o 30-percentným medziročný pokles. Pozitívny vývoj rizikových nákladov bol spôsobený rovnako retailovým segmentom, ako aj segmentom firemných klientov. Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov sa medziročne znížil z úrovne 3,8 % na 3,3 % a ich pokrytie opravnými položkami sa zvýšilo z 79,7 % na 80,9 %.

Konsolidovaný čistý zisk po zdanení medziročne vzrástol o 12,1 % a dosiahol 183,7 mil. eur.

Banková daň sa medziročne zvýšila o 2,9 mil. eur na úroveň 30,3 mil. eur. Ročný príspevok do rezolučného fondu bol vykázaný v odhadovanej výške 2,7 mil. eur (2017 vo výške 2,8 mil. eur). Odvod do Fondu ochrany vkladov sa medziročne zvýšil o 8,4 % na úroveň 0,9 mil. eur (2017 vo výške 0,8 mil. eur). Celková odvodová povinnosť banky je na úrovni 33,9 mil. eur.

Objem úverov klientom dosiahol 12,8 mld. eur a medziročne sa zväčšil o 9,1 %. Významne sa na tom podieľali úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré v porovnaní s rokom 2017 narástli o 7,6 % (o 0,7 mld. eur). Podiel Slovenskej sporiteľne na tomto trhu ku koncu roka 2018 dosiahol 26,9 %, banka tak dlhodobo potvrdzuje svoju pozíciu lídra na trhu s úvermi poskytnutými obyvateľstvu. Najvýznamnejším zdrojom rastu boli úvery na bývanie, ich objem sa zväčšil o 8,3 % (600 mil. eur v absolútnych hodnotách), ako aj spotrebné úvery, ktoré vzrástli o 4,8 % (o 100 mil. eur). Úvery firemným klientom (vrátane faktoringových a leasingových produktov) medziročne vzrástli o 19,8 % (o 0,6 mld. eur) a dosiahli úroveň 3,4 mld. eur.

Vklady obyvateľstva medziročne vzrástli z 10,3 mld. eur na 11,2 mld. eur, čo predstavuje stabilnú základňu pre financovanie a poskytuje priestor na ďalší rast banky. Celkové záväzky voči klientom v porovnaní s rokom 2017 vzrástli z 12,5 mld. eur na 13,7 mld. eur.

Aktuálne ratingy Slovenskej sporiteľne (k 31. decembru 2018)

Slovenská sporiteľňa – Kontakt pre médiá:

Marta Cesnaková; tel.: +421 2 4862 4360; cesnakova.marta@slsp.sk

Erste Group – Public Relations:

Carmen Staicu; tel.: +435010011681; carmen.staicu@erstegroup.com

Erste Group – Investor Relations:

Thomas Sommerauer; tel.: +435010017326; thomas.sommerauer@erstegroup.com