Konsolidované, auditované hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne k 31. decembru 2015 podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).

„Slovenská sporiteľňa aj v roku 2015 potvrdila, že dlhodobo dosahuje vynikajúce výsledky a je jednou z najstabilnejších bánk v regióne. Hlavným motorom bola starostlivosť o klientov a uspokojovanie ich potrieb, nielen v retaile, ale aj u korporátnych klientov. Teší ma, že sa nám darí rásť aj v prostredí nízkych úrokových sadzieb a silnej konkurencie na slovenskom trhu,“ povedal Štefan Máj, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne.

Hlavné ukazovatele obchodných výsledkov k 31. decembru 2015 (medziročné porovnanie)

  • Čistý úrokový výnos medziročne vzrástol o 1,1 % z 463,9 mil. EUR na 469,0 mil. EUR
  • Čistý príjem z poplatkov a provízií medziročne poklesol o 1,6 % z 123,4 mil. EUR na 121,4 mil. EUR
  • Prevádzkový zisk medziročne vzrástol o 1,0 % z 333,8 mil. EUR na 337,1 mil. EUR
  • Čistý zisk po zdanení sa medziročne zvýšil o 1,6 % z 182,1 mil. EUR na 185,1 mil. EUR
  • Objem úverov klientom medziročne narástol o 15,8 % z 8,1 mld. EUR na 9,4 mld. EUR
  • Objem vkladov klientov medziročne vzrástol o 10,4 % z 9,7 mld. EUR na 10,7 mld. EUR
  • Pomer prevádzkových nákladov a výnosov dosiahol úroveň 44,3 %
  • Kapitálová primeranosť dosiahla 21,9 % a výrazne tým prekročila zákonom stanovenú hranicu (podľa požiadaviek NBS, Bazileja III a IRB prístupu).
  • Pomer klientskych úverov ku klientskym vkladom medziročne mierne vzrástol z 83,6 % na 87,8 %

Hlavné ukazovatele výkonnosti Slovenskej sporiteľne k 31. decembru 2015

Čistý úrokový výnos vzrástol medziročne o 1,1 % z 463,9 mil. EUR na 469,0 mil. EUR. Tento nárast bol dosiahnutý najmä vďaka rastu objemu poskytnutých úverov klientom o 1,3 mld. EUR. K zvýšeniu čistého úrokového výnosu prispela tiež zmena štruktúry primárnych zdrojov v prospech bežných a sporožírových účtov na úkor termínovaných vkladov. Nárast čistého úrokového príjmu sa podaril aj napriek nízkym úrokovým sadzbám na trhu a silnému tlaku na marže v novoposkytnutých ako aj v refinancovaných úveroch.

Čistý príjem z poplatkov a provízií poklesol medziročne o 1,6 % z 123,4 mil. EUR na 121,4 mil. EUR. K hlavným dôvodom poklesu poplatkov patrilo predovšetkým zavedenie zmien v systéme odmeňovania klientov a simultánne vyplácanie bonusu za platbu kartou. Ďalšou príčinou bol značný pokles kartových poplatkov a poplatkov za správu cenných papierov. Celkový výpadok na správnych poplatkoch dosiahol 4,9 mil. EUR. Tento výpadok bol čiastočne kompenzovaný vyššími výnosmi z dokumentárneho biznisu medziročne o 2,1 mil. EUR. Výnosy z ostatných poplatkov banky medziročne vzrástli o 1,2 mil. EUR, najmä vďaka záujmu klientov o produkty Poisťovne Slovenskej sporiteľne a Asset Managementu Slovenskej sporiteľne.

V roku 2015 banka zaznamenala zisk 8,8 mil. EUR z finančných operácií a finančných nástrojov oceňovaných v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát, čo predstavuje pokles oproti roku 2014 o 8,3 %. Hlavným dôvodom poklesu boli nižšie výnosy z precenenia finančných nástrojov oceňovaných v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát. Čistý výnos z obchodovania zostal v porovnateľnej výške ako v roku 2014 na úrovni 8,9 mil. EUR.

Prevádzkové náklady zostali v medziročnom porovnaní takmer nezmenené, keď dosiahli 267,6 mil. EUR (v roku 2014 to bolo 267,8 mil. eur). Hlavným dôvodom bol pokles odvodu do Fondu ochrany vkladov, ktorý medziročne klesol o 6,5 mil. EUR na 2,4 mil. EUR. Bez tohto efektu by prevádzkové náklady vzrástli o 2,4 %, najmä kvôli vyšším mzdovým nákladom. Nárast mzdových nákladov o 3,7 mil. EUR (o 3 %) odzrkadľoval pozitívne obchodné výsledky, ako aj zvýšený objem a počet obchodov s klientmi.

Pomer prevádzkových nákladov a výnosov mierne medziročne poklesol zo 44,5 % na 44,3 %.

Rizikové náklady pre úvery a pohľadávky banky sa v roku 2015 medziročne zvýšili z 51,4 mil. EUR na 58,0 mil. EUR. V segmente obyvateľstva a v segmente firemných klientov nastalo v roku 2015 zníženie rizikových nákladov najmä z dôvodu zlepšenia ich rizikového profilu. Naopak, výrazná tvorba opravných položiek v objeme 19,5 mil. eur bola v sektore financovania nehnuteľností. Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov má stabilne nízku úroveň 5,6 %. Celkové rizikové náklady banky (na úvery a pohľadávky, ako aj podsúvahové položky) boli aj napriek 15-percentnému nárastu úverového portfólia banky o 4 % nižšie oproti roku 2014.

Konsolidovaný čistý zisk po zdanení pripadajúci na vlastníkov materskej spoločnosti medziročne vzrástol o 1,0 % a dosiahol 185,1 mil. EUR.

V roku 2015 sa odvodová povinnosť banky rozšírila o nový príspevok do európskeho Rezolučného fondu, ktorý za rok 2015 predstavoval hodnotu 7,3 mil. EUR. Celková odvodová povinnosť (banková daň, príspevok do Fondu ochrany vkladov, príspevok do Rezolučného fondu) v roku 2015 dosiahla hodnotu 33,3 mil. EUR (40,4 mil. EUR v roku 2014).

Objem úverov klientom dosiahol 9,4 mld. EUR a v porovnaní s rokom 2014 sa zvýšil o 15,8 %. Významne sa na tom podieľali úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré medziročne vzrástli o 15,9 % (o 994 mil. EUR). Slovenská sporiteľňa tak opäť potvrdila svoju pozíciu lídra na trhu s úvermi poskytnutými obyvateľstvu, keď jej podiel na trhu dosiahol 27,70 %. Najvýznamnejším zdrojom rastu boli úvery na bývanie, ktoré vzrástli o 15,5 %, čo je v absolútnych hodnotách 717 mil. EUR, ako aj spotrebné úvery, ktoré stúpli o 17,2 % (o 206 mil. EUR). Úvery korporátnym klientom sa medziročne zvýšili o 12,5 % (o 276 mil. EUR) a dosiahli úroveň 2,5 mld. EUR, pričom najvýznamnejší nárast bol v segmente veľkých korporátnych klientov a to o 20,8 % (o 132 mil. EUR). Taktiež segment úverov verejnej správe zaznamenal nárast o 9,6 % (o 36 mil. EUR).

Záväzky voči klientom v porovnaní s rokom 2014 vzrástli o 10,4 % z 9,7 mld. EUR na 10,7 mld. EUR. Vklady obyvateľstva sa medziročne zvýšili z 7,9 mld. EUR na 8,7 mld. EUR, čo predstavuje stabilnú základňu pre financovanie a poskytuje priestor na ďalší rast banky.

Aktuálne ratingy Slovenskej sporiteľne (k 31. decembru 2015)

Slovenská sporiteľňa

Kontakt pre médiá: Marta Cesnaková; tel,: +421 2 4862 4360; cesnakova.marta@slsp.sk

Erste Group

Public Relations: Carmen Staicu; tel,: +435010011681; carmen.staicu@erstegroup.com

Investor Relations: Thomas Sommerauer; tel,: +435010017326; thomas.sommerauer@erstegroup.com