Čo musí urobiť spoločnosť, ktorá chce svojich odberateľov inkasovať?

Ak spoločnosť chce inkasovať svoje pohľadávky je potrebné, aby požiadala svoju banku o poskytnutie služby vykonávania SEPA inkasa. Každá banka má svoje individuálne kritéria, na základe ktorých sa rozhoduje, či vstúpi do zmluvného vzťahu pre vykonávanie SEPA inkasa so spoločnosťou, budúcim inkasantom.

Ak sa banka rozhodne uzavrieť so spoločnosťou zmluvu o vykonávaní SEPA inkasa, sprostredkuje pre inkasanta pridelenie CID (Creditor ID) v registri Národnej banky Slovenska. Následne inkasant podpisuje so svojimi platiteľmi Mandát, v ktorým im uvedie jedinečný údaj - Referenciu mandátu. Tieto mandáty je Inkasant povinný archivovať v materializovanej a dematerializovanej podobe, pre potreby prípadných súdnych sporov. 14 dní pred zaslaním každého SEPA inkasa je inkasant povinný notifikovať platiteľa o výške a dátume splatnosti inkasa (napr. vo forme faktúry). SEPA inkaso posiela inkasant cez elektronický kanál v lehote stanovenej bankou.

Platiteľovi je SEPA inkaso doručené na účet ako čakajúca transakcia,pričom až do dňa splatnosti mu banka platiteľa umožní inkaso zamietnuť, buď v elektronickej službe alebo v obchodnom mieste. Ak ide o inkaso v tzv. spotrebiteľskej schéme CORE, platiteľ môže v lehote 8 týždňov od realizácie inkasa požiadať svoju banku o vrátenie zinkasovanej sumy,a to bez uvedenia dôvodu.

Túto vlastnosť nemá inkaso v podnikateľskej schéme B2B, kde platiteľ môže odmietnuť realizáciu inkasa najneskôr deň pred jeho splatnosťou.