V týchto dňoch bude Slovenská sporiteľňa oslovovať vybraných klientov prostredníctvom Internetbankingu prípadne e-mailu so žiadosťou o poskytnutie informácií o ich daňovej rezidencii. Dôvodom je, že podľa zákona máme povinnosť  získať od svojich klientov - nerezidentov informácie o ich daňovej rezidencii a daňové identifikačné číslo (DIČ). Na základe tejto povinnosti by sme oslovených klientov chceli požiadať o vyplnenie údajov vo formulári na našej webstránke https://www.slsp.sk/sk/ludia/non-product/danova-rezidencia.

Informácie sa získavajú o klientoch, ktorí sú rezidenti členského štátu EÚ alebo rezidenti štátu, ktorý je zmluvnou stranou medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.Túto povinnosť nám ukladá Zákon č. 359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní. Bližšie informácie vám radi poskytneme v akejkoľvek pobočke, prostredníctvom nášho Klientskeho centra alebo sa ich môžete dozvedieť aj tu.