Konsolidované, neauditované hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne k 30. júnu 2016 podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).

„Banka dosiahla za prvý polrok mimoriadne pozitívne výsledky. Na jednej strane stabilne rastie náš biznis, tak na strane úverov, ako aj vkladov, spolu s pozitívnym vývojom v oblasti rizikových nákladov. Na druhej strane naše výsledky výrazne ovplyvnili dve jednorazové transakcie, a to predaj našej účasti v spoločnosti Visa Europe a založenie spoločného podniku Global Payments. Som rád, že sme časť z týchto výnosov mohli venovať Nadácii Slovenskej sporiteľne na podporu projektov v oblasti vzdelávania, kultúry, športu a sociálnej pomoci,“ zhodnotil výsledky Štefan Máj, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne.

Hlavné ukazovatele obchodných výsledkov k 30. júnu 2016 (medziročné porovnanie)

 • Čistý úrokový výnos sa drží na stabilnej úrovni 231,5 mil. EUR (v roku 2015 to bolo 231,7 mil. EUR)
 • Čistý príjem z poplatkov a provízií medziročne vzrástol o 3,5 % z 62,5 mil. EUR na 64,7 mil. EUR
 • Prevádzkový zisk stúpol medziročne o 0,6 % z 168,5 mil. EUR na 169,5 mil. EUR
 • Čistý zisk po zdanení narástol medziročne o 49,4 % z 90,1 mil. EUR na 134,6 mil. EUR
 • Objem úverov klientom sa medziročne zvýšil o 10,2 % z 8,7 mld. EUR na 9,6 mld. EUR
 • Objem vkladov klientov medziročne vzrástol o 5,4 % z 10,4 mld. EUR na 10,9 mld. EUR
 • Pomer prevádzkových nákladov a výnosov dosiahol úroveň 44,5 %
 • Kapitálová primeranosť dosiahla 22,29 % a výrazne tým prekročila zákonom stanovenú hranicu (podľa požiadaviek NBS, Bazileja III a IRB prístupu).
 • Pomer klientskych úverov ku klientskym vkladom medziročne mierne vzrástol z 83,9 % na 87,8 %

Hlavné ukazovatele výkonnosti Slovenskej sporiteľne k 30. júnu 2016

Čistý úrokový výnos sa drží na stabilnej úrovni 231,5 mil. EUR (v roku 2015 to bolo 231,7 mil. EUR) aj napriek pokračujúceho poklesu úrokových sadzieb na trhu. Stabilný vývoj dosiahla banka najmä vďaka medziročnému nárastu objemu poskytnutých úverov klientom o 0,9 mld. EUR, ako aj meniacej sa štruktúre depozitných produktov.

Čistý príjem z poplatkov a provízií vzrástol medziročne o 3,5 % z 62,5 mil. EUR na 64,7 mil. EUR. Tento nárast bol ovplyvnený jednak zvýšenou úverovou činnosťou ako aj väčším počtom transakcií klientov spojených s prevodom peňažných prostriedkov. V roku 2016 banka zaznamenala zisk 6,8 mil. EUR z finančných operácií a finančných nástrojov oceňovaných v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát, čo predstavuje nárast oproti porovnateľnému obdobiu roku 2015. Tento nárast bol dosiahnutý prevažne pozitívnym precenením derivátových inštrumentov.

Prevádzkové náklady sa v medziročnom porovnaní mierne zvýšili, keď dosiahli 135,8 mil. EUR (v roku 2015 to bolo 131,4 mil. EUR). Na priaznivej úrovni sa ich podarilo udržať aj napriek zaúčtovanému ročnému príspevku do Fondu ochrany vkladov pre rok 2016 v hodnote 2,5 mil. EUR (z dôvodu zmeny legislatívy), čo je o 1,3 mil. EUR viac ako v prvom polroku roku 2015.

Pomer prevádzkových nákladov a výnosov mierne medziročne vzrástol zo 43,8 % na 44,5 %.

Banka v druhom štvrťroku zrealizovala predaj účasti v spoločnosti Visa Europe Ltd. spoločnosti Visa Inc. Celkový jednorazový výnos z predaja dosiahol 26,8 mil. EUR. Slovenská sporiteľňa sa rozhodla darovať 10 % z tejto sumy Nadácii Slovenskej sporiteľne na podporu projektov v rôznych oblastiach v rámci našej stratégie spoločenskej zodpovednosti.

Rizikové náklady pre úvery a pohľadávky banky v roku 2016 dosiahli hodnotu 21,3 mil. EUR, čo predstavuje pokles o 31,9 % oproti porovnateľnému obdobiu roku 2015. Ovplyvnil to pozitívny vývoj kreditného rizika klientov banky. Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov má stabilne nízku úroveň 5,3 %.

Celkové rizikové náklady banky (na úvery a pohľadávky ako aj podsúvahové položky) boli aj napriek 10,2-percentnému nárastu úverového portfólia banky výrazne nižšie ako v roku 2015, pričom v aktuálnom období dosiahli úroveň 18,8 mil. EUR v porovnaní s 32,1 mil. EUR roku 2015.

V rámci ostatných prevádzkových výnosov banka vykázala mimoriadny výnos v hodnote 14,5 mil. EUR, ktorý vznikol vkladom časti podniku týkajúceho sa POS terminálov a transakcií do novovzniknutej spoločnosti Global Payments, s.r.o. Tá vznikla ako spoločný podnik, ktorý bude poskytovať platobné služby pre obchodníkov v Českej republike, Rumunsku a Slovenskej republike.

Konsolidovaný čistý zisk po zdanení pripadajúci na vlastníkov materskej spoločnosti medziročne vzrástol o 49,4 % a dosiahol 134,6 mil. EUR.

Banka v prvom polroku 2016 vykázala celoročný príspevok do Rezolučného fondu v hodnote 4,0 mil. EUR (v prvom polroku 2015 v hodnote 2,4 mil. EUR). Celková odvodová povinnosť (banková daň, príspevok do Fondu ochrany vkladov, príspevok do Rezolučného fondu) v roku 2016 dosiahla hodnotu 18,8 mil. EUR (15,2 mil. EUR v roku 2015).

Objem úverov klientom dosiahol 9,6 mld. EUR a v porovnaní s rokom 2015 sa zvýšil o 10,2 %. Významne sa na tom podieľali úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré medziročne vzrástli o 12,6 % (o 852 mil. EUR). Slovenská sporiteľňa tak opäť potvrdila svoju pozíciu lídra na trhu s úvermi poskytnutými obyvateľstvu, keď jej podiel na trhu dosiahol 27,3 %. Najvýznamnejším zdrojom rastu boli úvery na bývanie, ktoré vzrástli o 11,8 %, čo je v absolútnych hodnotách 589 mil. EUR, ako aj spotrebné úvery, ktoré narástli o 14,7 % (o 190 mil. EUR). Úvery korporátnym klientom sa medziročne zvýšili len mierne, o 0,8 % (o 18 mil. EUR), a dosiahli úroveň 2,4 mld. EUR. Najväčšiu dynamiku zaznamenal segment malých a stredných podnikateľov s medziročným rastom 9,2 %.

Záväzky voči klientom v porovnaní s rokom 2015 stúpli o 5,4 % z 10,4 mld. EUR na 10,9 mld. EUR. Vklady obyvateľstva medziročne narástli z 8,2 mld. EUR na 9,2 mld. EUR, čo predstavuje stabilnú základňu pre financovanie a poskytuje priestor na ďalší rast banky.

Konsolidované, neauditované hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne k 30. júnu 2016 podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).

„Banka dosiahla za prvý polrok mimoriadne pozitívne výsledky. Na jednej strane stabilne rastie náš biznis, tak na strane úverov, ako aj vkladov, spolu s pozitívnym vývojom v oblasti rizikových nákladov. Na druhej strane naše výsledky výrazne ovplyvnili dve jednorazové transakcie, a to predaj našej účasti v spoločnosti Visa Europe a založenie spoločného podniku Global Payments. Som rád, že sme časť z týchto výnosov mohli venovať Nadácii Slovenskej sporiteľne na podporu projektov v oblasti vzdelávania, kultúry, športu a sociálnej pomoci,“ zhodnotil výsledky Štefan Máj, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne.

Hlavné ukazovatele obchodných výsledkov k 30. júnu 2016 (medziročné porovnanie)

 • Čistý úrokový výnos sa drží na stabilnej úrovni 231,5 mil. EUR (v roku 2015 to bolo 231,7 mil. EUR)
 • Čistý príjem z poplatkov a provízií medziročne vzrástol o 3,5 % z 62,5 mil. EUR na 64,7 mil. EUR
 • Prevádzkový zisk stúpol medziročne o 0,6 % z 168,5 mil. EUR na 169,5 mil. EUR
 • Čistý zisk po zdanení narástol medziročne o 49,4 % z 90,1 mil. EUR na 134,6 mil. EUR
 • Objem úverov klientom sa medziročne zvýšil o 10,2 % z 8,7 mld. EUR na 9,6 mld. EUR
 • Objem vkladov klientov medziročne vzrástol o 5,4 % z 10,4 mld. EUR na 10,9 mld. EUR
 • Pomer prevádzkových nákladov a výnosov dosiahol úroveň 44,5 %
 • Kapitálová primeranosť dosiahla 22,29 % a výrazne tým prekročila zákonom stanovenú hranicu (podľa požiadaviek NBS, Bazileja III a IRB prístupu).
 • Pomer klientskych úverov ku klientskym vkladom medziročne mierne vzrástol z 83,9 % na 87,8 %

Hlavné ukazovatele výkonnosti Slovenskej sporiteľne k 30. júnu 2016

Čistý úrokový výnos sa drží na stabilnej úrovni 231,5 mil. EUR (v roku 2015 to bolo 231,7 mil. EUR) aj napriek pokračujúceho poklesu úrokových sadzieb na trhu. Stabilný vývoj dosiahla banka najmä vďaka medziročnému nárastu objemu poskytnutých úverov klientom o 0,9 mld. EUR, ako aj meniacej sa štruktúre depozitných produktov.

Čistý príjem z poplatkov a provízií vzrástol medziročne o 3,5 % z 62,5 mil. EUR na 64,7 mil. EUR. Tento nárast bol ovplyvnený jednak zvýšenou úverovou činnosťou ako aj väčším počtom transakcií klientov spojených s prevodom peňažných prostriedkov. V roku 2016 banka zaznamenala zisk 6,8 mil. EUR z finančných operácií a finančných nástrojov oceňovaných v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát, čo predstavuje nárast oproti porovnateľnému obdobiu roku 2015. Tento nárast bol dosiahnutý prevažne pozitívnym precenením derivátových inštrumentov.

Prevádzkové náklady sa v medziročnom porovnaní mierne zvýšili, keď dosiahli 135,8 mil. EUR (v roku 2015 to bolo 131,4 mil. EUR). Na priaznivej úrovni sa ich podarilo udržať aj napriek zaúčtovanému ročnému príspevku do Fondu ochrany vkladov pre rok 2016 v hodnote 2,5 mil. EUR (z dôvodu zmeny legislatívy), čo je o 1,3 mil. EUR viac ako v prvom polroku roku 2015.

Pomer prevádzkových nákladov a výnosov mierne medziročne vzrástol zo 43,8 % na 44,5 %.

Banka v druhom štvrťroku zrealizovala predaj účasti v spoločnosti Visa Europe Ltd. spoločnosti Visa Inc. Celkový jednorazový výnos z predaja dosiahol 26,8 mil. EUR. Slovenská sporiteľňa sa rozhodla darovať 10 % z tejto sumy Nadácii Slovenskej sporiteľne na podporu projektov v rôznych oblastiach v rámci našej stratégie spoločenskej zodpovednosti.

Rizikové náklady pre úvery a pohľadávky banky v roku 2016 dosiahli hodnotu 21,3 mil. EUR, čo predstavuje pokles o 31,9 % oproti porovnateľnému obdobiu roku 2015. Ovplyvnil to pozitívny vývoj kreditného rizika klientov banky. Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov má stabilne nízku úroveň 5,3 %.

Celkové rizikové náklady banky (na úvery a pohľadávky ako aj podsúvahové položky) boli aj napriek 10,2-percentnému nárastu úverového portfólia banky výrazne nižšie ako v roku 2015, pričom v aktuálnom období dosiahli úroveň 18,8 mil. EUR v porovnaní s 32,1 mil. EUR roku 2015.

V rámci ostatných prevádzkových výnosov banka vykázala mimoriadny výnos v hodnote 14,5 mil. EUR, ktorý vznikol vkladom časti podniku týkajúceho sa POS terminálov a transakcií do novovzniknutej spoločnosti Global Payments, s.r.o. Tá vznikla ako spoločný podnik, ktorý bude poskytovať platobné služby pre obchodníkov v Českej republike, Rumunsku a Slovenskej republike.

Konsolidovaný čistý zisk po zdanení pripadajúci na vlastníkov materskej spoločnosti medziročne vzrástol o 49,4 % a dosiahol 134,6 mil. EUR.

Banka v prvom polroku 2016 vykázala celoročný príspevok do Rezolučného fondu v hodnote 4,0 mil. EUR (v prvom polroku 2015 v hodnote 2,4 mil. EUR). Celková odvodová povinnosť (banková daň, príspevok do Fondu ochrany vkladov, príspevok do Rezolučného fondu) v roku 2016 dosiahla hodnotu 18,8 mil. EUR (15,2 mil. EUR v roku 2015).

Objem úverov klientom dosiahol 9,6 mld. EUR a v porovnaní s rokom 2015 sa zvýšil o 10,2 %. Významne sa na tom podieľali úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré medziročne vzrástli o 12,6 % (o 852 mil. EUR). Slovenská sporiteľňa tak opäť potvrdila svoju pozíciu lídra na trhu s úvermi poskytnutými obyvateľstvu, keď jej podiel na trhu dosiahol 27,3 %. Najvýznamnejším zdrojom rastu boli úvery na bývanie, ktoré vzrástli o 11,8 %, čo je v absolútnych hodnotách 589 mil. EUR, ako aj spotrebné úvery, ktoré narástli o 14,7 % (o 190 mil. EUR). Úvery korporátnym klientom sa medziročne zvýšili len mierne, o 0,8 % (o 18 mil. EUR), a dosiahli úroveň 2,4 mld. EUR. Najväčšiu dynamiku zaznamenal segment malých a stredných podnikateľov s medziročným rastom 9,2 %.

Záväzky voči klientom v porovnaní s rokom 2015 stúpli o 5,4 % z 10,4 mld. EUR na 10,9 mld. EUR. Vklady obyvateľstva medziročne narástli z 8,2 mld. EUR na 9,2 mld. EUR, čo predstavuje stabilnú základňu pre financovanie a poskytuje priestor na ďalší rast banky.

Aktuálne ratingy Slovenskej sporiteľne (k 30. júnu 2016)

Slovenská sporiteľňa

Kontakt pre médiá: Marta Cesnaková; tel,: +421 2 4862 4360; cesnakova.marta@slsp.sk

Erste Group

Public Relations: Carmen Staicu; tel,: +435010011681; carmen.staicu@erstegroup.com

Investor Relations: Thomas Sommerauer; tel,: +435010017326; thomas.sommerauer@erstegroup.com