Úver pre bytové
domy s podporou
Rozvojovej banky
Rady Európy (CEB)

Úver pre bytové
domy s podporou
Rozvojovej banky
Rady Európy (CEB)

Výhody úveru

Čo ešte potrebujete vedieť

 • Zvýhodnený úver podporou CEB môže byť poskytnutý maximálne do výšky 50 % celkových oprávnených nákladov projektu. Na financovanie druhej polovice nákladov investície vám môžeme poskytnúť štandardné financovanie, môžete naň použiť Fond opráv vášho bytového domu alebo eurofondy či podporu štátu.
 • Doba splatnosti úveru je spravidla do 25 rokov.
 • Pre poskytnutie úveru nevyžadujeme žiadne materiálne zabezpečenie (hmotný/nehmotný majetok) a ani záruku.

Na čo môžete využiť úver

Na projekty a investície, ktoré smerujú k znižovaniu energetickej náročnosti bytových domov a ochrane životného prostredia, napríklad:

 • výmena okien a dverí za energeticky úsporné
 • sanácia balkónov a lodžií
 • opatrenia na zlepšenie izolácie a zníženie energetických strát v plášti budovy (izolácia stien, strechy)
 • opatrenia energetickej efektívnosti v plášti alebo architektonickej štruktúre budovy, ktoré majú vplyv na zlepšenie tepelných vlastností alebo ktoré umožňujú zníženie spotreby energie (izolácia stropov v suteréne, vonkajšie tienidlá, zelené strechy)
 • inštalácia nabíjacích staníc pre elektromobily
 • výmena osvetlení – napr. LED zdrojov a súvisiacich zariadení (ktoré napr. regulujú svetlo na základe pohybu)
 • výmena výťahov
 • riadiace systémy a systémy merania energie a sledovanie skutočného výkonu či spotreby

Na projekty a investície na zlepšenie životných podmienok obyvateľov bytových domov v mestách i obciach a sociálnej súdržnosti,napríklad:

 • komunitné záhrady bytových domov
 • spoločné zariadenia pre kultúrne športové a iné podujatia v bytovom dome
 • investície do výstavby a rekonštrukcie ciest/chodníkov, verejného osvetlenia
 • vytvorenie zelených plôch a detských ihrísk
 • na riešenia blízke prírode a investície do zelenej infraštruktúry (investície do  zavlažovacích systémov, výstavby vlastných studní pre polievanie dvorov, retenčných nádrží na zadržovanie dažďovej vody)

Úver využíva podporu z Rozvojovej banky Rady Európy (CEB), ktorej poslaním je podporovať sociálnu súdržnosť v celej Európe.

Dôležité dokumenty