Vďaka novým úverovým linkám z Európskej investičnej banky (EIB) a Rozvojovej banky Rady Európy (CEB) teraz môžu firmy, mestá a obce, organizácie tretieho sektora či bytové domy na Slovensku získať výhodnejšie financovanie svojich investícií a prevádzky. Celkovo je k dispozícii až 90 mil. eur, o ktoré je možné požiadať prostredníctvom Slovenskej sporiteľne. 

Najväčšia slovenská banka dlhodobo spolupracuje tak s EIB ako aj s CEB. „Snažíme sa aktívne vyhľadávať príležitosti, vďaka ktorým budú môcť naši klienti čo najefektívnejšie financovať svoje projekty,” hovorí Katarína Gašparovská, riaditeľka Odboru produktov a riešení pre firemných klientov  Slovenskej sporiteľne. Obe úverové linky ponúkajú v porovnaní so štandardnými úvermi úrokové zvýhodnenie vo výške 0,3 % ročne. 

Úverová linka EIB

Celkový objem úverovej linky EIB dosahuje 50 miliónov eur. Suma je určená všetkým podnikateľom a firmám a aj záujemcom z verejného a neziskového sektora. Úverové prostriedky tak môžu využiť aj mestá a obce a to nielen na financovanie investícií, ale aj bežnej prevádzky. Maximálna výška úveru je 12,5 mil. eur.  

Úverová linka CEB

Úverové zdroje z Rozvojovej banky Rady Európy (CEB) v celkovej výške 40 miliónov eur sú určené širokému spektru záujemcov - malým a stredným podnikom (do 250 zamestnancov) a subjektom štátnej, regionálnej alebo miestnej správy (vrátane obcí, miest, VÚC, škôl, univerzít, nemocníc, neziskových organizácií či obchodných spoločností vo vlastníctve a správe obcí, miest, VÚC alebo štátu) na financovanie investičných aj prevádzkových výdavkov. O úver môžu žiadať tiež spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a bytoví správcovia za účelom financovania projektov smerujúcich k znižovaniu energetickej náročnosti. Maximálna výška úveru na jeden projekt je 1 mil. eur pri malých a stredných podnikoch, 2,5 mil. eur pri subjektoch verejného a neziskového sektora a 850 tis. eur pri bytových domoch. 

O zvýhodnené úvery z oboch úverových liniek môžu záujemcovia žiadať vo všetkých firemných centrách Slovenskej sporiteľne, resp. v prípade bytových domov v ktorejkoľvek pobočke banky.

EIB je banka Európskej únie financovaná z pôžičiek na kapitálových trhoch a z vkladov akcionárov – členských štátov EÚ. Krytie členskými štátmi EÚ poskytuje EIB najvyšší možný úverový rating (AAA) na kapitálových trhoch, vďaka čomu môže získať finančné prostriedky za veľmi dobrých podmienok, a tak ďalej poskytovať podporu cez zvýhodnené podmienky financovania klientom. Úlohou EIB je prispievať k integrácii, vyváženému rozvoju, ekonomickej a sociálnej kohézii členských štátov EÚ. Slovenská sporiteľňa spolupracuje s EIB od roku 2004. 

CEB je banka Európskej únie, pôvodne založená s cieľom pomoci riešenia problémov s utečencami po 2. svetovej vojne, neskôr zameraná aj na ďalšie oblasti smerom k posilňovaniu sociálnej súdržnosti v Európe. Banka financuje projekty v oblasti sociálnej integrácie, environmentálneho riadenia,  verejnej infraštruktúry a ďalších oblastiach so zreteľom na skvalitňovanie životných podmienok a udržateľný rozvoj v členských štátoch Rady Európy. Slovenská sporiteľňa spolupracuje s CEB od roku 2013.

Slovenská sporiteľňa je s 2,4 miliónom klientov najväčšou komerčnou bankou na Slovensku. Jediným akcionárom Slovenskej sporiteľne je rakúska Erste Group Bank. Slovenská sporiteľňa má dlhodobo vedúce postavenie v oblasti celkových aktív, úverov pre obyvateľstvo, vkladov klientov, v počte obchodných miest a bankomatov. Komplexné bankové služby poskytuje v 290 obchodných miestach a 17 firemných centrách na celom Slovensku.