Konsolidované, neauditované hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne k 30. septembru 2016 podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS). 

„V treťom štvrťroku na trhu pomaly odznieval silný rast hypotekárneho trhu vyvolaný zmenou legislatívy. V úverovaní obyvateľov sa nám však darilo rásť, a to najmä vďaka kvalitným službám, ktoré k nim poskytujeme. Teší ma tiež, že aj v čase rekordne nízkych úrokov si čoraz viac Slovákov odkladá svoje úspory práve v Slovenskej sporiteľni, aktuálne už má v našej banke sporenie takmer 620 tisíc klientov. Negatívnou správou uplynulého obdobia bolo zrušenie znižovania bankového odvodu. Táto legislatívna zmena pre banky znamená vyššie náklady v nasledujúcich rokoch. Vynaložené peniaze by sme radšej vo vyššej miere investovali do vývoja nových služieb pre klientov, zvýšenia ich kvality či do rýchlejších procesov. Z dôvodu bankovej dane však neplánujeme zvyšovať poplatky,“ zhodnotil výsledky Štefan Máj, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne.

Hlavné ukazovatele obchodných výsledkov k 30. septembru 2016 (medziročné porovnanie)

 • Čistý úrokový výnos sa v porovnaní s minulým rokom znížil o 1,1 % z 350,3 mil. EUR na 346,4 mil. EUR
 • Čistý príjem z poplatkov a provízií medziročne poklesol o 0,3 % z 92,9 mil. EUR na 92,6 mil. EUR
 • Prevádzkový zisk bol medziročne nižší o 4,7 % z 256,9 mil. EUR na 244,7 mil. EUR
 • Čistý zisk po zdanení narástol medziročne o 12,5 % z 153 mil. EUR na 172,1 mil. EUR
 • Objem úverov klientom sa medziročne zvýšil o 8,5 % z 9,1 mld. EUR na 9,9 mld. EUR
 • Objem vkladov klientov medziročne vzrástol o 7,5 % z 10,4 mld. EUR na 11,2 mld. EUR
 • Pomer prevádzkových nákladov a výnosov dosiahol úroveň 45,8 %
 • Kapitálová primeranosť dosiahla 22,6 % a výrazne tým prekročila zákonom stanovenú hranicu (podľa požiadaviek ECB/NBS, Bazileja III a IRB prístupu)
 • Pomer klientskych úverov ku klientskym vkladom medziročne vzrástol z 87,2 % na 88,0 %

Hlavné ukazovatele výkonnosti Slovenskej sporiteľne k 30. septembru 2016

Čistý úrokový výnos mierne poklesol medziročne o 1,1 % z 350,3 mil. EUR na 346,4 mil. EUR. Tento pokles je dôsledkom dlhodobého vývoja úrokových sadzieb na trhu a silného tlaku na marže v novo poskytnutých ako aj v refinancovaných úveroch, ktorým banka čelila v priebehu roku. Čistá úroková marža poklesla medziročne z úrovne 3,8 na 3,5 %. Napriek pokračujúcim aktivitám v uspokojovaní potrieb klientov nebolo možné uvedený dopad plne kompenzovať. 

Čistý príjem z poplatkov a provízií medziročne mierne poklesol o 0,3 % z 92,9 mil. EUR na 92,6 mil. EUR. Nárast príjmov poplatkov z titulu zvýšeného objemu zmien v úverových zmluvách, ktoré klienti banky vykonali počas uplynulých štvrťrokov bol kompenzovaný znížením poplatkov za uskutočnené kartové operácie. Dôvodom je odčlenenie časti spoločnosti, týkajúcej sa POS terminálov do novovzniknutej spoločnosti Global Payments, s.r.o.   

Za 9 mesiacov v roku 2016 zaznamenala banka zisk 9,4 mil. EUR z finančných operácií a finančných nástrojov oceňovaných v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát, čo predstavuje nárast oproti porovnateľnému obdobiu roku 2015. Tento nárast bol dosiahnutý prevažne pozitívnym precenením derivátových inštrumentov.

Prevádzkové náklady sa v medziročnom porovnaní zvýšili, keď dosiahli 206,6 mil. EUR (v roku 2015 to bolo 196,5 mil. EUR). Ich nárast je spojený s aktivitami banky zameranými na skvalitnenie poskytovaných služieb klientom. Medzi tieto aktivity patrí postupné budovanie Klientskeho centra ako ďalšieho predajného a obslužného kanálu banky a vybavenie predajcov na všetkých pobočkách banky tabletmi s cieľom zvýšenia klientskeho zážitku pri kontakte s bankou.

Pomer prevádzkových nákladov a výnosov medziročne vzrástol zo 43,3 % na 45,8 %. 

Banka v druhom štvrťroku zrealizovala predaj účasti v spoločnosti Visa Europe Ltd. spoločnosti Visa Inc. Celkový jednorazový výnos z predaja dosiahol 26,8 mil. EUR. Slovenská sporiteľňa sa rozhodla darovať 10 % z tejto sumy Nadácii Slovenskej sporiteľne na podporu projektov v rôznych oblastiach v rámci našej stratégie spoločenskej zodpovednosti.

Rizikové náklady pre úvery a pohľadávky banky v roku 2016 dosiahli hodnotu 30,4 mil. EUR, čo predstavuje medziročný pokles o 7,0 %. Aktuálny stav je ovplyvnený pozitívnym vývojom kreditného rizika klientov banky. Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov má stabilne veľmi nízku úroveň 5,2 %. Celkové rizikové náklady banky (na úvery a pohľadávky ako aj podsúvahové položky) aj napriek 8,5-percentnému nárastu úverového portfólia banky zostali na porovnateľnej úrovni ako v roku 2015, pričom v aktuálnom období dosiahli úroveň 29,4 mil. EUR v porovnaní s 28,9 mil. EUR roku 2015.

V rámci ostatných prevádzkových výnosov banka vykázala mimoriadny výnos v hodnote 14,5 mil. EUR, ktorý vznikol vkladom časti podniku týkajúceho sa POS terminálov a transakcií do novovzniknutej spoločnosti Global Payments, s.r.o.

Konsolidovaný čistý zisk po zdanení pripadajúci na vlastníkov materskej spoločnosti medziročne vzrástol o 12,5 %  a dosiahol 172,1 mil. EUR. 

Banka počas troch kvartálov roku 2016 vykázala celoročný príspevok do Rezolučného fondu v hodnote 4,0 mil. EUR (za porovnateľné obdobie roku 2015 zaúčtovaný odhad v hodnote 2,4 mil. EUR). Celková odvodová povinnosť (banková daň, príspevok do Fondu ochrany vkladov, príspevok do Rezolučného fondu) v roku 2016 dosiahla hodnotu 25,1 mil. EUR (21,6 mil. EUR v roku 2015). 

Objem úverov klientom dosiahol 9,9 mld. EUR a v porovnaní s rokom 2015 sa zvýšil o 8,5 %. Významne sa na tom podieľali úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré medziročne vzrástli o 12,2 % (o 854 mil. EUR). Podiel Slovenskej sporiteľne dosiahol 27,3 %, čím banka dlhodobo potvrdzuje pozíciu lídra na trhu s úvermi poskytnutými obyvateľstvu. Najvýznamnejším zdrojom rastu boli úvery na bývanie, ktorých objem sa zvýšil o 12,0 %, čo je v absolútnych hodnotách 624 mil. EUR, ako aj spotrebné úvery, ktoré vzrástli o 11,6 % (o 157 mil. EUR).  Úvery korporátnym klientom dosiahli úroveň 2,3 mld. EUR, medziročne poklesli o 4,2 % (o 104 mil. EUR).

Záväzky voči klientom v porovnaní s rokom 2015 vzrástli o 7,5 %, z 10,4 mld. EUR na 11,2 mld. EUR. Vklady obyvateľstva medziročne stúpli z 8,4 mld. EUR na 9,3 mld. EUR, čo predstavuje stabilnú základňu pre financovanie a poskytuje priestor na ďalší rast banky.

Konsolidované, neauditované hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne k 30. septembru 2016 podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS). 

„V treťom štvrťroku na trhu pomaly odznieval silný rast hypotekárneho trhu vyvolaný zmenou legislatívy. V úverovaní obyvateľov sa nám však darilo rásť, a to najmä vďaka kvalitným službám, ktoré k nim poskytujeme. Teší ma tiež, že aj v čase rekordne nízkych úrokov si čoraz viac Slovákov odkladá svoje úspory práve v Slovenskej sporiteľni, aktuálne už má v našej banke sporenie takmer 620 tisíc klientov. Negatívnou správou uplynulého obdobia bolo zrušenie znižovania bankového odvodu. Táto legislatívna zmena pre banky znamená vyššie náklady v nasledujúcich rokoch. Vynaložené peniaze by sme radšej vo vyššej miere investovali do vývoja nových služieb pre klientov, zvýšenia ich kvality či do rýchlejších procesov. Z dôvodu bankovej dane však neplánujeme zvyšovať poplatky,“ zhodnotil výsledky Štefan Máj, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne.

Hlavné ukazovatele obchodných výsledkov k 30. septembru 2016 (medziročné porovnanie)

 • Čistý úrokový výnos sa v porovnaní s minulým rokom znížil o 1,1 % z 350,3 mil. EUR na 346,4 mil. EUR
 • Čistý príjem z poplatkov a provízií medziročne poklesol o 0,3 % z 92,9 mil. EUR na 92,6 mil. EUR
 • Prevádzkový zisk bol medziročne nižší o 4,7 % z 256,9 mil. EUR na 244,7 mil. EUR
 • Čistý zisk po zdanení narástol medziročne o 12,5 % z 153 mil. EUR na 172,1 mil. EUR
 • Objem úverov klientom sa medziročne zvýšil o 8,5 % z 9,1 mld. EUR na 9,9 mld. EUR
 • Objem vkladov klientov medziročne vzrástol o 7,5 % z 10,4 mld. EUR na 11,2 mld. EUR
 • Pomer prevádzkových nákladov a výnosov dosiahol úroveň 45,8 %
 • Kapitálová primeranosť dosiahla 22,6 % a výrazne tým prekročila zákonom stanovenú hranicu (podľa požiadaviek ECB/NBS, Bazileja III a IRB prístupu)
 • Pomer klientskych úverov ku klientskym vkladom medziročne vzrástol z 87,2 % na 88,0 %

Hlavné ukazovatele výkonnosti Slovenskej sporiteľne k 30. septembru 2016

Čistý úrokový výnos mierne poklesol medziročne o 1,1 % z 350,3 mil. EUR na 346,4 mil. EUR. Tento pokles je dôsledkom dlhodobého vývoja úrokových sadzieb na trhu a silného tlaku na marže v novo poskytnutých ako aj v refinancovaných úveroch, ktorým banka čelila v priebehu roku. Čistá úroková marža poklesla medziročne z úrovne 3,8 na 3,5 %. Napriek pokračujúcim aktivitám v uspokojovaní potrieb klientov nebolo možné uvedený dopad plne kompenzovať. 

Čistý príjem z poplatkov a provízií medziročne mierne poklesol o 0,3 % z 92,9 mil. EUR na 92,6 mil. EUR. Nárast príjmov poplatkov z titulu zvýšeného objemu zmien v úverových zmluvách, ktoré klienti banky vykonali počas uplynulých štvrťrokov bol kompenzovaný znížením poplatkov za uskutočnené kartové operácie. Dôvodom je odčlenenie časti spoločnosti, týkajúcej sa POS terminálov do novovzniknutej spoločnosti Global Payments, s.r.o.   

Za 9 mesiacov v roku 2016 zaznamenala banka zisk 9,4 mil. EUR z finančných operácií a finančných nástrojov oceňovaných v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát, čo predstavuje nárast oproti porovnateľnému obdobiu roku 2015. Tento nárast bol dosiahnutý prevažne pozitívnym precenením derivátových inštrumentov.

Prevádzkové náklady sa v medziročnom porovnaní zvýšili, keď dosiahli 206,6 mil. EUR (v roku 2015 to bolo 196,5 mil. EUR). Ich nárast je spojený s aktivitami banky zameranými na skvalitnenie poskytovaných služieb klientom. Medzi tieto aktivity patrí postupné budovanie Klientskeho centra ako ďalšieho predajného a obslužného kanálu banky a vybavenie predajcov na všetkých pobočkách banky tabletmi s cieľom zvýšenia klientskeho zážitku pri kontakte s bankou.

Pomer prevádzkových nákladov a výnosov medziročne vzrástol zo 43,3 % na 45,8 %. 

Banka v druhom štvrťroku zrealizovala predaj účasti v spoločnosti Visa Europe Ltd. spoločnosti Visa Inc. Celkový jednorazový výnos z predaja dosiahol 26,8 mil. EUR. Slovenská sporiteľňa sa rozhodla darovať 10 % z tejto sumy Nadácii Slovenskej sporiteľne na podporu projektov v rôznych oblastiach v rámci našej stratégie spoločenskej zodpovednosti.

Rizikové náklady pre úvery a pohľadávky banky v roku 2016 dosiahli hodnotu 30,4 mil. EUR, čo predstavuje medziročný pokles o 7,0 %. Aktuálny stav je ovplyvnený pozitívnym vývojom kreditného rizika klientov banky. Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov má stabilne veľmi nízku úroveň 5,2 %. Celkové rizikové náklady banky (na úvery a pohľadávky ako aj podsúvahové položky) aj napriek 8,5-percentnému nárastu úverového portfólia banky zostali na porovnateľnej úrovni ako v roku 2015, pričom v aktuálnom období dosiahli úroveň 29,4 mil. EUR v porovnaní s 28,9 mil. EUR roku 2015.

V rámci ostatných prevádzkových výnosov banka vykázala mimoriadny výnos v hodnote 14,5 mil. EUR, ktorý vznikol vkladom časti podniku týkajúceho sa POS terminálov a transakcií do novovzniknutej spoločnosti Global Payments, s.r.o.

Konsolidovaný čistý zisk po zdanení pripadajúci na vlastníkov materskej spoločnosti medziročne vzrástol o 12,5 %  a dosiahol 172,1 mil. EUR. 

Banka počas troch kvartálov roku 2016 vykázala celoročný príspevok do Rezolučného fondu v hodnote 4,0 mil. EUR (za porovnateľné obdobie roku 2015 zaúčtovaný odhad v hodnote 2,4 mil. EUR). Celková odvodová povinnosť (banková daň, príspevok do Fondu ochrany vkladov, príspevok do Rezolučného fondu) v roku 2016 dosiahla hodnotu 25,1 mil. EUR (21,6 mil. EUR v roku 2015). 

Objem úverov klientom dosiahol 9,9 mld. EUR a v porovnaní s rokom 2015 sa zvýšil o 8,5 %. Významne sa na tom podieľali úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré medziročne vzrástli o 12,2 % (o 854 mil. EUR). Podiel Slovenskej sporiteľne dosiahol 27,3 %, čím banka dlhodobo potvrdzuje pozíciu lídra na trhu s úvermi poskytnutými obyvateľstvu. Najvýznamnejším zdrojom rastu boli úvery na bývanie, ktorých objem sa zvýšil o 12,0 %, čo je v absolútnych hodnotách 624 mil. EUR, ako aj spotrebné úvery, ktoré vzrástli o 11,6 % (o 157 mil. EUR).  Úvery korporátnym klientom dosiahli úroveň 2,3 mld. EUR, medziročne poklesli o 4,2 % (o 104 mil. EUR).

Záväzky voči klientom v porovnaní s rokom 2015 vzrástli o 7,5 %, z 10,4 mld. EUR na 11,2 mld. EUR. Vklady obyvateľstva medziročne stúpli z 8,4 mld. EUR na 9,3 mld. EUR, čo predstavuje stabilnú základňu pre financovanie a poskytuje priestor na ďalší rast banky.

Slovenská sporiteľňa:
Kontakt pre médiá: Marta Cesnaková; tel,: +421/2/48 62 43 60; cesnakova.marta@slsp.sk
Erste Group: Public Relations: Carmen Staicu; tel,: +435010011681; carmen.staicu@erstegroup.com
Erste Group: Investor Relations: Thomas Sommerauer; tel,: +435010017326; thomas.sommerauer@erstegroup.com