Konsolidované, auditované hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne k 31. decembru 2017 podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).

„Slovenská sporiteľňa si aj v roku 2017 udržala vysokú ziskovosť. Absencia mimoriadnych výnosov bola nahradená priaznivým ekonomickým prostredím, čo sa prejavilo nižšími rizikovými nákladmi aj pri pokračujúcom dynamickom raste úverového portfólia. Významným míľnikom bolo úspešné spustenie Georgea, nového šikovného bankovania, ktorého už dnes využíva viac ako 150 tisíc ľudí,“ zhodnotil výsledky Peter Krutil, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne.

HLAVNÉ UKAZOVATELE OBCHODNÝCH VÝSLEDKOV K 31. DECEMBRU 2017 (MEDZIROČNÉ POROVNANIE)

  • Čistý úrokový výnos medziročne klesol o 4,8 % z 461,6 mil. eur na 439,3 mil. eur
  • Čistý príjem z poplatkov a provízií sa medziročne znížil o 7,4 % z 121,7 mil. eur na 112,7 mil. eur 
  • Prevádzkový zisk medziročne poklesol o 11,5 % z 323,2 mil. eur na 286,1 mil. eur
  • Čistý zisk po zdanení medziročne klesol o 23,6 % z 214,6 mil. eur na 163,9 mil. eur
  • Objem úverov klientom medziročne vzrástol o 14,3 % z 10,3 mld. eur na 11,7 mld. eur 
  • Objem vkladov klientov sa medziročne zväčšil o 9,6 % z 11,4 mld. eur na 12,5 mld. eur 
  • Pomer prevádzkových nákladov a výnosov dosiahol úroveň 49,7 % 
  • Kapitálová primeranosť dosiahla 18,7 % a výrazne tým prekročila zákonom stanovenú hranicu (podľa požiadaviek ECB/NBS, Bazileja III a IRB prístupu)
  • Pomer klientskych úverov ku vkladom medziročne stúpol z 90 % na 93,9 %

HLAVNÉ UKAZOVATELE VÝKONNOSTI SLOVENSKEJ SPORITEĽNE K 31. DECEMBRU 2017

Čistý úrokový výnos klesol medziročne o 4,8 % z 461,6 mil. eur na 439,3 mil. eur. Tento pokles je dôsledkom dlhodobého vývoja nízkych úrokových sadzieb na trhu a silného konkurenčného tlaku na marže novo poskytnutých, ako aj refinancovaných úverov. Navyše vývoj trhu výrazne ovplyvnili legislatívne zmeny a sprísnené pravidlá pre poskytovanie nových úverov. K poklesu úrokových príjmov došlo aj vplyvom splatenia viacerých dlhopisov s vyšším úrokovým výnosom v prvej polovici roka 2017, ktoré nebolo možné nahradiť za rovnakých alebo podobných podmienok na trhu.

Čistý príjem z poplatkov a provízií sa medziročne znížil o 7,4 % z 121,7 mil. eur na 112,7 mil. eur. K hlavným faktorom ovplyvňujúcim vývoj poplatkov v roku 2017, patril predovšetkým predaj platobných terminálov do spoločnosti Global Payments v roku 2016, legislatívne zmeny týkajúce sa predčasných splatení úverov. Podiel čistých výnosov z poplatkov a provízií na celkových prevádzkových výnosoch banky sa medziročne nezmenil a zostal na úrovni 20 %.

Čistý zisk 13,3 mil. eur z finančných operácií a finančných nástrojov oceňovaných v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát, ktorý súvisí prevažne s vývojom ocenenia derivátových inštrumentov, je o 5,6 % vyšší ako v roku 2016, kedy predstavoval hodnotu 12,6 mil. eur.

Prevádzkové náklady medziročne mierne stúpli, o 2,2 % na úroveň 282,7 mil. eur (v roku 2016 to bolo 276,7 mil. eur). Nárast prevádzkových nákladov bol spojený s aktivitami banky zameranými na skvalitnenie služieb poskytovaných klientom ako aj s nárastom personálnych nákladov. Naproti tomu náklady na odpisy mierne klesli. Pomer prevádzkových nákladov a výnosov sa medziročne zmenil z 46,1 % na 49,7 % v dôsledku poklesu prevádzkového výnosu.

Rizikové náklady pre úvery a pohľadávky banky v roku 2017 dosiahli hodnotu 30,0 mil. eur, čo predstavuje pokles o 18,2 mil. eur oproti porovnateľnému obdobiu roku 2016. Aktuálny stav, ako aj vývoj počas roku, je výsledkom priaznivého vývoja rizikového profilu vo všetkých klientskych segmentoch a tiež obozretným prístupom banky pri poskytovaní úverov. Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov sa medziročne znížil z úrovne 4,5 % na 3,8 % a ich pokrytie opravnými položkami sa zvýšilo z 72,1 % na 79,7 %.

Celkové rizikové náklady banky (na úvery a pohľadávky a aj na podsúvahové položky) aj napriek 14,3-percentnému nárastu úverového portfólia banky zaznamenali zníženie a dosiahli úroveň 33,6 mil. eur v porovnaní s 43,8 mil. eur roku 2016.

Konsolidovaný čistý zisk po zdanení medziročne klesol o 23,6 % a dosiahol 163,9 mil. eur. Dôvodom poklesu sú najmä dve mimoriadne transakcie, ktoré ovplyvnili hospodárenie v roku 2016. Výnos z predaja účasti v spoločnosti Visa Europe Ltd. spoločnosti Visa Inc v hodnote 26,8 mil. eur, z ktorej banka venovala 10 % Nadácii Slovenskej sporiteľne, a mimoriadny výnos 14,5 mil. eur, ktorý vznikol vkladom časti podniku týkajúceho sa POS terminálov a transakcií do spoločnosti Global Payments, s. r. o.

Objem úverov klientom dosiahol 11,7 mld. eur, medziročne sa zvýšil o 14,3 %. Významne sa na tom podieľali úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré v porovnaní s rokom 2016 vzrástli o 12,7 % (o 1,0 mld. eur). Slovenská sporiteľňa tak už dlhodobo potvrdzuje svoju pozíciu lídra na trhu s úvermi poskytnutými obyvateľstvu, keď jej podiel na trhu ku koncu roka 2017 dosiahol 27,7 %. Najvýznamnejším zdrojom rastu boli úvery na bývanie, ktoré stúpli o 13,6 % (828 mil. eur v absolútnych hodnotách), ako aj spotrebné úvery, ktoré vzrástli o 9,4 % (o 145 mil. eur). Úvery korporátnym klientom medziročne vzrástli o 16,2 % (o 391 mil. eur) a dosiahli úroveň 2,8 mld. eur.

Vklady obyvateľstva medziročne vzrástli z 9,7 mld. eur na 10,3 mld. eur, čo predstavuje stabilnú základňu pre financovanie a poskytuje priestor na ďalší rast banky. Celkové záväzky voči klientom v porovnaní s rokom 2016 vzrástli o 9,6 % z 11,4 mld. eur na 12,5 mld. eur.

Aktuálne ratingy Slovenskej sporiteľne (k 31. decembru 2017)

Slovenská sporiteľňa – Kontakt pre médiá:

Marta Cesnaková; tel.: +421 2 4862 4360; cesnakova.marta@slsp.sk

Erste Group – Public Relations:

Carmen Staicu; tel.: +435010011681; carmen.staicu@erstegroup.com

Erste Group – Investor Relations:

Thomas Sommerauer; tel.: +435010017326; thomas.sommerauer@erstegroup.com