Subjekty sociálnej ekonomiky mali doteraz limitované možnosti, ako získať financie na svoje projekty. Vďaka novej záruke pre sociálne podnikanie, ktorú uzatvoril Európsky investičný fond (EIF) s bankovou skupinou Erste, budú teraz môcť získať úver so zvýhodnenou sadzbou a bez nutnosti zakladať majetok organizácie. Môžu oň požiadať v Slovenskej sporiteľni.

Zmluva o záruke pre sociálne podnikanie, ktorú skupina Erste uzatvorila s EIF v rámci programu „Zamestnanosť a sociálna inovácia“ EaSI, umožňuje žiadateľom počas nasledujúcich piatich rokov získať úvery so zvýhodnenou úrokovou sadzbou a bez potreby zakladať majetok organizácie. Financovanie bude možné získať až do výšky 500 tis. eur. Túto novú formu financovania umožnil Európsky fond pre strategické investície (EFSI), kľúčový pilier Investičného plánu pre Európu (tzv. Junckerov plán).

Z celkového 50-miliónového objemu záruky určenej pre všetkých sedem krajín, v ktorých skupina Erste pôsobí (Rakúsko, Slovensko, Česko, Maďarsko, Rumunsko, Chorvátsko, Srbsko), je pre Slovensko predbežne vyhradená takmer celá tretina – 16 mil. eur. „Subjektom sociálnej ekonomiky a neziskovým organizáciám sa v rámci programu Krok za krokom aktívne venujeme už niekoľko rokov. Poznáme trh, vieme aký je dopyt a máme overené postupy práce s týmto typom žiadateľov. Okrem financovania im poskytujeme aj konzultácie a mentoring, aby dokázali lepšie spravovať svoje financie,“ hovorí o dôvodoch vysokého podielu pre Slovensko Jana Vlašičová, ktorá v Slovenskej sporiteľni zodpovedá za financovanie neziskových organizácií. Aj podľa štúdie Európskej komisie o sociálnom podnikaní na Slovensku patrí Slovenská sporiteľňa k výnimočným príkladom bánk zaujímajúcich sa o sociálne podnikanie. 

Vďaka záruke budú môcť banky skupiny Erste, vrátane Slovenskej sporiteľne, financovať inovatívne, sociálne orientované organizácie aktívne v oblastiach vzdelávania, zdravotníctva, sociálnych služieb či zamestnávania znevýhodnených, marginalizovaných alebo zraniteľných skupín obyvateľstva. 

„Európska komisia je plne odhodlaná podporovať inkluzívne podnikanie ako súčasť boja proti sociálnemu a finančnému vylúčeniu. Preto srdečne vítam dnešnú dohodu s Erste Group Bank, ktorá podporí približne 500 podnikov sociálnej ekonomiky v Rakúsku, Chorvátsku, Českej republike, Rumunsku, na Slovensku, v Srbsku a napokon aj v Maďarsku, kde je to dokonca prvá dohoda tohto druhu. Vďaka tejto dohode získajú sociálne podniky podporu pri zakladaní a rozvíjaní svojho podnikania a budú môcť vytvárať pracovné miesta a inkluzívny rast pre bežných ľudí," povedala Marianne Thyssen, európska komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu.

„Som rád, že vďaka tejto dohode medzi EaSI a Erste Group Bank bude mať sedem európskych krajín prístup k novým formám financovania pre subjekty sociálnej ekonomiky. Silné postavenie a široká pobočková sieť v týchto krajinách umožní bankám skupiny Erste poskytovať riešenia pre organizácie, ktoré často zápasia s prístupom k financovaniu,“ uviedol Pier Luigi Gilibert, výkonný riaditeľ EIF. 

"Veríme, že kľúčom k ďalšej prosperite regiónu strednej a východnej Európy je dosiahnutie inkluzívneho rastu a trvalo udržateľného rozvoja. Sociálne organizácie dnes nesú na pleciach niektoré z najnaliehavejších problémov našej spoločnosti, transformujú životy a prinášajú pozitívne zmeny. Našou úlohou je zabezpečiť ich finančné potreby, aby dokázali rásť a v budúcnosti mali väčší vplyv. Vítame účasť EÚ na podpore podnikateľských subjektov, pretože s pomocou nástrojov, ako je garančná schéma EaSI, môžeme osloviť viac sociálnych organizácií a ponúknuť im financovanie a budovanie kapacít. Túto oblasť berieme v Erste veľmi vážne a v posledných rokoch sme tvrdo pracovali, takže dnes všetky naše banky ponúkajú špeciálne úvery pre podniky sociálnej ekonomiky a neziskové organizácie," povedal Andreas Treichl, generálny riaditeľ skupiny Erste.

Subjekty sociálnej ekonomiky mali doteraz limitované možnosti, ako získať financie na svoje projekty. Vďaka novej záruke pre sociálne podnikanie, ktorú uzatvoril Európsky investičný fond (EIF) s bankovou skupinou Erste, budú teraz môcť získať úver so zvýhodnenou sadzbou a bez nutnosti zakladať majetok organizácie. Môžu oň požiadať v Slovenskej sporiteľni.

Zmluva o záruke pre sociálne podnikanie, ktorú skupina Erste uzatvorila s EIF v rámci programu „Zamestnanosť a sociálna inovácia“ EaSI, umožňuje žiadateľom počas nasledujúcich piatich rokov získať úvery so zvýhodnenou úrokovou sadzbou a bez potreby zakladať majetok organizácie. Financovanie bude možné získať až do výšky 500 tis. eur. Túto novú formu financovania umožnil Európsky fond pre strategické investície (EFSI), kľúčový pilier Investičného plánu pre Európu (tzv. Junckerov plán).

Z celkového 50-miliónového objemu záruky určenej pre všetkých sedem krajín, v ktorých skupina Erste pôsobí (Rakúsko, Slovensko, Česko, Maďarsko, Rumunsko, Chorvátsko, Srbsko), je pre Slovensko predbežne vyhradená takmer celá tretina – 16 mil. eur. „Subjektom sociálnej ekonomiky a neziskovým organizáciám sa v rámci programu Krok za krokom aktívne venujeme už niekoľko rokov. Poznáme trh, vieme aký je dopyt a máme overené postupy práce s týmto typom žiadateľov. Okrem financovania im poskytujeme aj konzultácie a mentoring, aby dokázali lepšie spravovať svoje financie,“ hovorí o dôvodoch vysokého podielu pre Slovensko Jana Vlašičová, ktorá v Slovenskej sporiteľni zodpovedá za financovanie neziskových organizácií. Aj podľa štúdie Európskej komisie o sociálnom podnikaní na Slovensku patrí Slovenská sporiteľňa k výnimočným príkladom bánk zaujímajúcich sa o sociálne podnikanie. 

Vďaka záruke budú môcť banky skupiny Erste, vrátane Slovenskej sporiteľne, financovať inovatívne, sociálne orientované organizácie aktívne v oblastiach vzdelávania, zdravotníctva, sociálnych služieb či zamestnávania znevýhodnených, marginalizovaných alebo zraniteľných skupín obyvateľstva. 

„Európska komisia je plne odhodlaná podporovať inkluzívne podnikanie ako súčasť boja proti sociálnemu a finančnému vylúčeniu. Preto srdečne vítam dnešnú dohodu s Erste Group Bank, ktorá podporí približne 500 podnikov sociálnej ekonomiky v Rakúsku, Chorvátsku, Českej republike, Rumunsku, na Slovensku, v Srbsku a napokon aj v Maďarsku, kde je to dokonca prvá dohoda tohto druhu. Vďaka tejto dohode získajú sociálne podniky podporu pri zakladaní a rozvíjaní svojho podnikania a budú môcť vytvárať pracovné miesta a inkluzívny rast pre bežných ľudí," povedala Marianne Thyssen, európska komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu.

„Som rád, že vďaka tejto dohode medzi EaSI a Erste Group Bank bude mať sedem európskych krajín prístup k novým formám financovania pre subjekty sociálnej ekonomiky. Silné postavenie a široká pobočková sieť v týchto krajinách umožní bankám skupiny Erste poskytovať riešenia pre organizácie, ktoré často zápasia s prístupom k financovaniu,“ uviedol Pier Luigi Gilibert, výkonný riaditeľ EIF. 

"Veríme, že kľúčom k ďalšej prosperite regiónu strednej a východnej Európy je dosiahnutie inkluzívneho rastu a trvalo udržateľného rozvoja. Sociálne organizácie dnes nesú na pleciach niektoré z najnaliehavejších problémov našej spoločnosti, transformujú životy a prinášajú pozitívne zmeny. Našou úlohou je zabezpečiť ich finančné potreby, aby dokázali rásť a v budúcnosti mali väčší vplyv. Vítame účasť EÚ na podpore podnikateľských subjektov, pretože s pomocou nástrojov, ako je garančná schéma EaSI, môžeme osloviť viac sociálnych organizácií a ponúknuť im financovanie a budovanie kapacít. Túto oblasť berieme v Erste veľmi vážne a v posledných rokoch sme tvrdo pracovali, takže dnes všetky naše banky ponúkajú špeciálne úvery pre podniky sociálnej ekonomiky a neziskové organizácie," povedal Andreas Treichl, generálny riaditeľ skupiny Erste. 

Systém záruk EaSI bol spustený v júni 2015 a je financovaný Európskou komisiou a riadený Európskym investičným fondom. Sociálne podniky, ktoré chcú požiadať o úver v rámci EaSI, môžu kontaktovať pobočky Erste Bank Group v jednej zo siedmich krajín.

EIF neposkytuje priamu finančnú podporu podnikom, ale implementuje nástroj prostredníctvom miestnych finančných sprostredkovateľov, ako sú spoločnosti poskytujúce mikropôžičky, sociálne finančné a záručné inštitúcie, ako aj banky pôsobiace v celej EÚ 28 a v ďalších krajinách, ktoré sa zúčastňujú na programe EaSI. Títo sprostredkovatelia jednajú priamo so záujemcami, aby im poskytli podporu v rámci záruky EaSI.

O programe pre zamestnanosť a sociálnu inováciu
Program Európskej komisie pre zamestnanosť a sociálnu inováciu ("EaSI") podporuje cieľe EÚ zamerané na vysokú úroveň zamestnanosti, primeranú sociálnu ochranu, boj proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe a zlepšenie pracovných podmienok. Os mikrofinancovania a sociálneho podnikania programu EaSI poskytuje podporu finančným sprostredkovateľom, ktorí ponúkajú mikroúvery podnikateľom alebo finančné prostriedky podnikom sociálnej ekonomiky. Cieľom je zvýšiť prístup k mikrofinancovaniu, ktorý zahŕňa mikroúvery, t. j. úvery do 25 000 EUR, najmä pre zraniteľné osoby a mikropodniky.

Okrem toho Európska komisia po prvýkrát podporuje sociálne podniky prostredníctvom investícií do výšky 500 000 EUR. Podpora mikrofinancovania a sociálneho podnikania sa v súčasnosti realizuje prostredníctvom záruky EaSI, ktorá umožňuje finančným sprostredkovateľom osloviť (potenciálnych) podnikateľov, ktorí by inak neboli schopní získať finančné prostriedky kvôli rizikovým faktorom. Realizuje sa aj prostredníctvom investičného okna EaSI pre budovanie kapacít  s cieľom zvýšiť kapacitu finančných sprostredkovateľov najmä v oblasti mikrofinancovania a sociálneho financovania prostredníctvom kapitálových investícií. Implementáciou záruky EaSI a investičného okna EaSI na budovanie kapacít poverila Európska komisia Európsky investičný fond. Okrem toho Komisia posilňuje sociálny rozmer EFSI tak pre mikrofinancovanie, ako aj pre sociálne podnikanie. Celkovo sa očakáva, že podpora v týchto oblastiach narastie (z 193 miliónov EUR v rámci programu EaSI) na približne 1 miliardu EUR, čím sa mobilizujú približne 3 miliardy EUR dodatočných investícií.

O Európskom investičnom fonde
Európsky investičný fond (EIF) je súčasťou skupiny Európskej investičnej banky. Jeho ústredným poslaním je podporovať mikropodniky, malé a stredné podniky (MSP) v Európe tým, že im pomáha získavať finančné prostriedky. EIF navrhuje a rozvíja rizikový a rastový kapitál, záruky a nástroje mikrofinancovania, ktoré sa špecificky zameriavajú na tento trhový segment. V tejto úlohe EIF podporuje ciele EÚ na podporu inovácií, výskumu a vývoja, podnikania, rastu a zamestnanosti.

Ďalšie informácie o podpore mikrofinancovania a sociálneho podnikania v EÚ nájdete na:

Easi Programme
EU support to social entrepreneurship

O Erste Group Bank
Erste Group je popredným poskytovateľom finančných služieb vo východnej časti EÚ. Jeho cca. 47 000 zamestnancov obsluhuje viac ako 16,5 milióna zákazníkov v približne 2 500 pobočkách v 7 krajinách (Rakúsko, Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko). V prvom štvrťroku 2018 mala Erste Group celkové aktíva vo výške 230 miliárd EUR, dosiahla čistý zisk vo výške 333 miliónov EUR a ukazovateľ kapitálu Tier 1 (CET 1, Basel III, phased-in) mala na úrovni 12,6 %.Od roku 2016 skupina Erste spoločne s Nadáciou ERSTE a miestnymi partnermi v krajinách strednej a východnej Európy systematicky predstavuje svoj program sociálneho bankovníctva. Zameriava sa na skupiny tradične nevyužívajúce bankové služby (jednotlivci s nízkym príjmom, začínajúci podnikatelia a sociálne organizácie) a poskytuje im nielen úvery, ale aj primeranú finančnú gramotnosť, peňažné poradenstvo, biznis školenia, workshopy a mentoring. Skupina Erste doteraz v Rakúsku a strednej a východnej Európe pomohla viac ako 17 000 osobám opätovne nájsť  svoju finančnú oporu, prostredníctvom programov pre začínajúcich podnikateľov pomohla vytvoriť viac ako 2 500 pracovných miest a poskytla financovanie viac ako 280 sociálnym organizáciám.

O investičnom pláne pre Európu
Investičný plán pre Európu, tzv. Junckerov plán, je jednou z hlavných priorít EÚ na podporu investícií a vytváranie pracovných miest a rastu odstránením prekážok pre investície, zabezpečením viditeľnosti a technickej pomoci pre investičné projekty a lepším využívaním existujúcich a nových finančných zdrojov. Vďaka zárukám z Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) sú EIB a EIF schopné prevziať väčšiu časť projektového rizika a podnietiť súkromných investorov k účasti na projektoch. Európsky parlament a členské štáty sa v decembri 2017 dohodli na predĺžení trvania EFSI a zvýšení jeho finančnej kapacity. Od marca 2018 je Junckerov plán určený na spustenie investícií vo výške viac ako 274 miliárd EUR v celej EÚ.

Informácie pre médiá: 
SLSP: Marta Cesnaková, 0910 880 084, press@slsp.sk 
EIF: David Yormesor, tel: +352 42 66 88 346, e-mail: d.yormesor@eif.org 
Erste Group: Carmen Staicu, tel: +43 50100 11681, e-mail: carmen.staicu@erstegroup.com  
EU Commission: Sara Soumillion, +32 2 296 7094