Malé a stredné podniky môžu vďaka spolupráci Slovenskej sporiteľne s National Development Fund II. (NDF II.)  získať zvýhodnené úvery na financovanie výskumu, vývoja a inovácií. Požičať si môžu až 1,875 mil. € so zníženou sadzbou a minimálnym zabezpečením.

„O úver môžu žiadať firmy, ktoré plánujú inovatívne projekty zamerané na uvedenie nového alebo inovovaného produktu, prípadne zavedenie nového alebo inovovaného technologického postupu vo výrobe či dodávke tovarov a služieb,“ hovorí Katarína Gašparovská, riaditeľka odboru produktov a riešení pre firemných klientov Slovenskej sporiteľne.

Maximálna výška úveru je od 938 tis. EUR do 1,875 mil. EUR v závislosti od doby splatnosti úveru. Tá môže byť až 10 rokov pri investičnom financovaní a najviac 3 roky pri prevádzkovom financovaní. Portfóliová záruka NDF II. poskytuje zabezpečenie úveru až do výšky 80 % a umožňuje zníženie rizikovej prirážky až o polovicu oproti bežnému úveru.

Typickými oprávnenými projektmi sú napríklad:

  • budovanie nových a podpora existujúcich výskumno-vývojových a inovačných kapacít v podnikoch za účelom realizácie projektov s inovačným potenciálom;
  • podpora zvyšovania kvality a efektivity výrobných procesov v podnikoch vrátane znižovania  energetickej náročnosti výrobných procesov a znižovania negatívnych vplyvov na životné prostredie;
  • podpora zavádzania inovatívnych výrobkov a služieb na trh.

O úver môžu požiadať firmy, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 mil. € a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. €.

Z financovania sú vylúčené projekty z oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, spracovania a odbytu.

Viac informácií o zvýhodnených úveroch nájdete na www.slsp.sk.

NDF II. je investičný fond, cez ktorý sa na Slovensku implementujú finančné nástroje z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovacom období 2014-2020. NDF II. je v správe Slovak Investment Holding, dcérskej spoločnosti Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. Finančné nástroje implementované cez NDF II. majú návratnú formu – patria medzi ne záručné schémy, úverové programy a investície do vlastného imania. Cieľom NDF II. je zlepšiť prístup k financovaniu v oblasti dopravnej infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomicky a malých a stredných podnikov. Investície NDF II. sa implementujú prostredníctvom finančných sprostredkovateľov alebo priamo na úrovni konečných prijímateľov.

 

Program portfóliovej záruky prvej straty v oblasti výskumu, vývoja a inovácií predstavuje program pomoci pre malé a stredné podniky v oblasti výskumu, vývoja a inovácií na Slovensku poskytovanej formou záruk na úveroch. Program predstavuje schému pomoci de minimis so zdrojovým krytím z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) – Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z Operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI).