Aká je lehota pre doručenie príkazu na inkaso?

Doteraz používaná lehota pre doručenie inkasa: v spotrebiteľskej schéme – CORE, prvé inkaso – 6 obchodných dní a ostatné, tzv. opakované inkaso – 3 obchodné dni pred jeho dátumom splatnosti, v podnikateľskej schéme B2B, sú to dva obchodné dni pred splatnosťou inkasa bez ohľadu na to či ide o prvé alebo následné B2B inkaso

sa s účinnosťou od 20. 11. 2016 zjednocuje pre obe schémy: Inkasant môže doručiť inkasá cez elektronické kanály banky najskôr 14 obchodných dní pred ich splatnosťou a najneskôr do 10.00 h obchodného dňa predchádzajúceho dňu splatnosti inkasa.