Konsolidované, neauditované hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne k 30. júnu 2018 podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).

„Prvá polovica tohto roka sa niesla v znamení spustenia Georgea, moderného elektronického bankovníctva a zároveň najväčšej digitálnej investície Slovenskej sporiteľne za posledné obdobie. Teším sa, že Georgea bude už čoskoro využívať už pol milióna klientov, ktorí už dnes cez neho robia viac platieb ako cez pôvodný internetbanking. Pod pozitívne finančné výsledky našej banky sa podpísalo aj zlepšovanie klientskej skúsenosti, na ktorom systematicky pracujeme – poskytujeme čoraz viac služieb v klientsky prehľadnejšej forme, napríklad v pobočkách cez tablety, ako aj priamo v digitálnom prostredí,“ zhodnotil výsledky Peter Krutil, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne.

HLAVNÉ UKAZOVATELE OBCHODNÝCH VÝSLEDKOV K 30. JÚNU 2018 (MEDZIROČNÉ POROVNANIE)

  • Čistý úrokový výnos poklesol medziročne o 0,2 % z 218 mil. eur na 217,6 mil. eur
  • Čistý príjem z poplatkov a provízií sa medziročne zvýšil o 6,6 % z 54,8 mil. eur na 58,4 mil. eur
  • Prevádzkový zisk sa medziročne znížil o 1,3 % z 147,1 mil. eur na 145,1 mil. eur
  • Čistý zisk po zdanení medziročne narástol o 2,8 % z 86,5 mil. eur na 89,0 mil. eur
  • Objem úverov klientom sa medziročne zväčšil o 12,0 % z 11,0 mld. eur na 12,3 mld. eur
  • Objem vkladov klientov medziročne vzrástol o 9,8 % z 12,1 mld. eur na 13,3 mld. eur
  • Pomer prevádzkových nákladov a výnosov dosiahol úroveň 48,6 %
  • Kapitálová primeranosť dosiahla 17,2 % a výrazne tým prekročila zákonom stanovenú  hranicu (podľa požiadaviek ECB/NBS, Bazileja III a IRB prístupu)
  • Pomer klientskych úverov ku klientskym vkladom medziročne vzrástol z 90,6 % na 92,4 %

HLAVNÉ UKAZOVATELE VÝKONNOSTI SLOVENSKEJ SPORITEĽNE K 30. JÚNU 2018 

Čistý úrokový výnos medziročne mierne poklesol o 0,2 % z 218 mil. eur na 217,6 mil. eur. Aj napriek silnému konkurenčnému tlaku a dlhodobému vývoju nízkych úrokových sadzieb ostal úrokový výnos plynúci z úverových produktov na porovnateľnej úrovni. Z dôvodu splatenia viacerých dlhopisov v priebehu uplynulého roku banka stratila časť úrokových príjmov, čo bolo kompenzované úpravou úrokových sadzieb na depozitných produktoch. 

Čistý príjem z poplatkov a provízií sa medziročne zvýšil o 6,6 % z 54,8 mil. eur na 58,4 mil. eur. Nárast výnosov plynul hlavne z poplatkov za sprostredkované poistné produkty ako aj z úverovej činnosti. Poplatky za prevod peňažných prostriedkov ako aj za obchody z cennými papiermi zaznamenali pokles. 

Podiel čistých výnosov z poplatkov a provízií na celkových prevádzkových výnosoch banky medziročne mierne poklesol a dosiahol úroveň 20,7 %.

Čistý zisk 4,7 mil. eur z obchodovania, ktorý súvisí prevažne s vývojom ocenenia derivátových inštrumentov, je o 45,0 % nižší ako v prvom polroku 2017, kedy predstavoval hodnotu 8,6 mil. eur. Tento pokles je v hlavne v dôsledku nižšieho výnosu z trhových pozícií vykonávaných prostredníctvom materskej spoločnosti Erste Group Bank AG. 

Prevádzkové náklady sa medziročne zmenili iba mierne, zvýšili sa o 0,8 % na úroveň 137,3 mil. eur (v roku 2017 to bolo 136,2 mil. eur). Nárast prevádzkových nákladov bol spojený s aktivitami banky zameranými na skvalitnenie služieb poskytovaných klientom ako aj s nárastom personálnych nákladov. Naproti tomu náklady na odpisy mierne klesli.
Pomer prevádzkových nákladov a výnosov sa medziročne zmenil z 48,1 % na 48,6 % v dôsledku poklesu prevádzkového výnosu. 

Celkové rizikové náklady banky dosiahli v prvom polroku 2018 hodnotu 11,7 mil. eur, čo predstavuje pokles o 26,5 % oproti porovnateľnému obdobiu roku 2017. Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov sa medziročne znížil z úrovne 4,1 % na 3,5 % a ich pokrytie opravnými položkami sa zvýšilo zo 75,3 % na 79,9 %. 

Konsolidovaný čistý zisk po zdanení dosiahol 89,0 mil. eur, medziročne sa zvýšil o 2,8 %. 

Banková daň sa medziročne zvýšila o 10,8 % na úroveň 14,8 mil. eur. Ročný príspevok do rezolučného fondu bol vykázaný v odhadovanej výške 2,8 mil. eur (2017 vo výške 2,8 mil. eur). Odvod do Fondu ochrany vkladov sa medziročne zvýšil o 8,4 % na úroveň 0,9 mil. eur (2017 vo výške 0,8 mil. eur). Celková odvodová povinnosť banky je na úrovni 18,4 mil. eur.

Objem úverov klientom dosiahol 12,3 mld. eur a medziročne sa zväčšil o 12,0 %. Významne sa na tom podieľali úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré v porovnaní s prvým polrokom 2017 narástli o 11,0 % (o 1,0 mld. eur). Podiel Slovenskej sporiteľne na trhu dosiahol ku koncu prvého polroka 2018  27,2 %,  sporiteľňa tak už dlhodobo potvrdzuje svoju pozíciu lídra na trhu s úvermi poskytnutými obyvateľstvu. Najvýznamnejším zdrojom rastu boli úvery na bývanie, ktoré  stúpli  medziročne o 11,6 % (800 mil. eur v absolútnych hodnotách), ako aj spotrebné úvery, ktoré vzrástli o 8,9 % (o 100 mil. eur). Úvery korporátnym klientom (vrátane faktoringových a leasingových produktov) sa medziročne zväčšili o 21,5 % (o 600 mil. eur) a dosiahli úroveň 3,1 mld. eur.

Vklady obyvateľstva medziročne vzrástli z 10,0 mld. eur na 10,7 mld. eur, čo predstavuje stabilnú základňu pre financovanie a poskytuje priestor na ďalší rast banky. Celkové záväzky voči klientom v porovnaní s prvým polrokom 2017 vzrástli z 12,1 mld. eur na 13,3 mld. eur.

Aktuálne ratingy Slovenskej sporiteľne (k 30. júnu 2018)

Slovenská sporiteľňa – Kontakt pre médiá:

Marta Cesnaková; tel.: +421 2 4862 4360; cesnakova.marta@slsp.sk

Erste Group – Public Relations:

Carmen Staicu; tel.: +435010011681; carmen.staicu@erstegroup.com

Erste Group – Investor Relations:

Thomas Sommerauer; tel.: +435010017326; thomas.sommerauer@erstegroup.com