Konsolidované, neauditované hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne k 31. marcu 2018 podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).

„Slovenská sporiteľňa má za sebou pozitívny začiatok roka 2018. Vďaka ekonomickému rastu sa zlepšuje životná úroveň Slovákov, s čím súvisí aj náš pokračujúci dynamický rast úverového portfólia. Priaznivá ekonomická situácia sa zároveň prejavuje nižšími rizikovými nákladmi a veľmi nízkym podielom nesplácaných úverov. Som mimoriadne hrdý, že sa nám podarilo získať ocenenie Via Bona za zodpovedné podnikanie. Sme zodpovedným členom komunity, v ktorej pôsobíme a ktorej sme súčasťou. Na toto berieme ohľad vo všetkých našich aktivitách,“ hodnotí začiatok roka Peter Krutil, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne.

HLAVNÉ UKAZOVATELE OBCHODNÝCH VÝSLEDKOV K 31. MARCU 2018 (MEDZIROČNÉ POROVNANIE)

  • Čistý úrokový výnos medziročne poklesol o 0,6 % z 109,4 mil. eur na 108,8 mil. eur
  • Čistý príjem z poplatkov a provízií medziročne vzrástol o 0,8 % z 26,5 mil. eur na 26,7 mil. eur
  • Prevádzkový zisk medziročne klesol o 3,1 % z 71,9 mil. eur na 69,7 mil. eur
  • Čistý zisk po zdanení sa medziročne zvýšil o 0,2 % z 40,8 mil. eur na 40,9 mil. eur
  • Objem úverov klientom sa medziročne zväčšil o 13,0 % z 10,6 mld. eur na 11,9 mld. eur
  • Objem vkladov klientov medziročne narástol o 11,7 % z 11,7 mld. eur na 13,1 mld. eur
  • Pomer prevádzkových nákladov a výnosov dosiahol úroveň 50,2 %
  • Kapitálová primeranosť dosiahla 16,9 % a výrazne tým prekročila zákonom stanovenú  hranicu (podľa požiadaviek ECB/NBS, Bazileja III a IRB prístupu)
  • Pomer klientskych úverov ku klientskym vkladom medziročne vzrástol z 90,2 % na 91,2 %

HLAVNÉ UKAZOVATELE VÝKONNOSTI SLOVENSKEJ SPORITEĽNE K 31. MARCU 2018 

Čistý úrokový výnos medziročne mierne poklesol o 0,6 % z 109,4 mil. eur na 108,8 mil. eur. Aj napriek silnému konkurenčnému tlaku a dlhodobého vývoja nízkych úrokových sadzieb ostal úrokový výnos plynúci z úverových produktov na porovnateľnej úrovni. Z dôvodu splatenia viacerých dlhopisov v priebehu uplynulého roku banka stratila časť úrokových príjmov, čo bolo kompenzované úpravou úrokových sadzieb na depozitných produktoch. 

Čistý príjem z poplatkov a provízií medziročne mierne vzrástol o 0,8 % z 26,5 mil. eur na 26,7 mil. eur. Nárast výnosov z poplatkov plynul hlavne z poplatkov za sprostredkované poistné produkty ako aj z úverovej činnosti. Poplatky za prevod peňažných prostriedkov ako aj za obchody z cennými papiermi zaznamenali pokles.  

Podiel čistých výnosov z poplatkov a provízií na celkových prevádzkových výnosoch banky medziročne mierne poklesol a dosiahol úroveň 19,1 %.

Čistý zisk 3,4 mil. eur z obchodovania, ktorý súvisí prevažne s vývojom ocenenia derivátových inštrumentov, je o 11,0 % nižší ako v prvom štvrťroku 2017, kedy predstavoval hodnotu 3,8 mil. eur.

Prevádzkové náklady medziročne mierne stúpli, o 2,4 % na úroveň 70,2 mil. eur (v roku 2017 to bolo 68,6 mil. eur). Nárast bol spojený s aktivitami banky zameranými na skvalitnenie služieb poskytovaných klientom, ako aj s nárastom personálnych nákladov. Naproti tomu náklady na odpisy mierne klesli. Pomer prevádzkových nákladov a výnosov sa medziročne zmenil z 48,8 % na 50,2 % v dôsledku poklesu prevádzkového výnosu. 

Celkové rizikové náklady banky v prvom štvrťroku 2018 dosiahli hodnotu 6,7 mil. eur, čo predstavuje pokles o 3,4 % oproti porovnateľnému obdobiu roku 2017. Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov sa medziročne znížil z úrovne 4,4 % na 3,7 % a ich pokrytie opravnými položkami sa zväčšilo z 75,2 % na 80,5 %. 

Konsolidovaný čistý zisk po zdanení sa medziročne zvýšil o 0,2 % a dosiahol 40,9 mil. eur. 

Banková daň sa medziročne zvýšila o 10,5 % na úroveň 7,3 mil. eur. Ročný príspevok do rezolučného fondu bol vykázaný v odhadovanej výške 2,8 mil. eur, pričom v porovnateľnom období banka odhadovala tento príspevok vo výške 5,0 mil. eur. Odvod do Fondu ochrany vkladov sa medziročne zvýšil o 8,3 % na úroveň 0,9 mil. eur. Celková odvodová povinnosť banky je na úrovni 10,9 mil. eur.

Objem úverov klientom dosiahol 11,9 mld. eur a medziročne narástol 13,0 %. Významne sa na tom podieľali úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré v porovnaní s prvým štvrťrokom 2017 vzrástli o 11,7 % (o 1,0 mld. eur). Slovenská sporiteľňa tak už dlhodobo potvrdzuje svoju pozíciu lídra na trhu s úvermi poskytnutými obyvateľstvu, keď ku koncu prvého štvrťroka 2018 dosiahol jej trhový podiel 27,7 %. Najvýznamnejším zdrojom rastu boli úvery na bývanie, ktoré  stúpli o 12,2 % (0,8 mld. eur v absolútnych hodnotách), ako aj spotrebné úvery, ktoré vzrástli o 10,8 % (o 0,2 mld. eur).
Úvery korporátnym klientom (vrátane faktoringových a leasingových produktov) medziročne vzrástli o 22,5% (o 0,6 mld. eur) a dosiahli úroveň 3,0 mld. eur.Vklady obyvateľstva medziročne vzrástli z 9,9 mld. eur na 10,5 mld. eur, čo predstavuje stabilnú základňu pre financovanie a poskytuje priestor na ďalší rast banky. Celkové záväzky voči klientom v porovnaní s prvým štvrťrokom 2017 vzrástli z 11,7 mld. eur na 13,1 mld. eur.

Aktuálne ratingy Slovenskej sporiteľne (k 31. marcu 2018)