Moja spoločnosť má v SLSP otovrených 5 prevádzkových účtov, poraďte mi ako zjednodušiť účtovanie poplatkov?

Požiadajte svojho poradcu, aby vám zabezpečil presmerovanie poplatkov zo 4 účtov na jeden účet a zároveň na tomto účte nechal nastaviť kumulované zobrazovanie poplatkov vo výpise z účtu. Potom budete mať poplatky zaúčtované na ťarchu jedného účtu, pričom budú kumulované podľa typu poplatku a čísla účtu.